Kultūros ir švietimo skyriaus specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 70420
Skelbimo data: 2021-05-03
Konkursą inicijuojanti įstaig: Molėtų rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Kultūros ir švietimo skyriaus specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 4.60
Darbo vieta (miestas): Molėtai
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. B7- 36

KULTŪROS IR ŠVIETIMO SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Pareigybės grupė – specialistas.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį, kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės 2018 m. balandžio 24 d. susitarimo memorandumu dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo įgyvendinimo (toliau – Memorandumas); 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamentu (toliau – Reglamentas), patvirtintu 2016 m. rugsėjo 8 d. EEE finansinio mechanizmo komiteto; 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“; Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo komiteto 2019 m. rugsėjo 3 d. sutartimi dėl 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ finansavimo ir 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ atviro kvietimo „Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas“ gairėmis pareiškėjams (toliau – Gairės) nuostatomis;
3.3. savo darbe vadovautis nacionalinio koordinatoriaus parengtomis veiklos gairėmis;

3.4. mokėti organizuoti darbą, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti darbą;
3.5. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis specialistas vykdo šias funkcijas:
4.1. suburia specialistų komandą bendradarbiavimo sutarčių pagrindu (Modelio paslaugų teikėjų tinklo struktūra savivaldybėje) ir koordinuoja jos veiklą; inicijuoja ir (ar) organizuoja reguliarius šių specialistų susitikimus – su paslaugų gavėjais, teikėjais, administratoriais, politikais; inicijuoja šių specialistų kvalifikacijos ar kompetencijų tobulinimą jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityje;
4.2. koordinuoja jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų – sveikatos stiprinimo, prevencijos, konsultavimo ir stebėsenos – teikimą savivaldybėje, remiantis portale (www.sveikatostinklas.lt) pateiktais algoritmais;
4.3. vykdo individualią atvejo vadybą: įvertina jauno žmogaus sveikatos poreikius, organizuoja motyvacinį pokalbį, sudaro paslaugų teikimo planą, tarpininkauja jaunam žmogui kreipiantis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, o jei reikia – ir kreipiantis į kitas ne sveikatos sektoriaus įstaigas, palaiko su juo (ar jo artimaisiais) nuolatinį ryšį, kol bus išspręsta jauno žmogaus sveikatos problema;
4.4. teikia informaciją jaunimo sveikatos interneto portalui (www.sveikatostinklas.lt) (rengia straipsnius, informuoja apie savivaldybėje vykstančius renginius);
4.5. atlieka jaunimo sveikatos būklės analizę ir pristato tarpinstitucinei darbo grupei ir savivaldybės administracijai;
4.6. teikia informaciją Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjui apie iškylančias problemas ir pasiūlymus dėl teikiamų paslaugų plėtros ir organizavimo tobulinimo;
4.7. dalyvauja Nacionalinio koordinacinio centro rengiamuose mokymuose;
4.8. viešina JPSPP pagal modelio viešinimo strategiją;
4.9. reguliariai vykdo modelio veiklos bei rezultatų vertinimą. Vertinimas atliekamas modelio diegimo pradžioje, o vėliau – kas dvejus metus.
______________________
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 383 54765
El. paštas: savivaldybe@moletai.lt
Adresas: Vilniaus g. 44, 33140 Molėtai
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.