Kultūros ir švietimo skyriaus Specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 70419
Skelbimo data: 2021-05-03
Konkursą inicijuojanti įstaig: Molėtų rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Kultūros ir švietimo skyriaus Specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 6.00
Darbo vieta (miestas): Molėtai
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. B7-36

KULTŪROS IR ŠVIETIMO SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Pareigybės grupė – specialistas.
2. Pareigybės lygis – A1.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą socialinių mokslų studijų srities psichologijos krypties išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu;
3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, žinoti psichologo darbą reglamentuojančius dokumentus ir jais vadovautis, Lietuvos Respublikos ir Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės 2018 m. balandžio 24 d. susitarimo memorandumu dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo įgyvendinimo (toliau – Memorandumas); 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamentu (toliau – Reglamentas), patvirtintu 2016 m. rugsėjo 8 d. EEE finansinio mechanizmo komiteto; 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“; Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo komiteto 2019 m. rugsėjo 3 d. sutartimi dėl 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ finansavimo ir 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ atviro kvietimo „Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas“ gairėmis pareiškėjams (toliau – Gairės) nuostatomis;
3.3. turėti ne mažesnę nei vienerių metų darbo patirtį, teikiant individualų ir grupinį psichologinį konsultavimą ir patirties dirbant su jaunimu;
3.4. mokėti apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimo būdus ir metodus;
3.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, rengti dokumentus;
3.6. mokėti valstybinę kalbą;
3.7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
3.8. būti pareigingam, darbščiam, objektyviam, gebėti bendradarbiauti, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.


III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. užmezga ryšius ir palaiko tvarų bei lygiavertį santykį su jaunais žmonėmis;
4.2. individualiai konsultuoja priklausomus nuo psichoaktyvių medžiagų asmenis;
4.3. formuoja tikslinės grupės dalyvių grupes psichologinio konsultavimo užsiėmimams, veda grupinius ir individualius psichologinio konsultavimo užsiėmimus;
4.4. koordinuoja ir užtikrina individualių ir grupinių psichologinių konsultacijų paslaugų teikimą;
4.5. atstovauja jaunimo interesams suinteresuotose institucijose, teikia informaciją visuomenei apie savo veiklą, pasiektus rezultatus, jaunimo padėtį ir poreikius;
4.6. bendradarbiaujant su Psichikos sveikatos centro specialistais, konsultuoja tikslinės grupės asmenis, teismo nutartimi nukreiptus priverstinai gydytis ambulatoriškai;
4.7. suteikia asmenims informaciją apie tai, kaip elgtis, kur kreiptis jų teisių pažeidimo, smurto, seksualinės prievartos atvejais;
4.8. veda bendravimo ir socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo užsiėmimus;
4.9. nuolat bendrauja ir bendradarbiauja su kitų institucijų specialistais teikiant pagalbą asmeniui;
4.10. vykdo kitus Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su šiai pareigybei nustatytomis funkcijomis.

____________________________
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 383 54765
El. paštas: savivaldybe@moletai.lt
Adresas: Vilniaus g. 44, 33140 Molėtai
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.