Šeštadienis, gegužės 25 d.

Laboratorinės diagnostikos skyriaus vedėjas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 73886
Skelbimo data: 2021-09-29
Skelbimas galioja iki: 2021-10-13
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Laboratorinės diagnostikos skyriaus vedėjas
Pareiginės algos koeficientas: 6.60
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,168.20
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos
direktoriaus 2021 m. rugsėjo 24 d.
įsakymu Nr. 73P-358

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠEŠKINĖS POLIKLINIKOS
LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS SKYRIAUS
VEDĖJO PAREIGINIAI NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Laboratorinės diagnostikos skyriaus (toliau - Laboratorija) vedėjo pareigybė viešojoje įstaigoje Šeškinės poliklinikoje (toliau - Poliklinika) reikalinga organizacinėm priemonėm užtikrinti efektyvų ir kokybišką Laboratorijos darbą.
3. Laboratorijos vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito Poliklinikos direktoriaus pavaduotojui gydymui o nesant jo - direktoriaus įsakymu paskirtam asmeniui.
4. Laboratorijos vedėjui yra tiesiogiai pavaldūs medicinos biologai ir laboratorinės medicinos gydytojas.
5. Laboratorijos vedėją esant reikalui (atostogų, kvalifikacijos kėlimo, komandiruočių, laikino nedarbingumo metu ir kitais panašiais atvejais) pavaduoja Poliklinikos direktoriaus įsakymu paskirtas medicinos biologas arba laboratorinės medicinos gydytojas.


II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis Laboratorijos vedėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
6.2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
6.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą laboratorinės medicinos gydytojo arba gydytojo genetiko arba gydytojo alergologo ir klinikinio imunologo arba medicinos biologo arba medicinos genetiko išsilavinimą pagal atitinkamoje Lietuvos medicinos normoje apibrėžtą kompetenciją;
6.4. turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą, iš jų ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
6.5. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą, laboratorinių tyrimų atlikimo metodiką bei kitus su Laboratorijos funkcijų įgyvendinimu susijusius teisės aktus;
6.6. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
6.6. išmanyti pagrindinių ligų etiologiją, patogenezę, kliniką, diagnostiką ir gydymo principus, jų įtaką laboratorinių tyrimų rezultatams;
6.7. išmanyti laboratorinės medicinos mokslo pagrindus, laboratorinio tyrimo metodus, instrumentinio laboratorinio tyrimo ypatumus ir principus;
6.8. mokėti dirbti su laboratorine įranga, gebėti suvokti įvairių išorės ir vidaus veiksnių įtaką laboratoriniams tyrimams;
6.9. gebėti interpretuoti tyrimų rezultatus, atsižvelgiant į klinikinių ikianalizinių, analizinių ir poanalizinių požymių visumą, konsultuoti tyrimą užsakiusius specialistus bei pacientus;
6.10. būti susipažinęs su laboratorijos darbo vidine ir išorine kokybės vertinimo programa, jos principais ir reikšme tyrimų rezultatams;
6.11. išmanyti ir atskirti dažniausiai pasitaikančius tyrimų nukrypimus nuo normos ir galimą išorės ir vidaus veiksnių įtaką laboratoriniams tyrimams, gebėti analizuoti paskirtų tyrimų tikslingumą bei savalaikį atlikimą;
6.12. išmanyti Laboratorijos darbo vidinę ir išorinę kokybės kontrolę, jos principus ir reikšmę tyrimų rezultatams;
6.13. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
6.14. gebėti nustatyti rizikingas struktūrinio padalinio veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
6.15. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
6.16. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamo Skyriaus funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Skyriaus darbą.
6.17. išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei medicinos dokumentų pildymo reikalavimus.
6.18. išmanyti darbo saugos ir sveikatos darbe reikalavimus ir/ar būti atestuotas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
6.19. mokėti bent vieną užsienio kalbą (rusų, anglų, vokiečių arba prancūzų);
6.20. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).


III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAREIGOS IR FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas:
7.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Laboratorijos veiklą;
7.2. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais bei kitais galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą;
7.3. kontroliuoja, kad Laboratorijos veikloje būtų vadovaujamasi tik galiojančiais teisės aktais, patvirtintomis medicininių dokumentų formomis, registrais;
7.4. Laboratorijoje užtikrina įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;
7.5. organizuoja laboratorinių tyrimų vidaus kokybės kontrolę ir išorinę kokybės vertinimo programą bei kontroliuoja jos vykdymą;
7.6. organizuoja ir kontroliuoja tinkamą tyrimų rezultatų registravimą, dokumentų saugojimą, tinkamą gydančio gydytojo informaciją, esant pavojingiems paciento sveikatai ir gyvybei tyrimo rezultatams;
7.7. diegia naujus tyrimo metodus ir naujos tyrimo aparatūros įsisavinimą;
7.8. konsultuoja Poliklinikos gydytojus ir slaugytojas laboratorinės diagnostikos, tyrimų rezultatų interpretavimo klausimais;
7.9. organizuoja laboratorijos aprūpinimą darbui reikalingomis priemonėmis, reagentais, laboratorine technika, kontroliuoja jų racionalų panaudojimą bei apskaitą;
7.10. analizuoja sau pavaldžių Laboratorijos darbuotojų užimtumą ir papildomų darbuotojų poreikį bei teikia pasiūlymus direktoriaus pavaduotojui gydymui dėl darbo krūvio pakeitimo;
7.11. rengia projektus bei teikia pasiūlymus direktoriaus pavaduotojui gydymui dėl geresnio, kokybiškesnio Laboratorijos pacientų aptarnavimo, žodinės bei vizualios informacijos pacientams teikimo, jos prieinamumo;
7.12. kontroliuoja Laboratorijos informaciniuose stenduose bei ant kabinetų durų skelbiamos informacijos aktualumą, užtikrina jos prieinamumą ir nuolatinį atnaujinimą;
7.13. fiksuoja pacientų nusiskundimus bei pageidavimus, susijusius su paslaugų Laboratorijoje teikimu ir savo kompetencijos ribose priima kompetentingus ir profesionalius sprendimus, esant reikalui informuoja direktoriaus pavaduotoją gydymui ir/ar direktoriaus pavaduotoją slaugai;
7.14. kontroliuoja Laboratorijoje vedamos medicininės dokumentacijos, kokybišką ir savalaikį pildymą; tinkamai pildo medicininius dokumentus, ataskaitas bei nustatyta tvarka pagal kompetenciją teikia jas Poliklinikos administracijai ar kitoms institucijoms pagal pavaldumą;
7.15. dalyvauja Laboratorijos, Poliklinikos administracijos susirinkimuose;
7.16. Laboratorijos susirinkimuose aptaria ir analizuoja neatitiktis, aiškinasi jų priežastis, sudaro koregavimo veiksmų planą;
7.17. sudaro Laboratorijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planus, kasmetinių atostogų grafikus, juos koreguoja, kontroliuoja bei teikia pasiūlymus direktoriaus pavaduotojui gydymui ir/ar direktoriaus pavaduotojui slaugai dėl darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo;
7.18. organizuoja pirminius, praveda periodinius ir papildomus priešgaisrinės ir saugaus darbo instruktažus darbo vietoje, kontroliuoja šių instrukcijų laikymąsi;
7.19. kontroliuoja, kad Laboratorijoje būtų naudojamos individualios darbo apsaugos priemonės;
7.20. laikosi darbų saugos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų;
7.21. saugo Laboratorijos ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, taupo elektros energiją;
7.22. organizuoja ir kontroliuoja periodinę matavimo prietaisų, esančių Laboratorijoje, remontą ir patikrą;
7.23. organizuoja reikalingą darbui konsultantų pagalbą;
7.24. dalyvauja Poliklinikos kokybės sistemos kūrimo bei gerinimo programoje;
7.25. užtikrina higieninę ir bendrą tvarką Laboratorijoje, kontroliuoja, kad Laboratorijos personalas laikytųsi asmens higienos bei aseptikos ir antiseptikos taisyklių reikalavimų;
7.26. teikia statistikos ir kitas privalomąsias ataskaitas;
7.27. planuoja, koreguoja Laboratorijos išlaidas;
7.28. kontroliuoja su padalinio veikla susijusių sutarčių vykdymą, teikia siūlymus dėl sutarčių pratęsimo ir/ar atnaujinimo, padalinio vardu teikia viešojo pirkimo paraiškas, savo kompetencijos ribose rengia technines specifikacijas;
7.29. kontroliuoja sau pavaldžių darbuotojų darbuotojų darbo drausmę;
7.30. teisės aktų nustatyta tvarka ir periodiškumu tikrinasi savo sveikatą;
7.31. laikosi profesinės etikos ir etiketo reikalavimų: mandagiai ir pagarbiai bendrauja su kitais Poliklinikos darbuotojais, pacientais ir lankytojais, reikalui esant pagal kompetenciją užtikrina tinkamą informacijos suteikimą, deda pastangas siekiant išvengti konfliktų, o kilus konfliktinei situacijai – ją sprendžia dalykiškai, gerbia pacientų teises ir jų nepažeidžia;
7.32 laikosi Poliklinikos vidaus tvarkos taisyklių, šių pareiginių nuostatų;
7.33. įsipareigoja sąžiningai, laiku, tiksliai ir profesionaliai atlikti savo darbo pareigas ir funkcijas;
7.34. direktoriaus pavaduotojo gydymui pavedimu vykdo ir kitas šiuose pareiginiuose nuostatuose nenurodytas funkcijas, jeigu tai būtina, siekiant užtikrinti kokybišką Poliklinikos ir/ar Laboratorijos darbą ir/ar pasiekti įstaigos strateginius tikslus.


IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas turi teisę:
8.1. gauti tinkamam funkcijų įgyvendinimui ir kokybiško darbo užtikrinimui būtinas priemones ir informaciją;
8.2. susipažinti su Poliklinikoje galiojančiais vidaus teisės aktais (direktoriaus nurodymais, įsakymais ir pan.) ir šių aktų projektais, susijusiais su jo veikla; supažindinimo būdą (žodžiu, elektroniniu paštu arba pasirašytinai), įvertinęs informacijos svarbą, parenka tiesioginis vadovas;
8.3. dalyvauti profesinių sąjungų ir organizacijų veikloje;
8.4. teikti savo tiesioginiam vadovui , direktoriaus pavaduotojai slaugai darbo, susijusio su šiuose nuostatuose nustatytomis funkcijomis ir pareigomis, tobulinimo ir organizavimo pasiūlymus;
8.5. tobulinti savo kvalifikaciją;
8.6. rengti Laboratorijos darbuotojų susirinkimus;
8.7. dalyvauti vykdant laboratorijos personalo atranką;
8.8. teikti pasiūlymus Poliklinikos administracijai dėl laboratorijos darbuotojų skatinimo;
8.9. skirti žodines pastabas Laboratorijos darbuotojams, netinkamai atliekantiems savo pareigas bei teikti pasiūlymus administracijai dėl drausminių nuobaudų skyrimo.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

9. Šias pareigas einantis darbuotojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako:
9.1. už jam pavestų pareigų ar funkcijų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą, įgaliojimų viršijimą;
9.2. už netinkamą Lietuvos Respublikos teisės aktų ir/ar Poliklinikos teisės aktų vykdymą arba jų nevykdymą;
9.3. už turtinę žalą, padarytą Poliklinikai, dėl savo kaltės ar neatsargumo;
9.4. už netinkamą asmens duomenų tvarkymą ir asmens duomenų paslapties atskleidimą.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeškinės g. 24
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.