Penktadienis, lapkričio 27 d.

Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius Vyriausiasis specialistas (kalbos tvarkytojas) koef. 7,0 (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42587
Skelbimo data: 2019-10-14
Konkursą organizuojanti įstaiga: Anykščių rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius Vyriausiasis specialistas (kalbos tvarkytojas) koef. 7,0 (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 6 d. įsakymu
Nr. 1-AĮ-660

KULTŪROS, TURIZMO IR KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS KALBOS TVARKYTOJO (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus kalbos tvarkytojas (vyriausiasis specialistas) (toliau – Specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Specialisto pareigybė reikalinga atlikti valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę Anykščių rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) bei užtikrinti Savivaldybės rengiamų raštų, teisės aktų ir kitų dokumentų bei skelbiamos informacijos atitiktį valstybinės kalbos vartojimo bei taisyklingumo reikalavimams.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas – valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį lietuvių filologijos krypties išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus ir kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius valstybinės kalbos vartojimą;
4.3. būti nepriekaištingos profesinės reputacijos, pareigingas, darbštus, gebėti bendrauti;
4.4. gebėti kaupti, nagrinėti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.5. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, taikyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiuolaikinėmis ryšio technologijomis (elektroniniu paštu, internetu).

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. kontroliuoja, kaip Savivaldybės teritorijoje laikomasi Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo (toliau – Valstybinės kalbos įstatymas), Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės norminių aktų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą:
5.1.1. kontroliuoja, ar Savivaldybės teritorijoje veikiančiose institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose raštvedyba, apskaitos, atskaitomybės, finansiniai bei techniniai dokumentai tvarkomi valstybine kalba; ar valstybės ir savivaldos institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos tarp savęs susirašinėja valstybine kalba;
5.1.2. kontroliuoja, ar Savivaldybės teritorijoje esančių valstybės ir savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų vadovai, taip pat tarnautojai ir pareigūnai, policijos, teisėsaugos tarnybų, ryšių, transporto, sveikatos ir socialinės apsaugos bei kitų gyventojų aptarnavimo įstaigų vadovai, tarnautojai ir pareigūnai moka valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas valstybinės kalbos mokėjimo kategorijas, ar jie vartoja valstybinę kalbą atlikdami tarnybines pareigas;
5.1.3. kontroliuoja, ar Savivaldybės teritorijoje esančiose valstybės ir savivaldos institucijose, įstaigose ir organizacijose, ryšių, transporto, sveikatos ir socialinės apsaugos, policijos ir teisėsaugos tarnybose, prekybos ir kitose gyventojų aptarnavimo įstaigose gyventojai aptarnaujami valstybine kalba;
5.1.4. kontroliuoja, ar Savivaldybėje fizinių ir juridinių asmenų sandoriai sudaromi valstybine kalba;
5.1.5. tikrina, ar oficialūs valstybės ir savivaldos institucijų, valstybės įstaigų, įmonių organizuojami renginiai (sesijos, suvažiavimai, susirinkimai, posėdžiai, pasitarimai ir kiti) (išskyrus organizuojamus tarptautinius renginius) Savivaldybėje vyksta valstybine kalba; ar tuo atveju, kai kalbėtojas vartoja kitą kalbą, verčiama į valstybinę kalbą;
5.1.6. kontroliuoja, ar kitomis kalbomis viešai transliuojamos Savivaldybės radijo ir televizijos stočių programos verčiamos į valstybinę kalbą ar rodomos su lietuviškais subtitrais tais atvejais, kai Valstybinės kalbos įstatymo nustatytais atvejais turi būti užtikrinamas jų vertimas į valstybinę kalbą ar rodymas su lietuviškais subtitrais;
5.1.7. kontroliuoja, ar oficialios, sunormintos vietovardžių lytys Savivaldybėje rašomos valstybine kalba, ar jos taisyklingos;
5.1.8. kontroliuoja, ar Savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių, įstaigų, organizacijų pavadinimai atitinka lietuvių kalbos normas ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus;
5.1.9. kontroliuoja, ar valstybinė kalba vartojama Savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų, organizacijų antspauduose, spauduose, dokumentų blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose užrašuose, Lietuvos gaminių ir paslaugų pavadinimuose bei aprašuose, interneto svetainėse;
5.1.10. kontroliuoja, ar Savivaldybės viešieji užrašai yra valstybine kalba, taisyklingi; derina šių užrašų bei reklamos projektus;
5.1.11. kontroliuoja, ar Savivaldybės visuomenės informavimo priemonės (spauda, televizija, radijas ir kt.), knygų ir kitų leidinių leidėjai laikosi taisyklingos lietuvių kalbos normų;
5.2. įstatymų numatytais atvejais surašo administracinių nusižengimų protokolus;
5.3. pagal savo įgaliojimus nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;
5.4. konsultuoja Savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus bei kitus asmenis valstybinės kalbos vartojimo klausimais;
5.5. rengia valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos ataskaitas ir teikia jas Valstybinei kalbos inspekcijai;
5.6. pagal savo kompetenciją rengia metodinius patarimus, straipsnius, Savivaldybės interneto svetainės skiltis kalbos vartojimo klausimais;
5.7. redaguoja į Savivaldybės interneto svetainę, socialinius tinklus („Facebook“ ir kt.) keliamos informacijos kalbą ir užtikrina jos taisyklingumą;
5.8. užtikrina valstybinės kalbos vartojimo taisyklingumą Savivaldybės administracijoje: tikrina, redaguoja ir vizuoja Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, raštų ir kitų dokumentų projektus;
5.9. užtikrina, kad Savivaldybės institucijų dokumentai būtų parengti taisyklinga lietuvių kalba ir laikantis Dokumentų rengimo taisyklių;
5.10. rengia padėkas, sveikinimus ir kitus viešus Savivaldybės tekstus;
5.11. protokoluoja Savivaldybės administracijos pasitarimus ir susirinkimus;
5.12. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių ir raštų projektus;
5.13. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus ir skundus;
5.14. tvarko Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus raštvedybą ir archyvą;
5.15. vykdo ir kitus su Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vedėjui.


Susipažinau
___________________
(Parašas)
______________________
(Vardas ir pavardė)
______________
(Data)
_______________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: 8-5 2196811
El. paštas: Vaiva Minkevičienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, vaiva.minkeviciene@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.