Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjas (pareiginės algos koeficientas 8,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42151
Skelbimo data: 2019-08-15
Konkursą organizuojanti įstaiga: Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjas (pareiginės algos koeficientas 8,1) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Pakruojo rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. liepos 3 d.
įsakymu Nr. AP-430


KULTŪROS, PAVELDOSAUGOS IR VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo pareigybė yra reikalinga organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti valstybinės, regiono, savivaldybės kultūros politikos įgyvendinimą, kultūros paveldo objektų, esančių savivaldybės teritorijoje, apsaugą, naudojimą ir tvarkymą, viešųjų ryšių sistemos įstaigoje įgyvendinimą, kuriant ir palaikant gerą įstaigos įvaizdį, aukštą gyventojų pasitikėjimą ja, užtikrinti vidinę komunikaciją, optimalų informacijos teikimą, ryšių su visuomene funkciją.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – tarptautinių ryšių, viešųjų ryšių organizavimo – ir specialiosios veiklos srities – kultūros politikos, kultūros paveldo objektų apsaugos organizavimo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, kultūros politiką, kultūros paveldą, viešuosius ryšius, kultūros centrų, bibliotekų, muziejų darbą, kultūrinį turizmą, Dainų šventes, visuomenės informavimą, valstybinę kalbą, darbo santykius, viešuosius pirkimus.
4.2. Turėti:
4.2.1. aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.2.2. 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį kultūros arba paveldosaugos, arba viešųjų ryšių srityje;
4.3. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų derinimo tvarką.
4.4. Sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą, mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti ir sisteminti informaciją, rengti išvadas bei savarankiškai atlikti metodinį ir analitinį darbą.
4.5. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. Organizuoja:
5.1.1. skyriaus darbuotojų veiklą;
5.2.2. metodinės paramos teikimą savivaldybės kultūros, poilsio ir turizmo įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms, vykdančioms kultūrinę veiklą.
5.2. Įgyvendina valstybės ir savivaldybės kultūros, kultūros paveldo apsaugos, valstybinės kalbos, visuomenės informavimo politiką.
5.3. Teikia pasiūlymus savivaldybės tarybai, administracijos direktoriui dėl savivaldybės kultūros įstaigų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo, kultūros darbuotojų atestavimo, kultūros paveldo apsaugos, valstybinės kalbos, ryšių su visuomene, savivaldybės įvaizdžio formavimo klausimais.
5.4. Kaupia duomenis apie kultūros proceso raidą, savivaldybės tarptautinius ryšius ir bendradarbiavimą, juos analizuoja, informuoja administracijos direktorių ir visuomenę.
5.5. Koordinuoja ir prižiūri, teikia pasiūlymus veiklos efektyvumui:
5.5.1. bibliotekų;
5.5.2. kultūros centrų;
5.5.3. muziejų;
5.5.4. etninės kultūros ir kraštotyros;
5.5.5. mėgėjų meno;
5.5.6. kultūros paveldo;
5.5.7. leidybos;
5.5.8. profesionalaus meno propagavimo;
5.5.9. turizmo veiklai;
5.5.10. informacijos teikimo;
5.5.11. savivaldybės įvaizdžio formavimo;
5.5.12. dalyvavimo regiono ir tarptautiniuose projektuose.
5.6. Rengia:
5.6.1. ilgalaikes kultūrinės veiklos programas;
5.6.2. savivaldybės tarybos sprendimų ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus kultūros, kultūros paveldo, visuomenės informavimo, valstybinės kalbos klausimais;
5.6.3. skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus.
5.7. Rūpinasi:
5.7.1. kultūros įstaigų vadovų ir specialistų kvalifikacijos kėlimu;
5.7.2. kultūros įstaigų bazės stiprinimu;
5.7.3. savivaldybės įvaizdžio formavimu;
5.7.4. savivaldybės tarptautiniais ryšiais.
5.8. Bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos liaudies kultūros centru, Kultūros paveldo departamentu, Valstybine kalbos inspekcija, savivaldybės įstaigomis ir įmonėmis, savivaldybės administracijos padaliniais, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, regiono ir rajono spauda.
5.9. Analizuoja ir teikia pasiūlymus Apskaitos skyriui dėl skyriui skirtų savivaldybės biudžeto ir lėšų, gaunamų pagal specialiąsias programas, panaudojimo.
5.10. Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti įstaigos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.
______________________

Susipažinau
______________________
(parašas)
______________________
(vardas, pavardė)
______________________
(data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: 85 219 6817
El. paštas: Aiva Dirgėlienė, VTD prie VRM Personalo atrankos specialistė, aiva.dirgeliene@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.