Kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43181
Skelbimo data: 2019-12-17
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 9.00
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019 m. lapkričio 11 d.
įsakymu Nr. PAD-84


UGDYMO IR KULTŪROS DEPARTAMENTO KULTŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti valstybinių švenčių, paminėtinų datų bei kitų mieste vykstančių renginių organizavimą, analizuoti mėgėjų meno kolektyvų situaciją, pagal kompetenciją koordinuoti biudžetinių kultūros įstaigų veiklą ir vykdyti kilnojamųjų kultūros vertybių ir paminklų, skulptūrų bei atminimo lentų, esančių viešosiose miesto erdvėse, priežiūrą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – kultūros administravimo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius kultūros sistemą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymą;
4.3. gebėti analizuoti savivaldybės kultūros būklę ir pokyčius, juos lemiančius veiksnius, planuoti ir įgyvendinti savivaldybės kultūros puoselėjimo ir sklaidos priemones;
4.4. mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
4.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, sugebėti priimti sprendimus, spręsti klausimus, priskirtus jo kompetencijai;
4.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. koordinuoja valstybinių švenčių, paminėtinų datų ir miesto renginių organizavimą, dalyvauja įgyvendinant Jūros šventės programą, užtikrina tinkamą Savivaldybės atstovavimą minėtuose renginiuose;
5.2. analizuoja mėgėjų meno kolektyvų veiklą, teikia siūlymus dėl jų programų finansavimo, koordinuoja Klaipėdos meno kolektyvų dalyvavimą Lietuvos dainų šventėje;
5.3. užtikrina Klaipėdos miesto savivaldybės pavaldžių biudžetinių įstaigų veiklą: kokybišką kultūrinių paslaugų teikimą, savivaldybės institucijų teisės aktų įgyvendinimą, strateginio veiklos plano įgyvendinimą laiku, patikėjimo teise valdomo turto efektyvų naudojimą;
5.4. vykdo kilnojamųjų kultūros vertybių ir paminklų, skulptūrų bei atminimo lentų, esančių viešosiose miesto erdvėse, priežiūrą, teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl jų išsaugojimo ir populiarinimo, nuolat pildo dailės kūrinių sąvadą internete bei užtikrina informacijos teikimą laiku;
5.5. pagal savo kompetenciją rengia viešųjų pirkimų objektų technines užduotis ir teikia Viešųjų pirkimų skyriui, teikia išvadas dėl konkurso pasiūlymų techninės užduoties vertinimo ir rengia atsakymų projektus konkurso dalyviams dėl viešojo pirkimo objekto techninės užduoties, užtikrina tinkamą dokumentų parengimą;
5.6. rengia padėkos raštus ir sveikinimus nusipelniusiems kultūros darbuotojams;
5.7. rengia Savivaldybės institucijų teisės aktų projektus savo kompetencijai priskirtais klausimais;
5.8. kaupia ir teikia statistinius duomenis ir informaciją teisės aktų nustatyta tvarka savo kompetencijai priskirtais klausimais;
5.9. atlieka skyriaus vedėjo funkcijas: paskirsto skyriuje gautą dokumentaciją, vykdo užduočių kontrolę, vizuoja skyriaus parengtus raštus ir teisės aktus skyriaus vedėjo komandiruotės, laikino nedarbingumo, kasmetinių ar tikslinių atostogų, išskyrus atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, laikotarpiu.
5. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Susipažinau
______________________
(Parašas)
______________________
(Vardas ir pavardė)
______________________
(Data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Lina Pranskevičienė
Telefonas: 8 5 2196809
El. paštas: lina.pranskeviciene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.