Kultūrinės edukacijos skyriaus skyriaus vadovas (pareiginės algos koeficientas - 6,33 )

Skelbimo nr.: 60476
Skelbimo data: 2019-09-11
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Pareigos: Kultūrinės edukacijos skyriaus skyriaus vadovas (pareiginės algos koeficientas - 6,33 )
Pareigybės aprašymas:
LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS
VAIKŲ IR JAUNIMO LITERATŪROS DEPARTAMENTO
KULTŪRINĖS EDUKACIJOS SKYRIAUS VADOVO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

1. Šis pareigybės aprašymas nustato Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (toliau – Nacionalinė biblioteka) Vaikų ir jaunimo literatūros departamento (toliau – Departamentas) Kultūrinės edukacijos skyriaus (toliau – Skyrius) vadovo priėmimo, atleidimo iš darbo tvarką, pareigoms užimti būtinus specialiuosius reikalavimus, pavaldumą, teises, pareigas bei atsakomybę.
2. Skyriaus vadovas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
3. Skyriaus vadovą į pareigas skiria ir iš jų atleidžia, skatina bei skiria drausmines nuobaudas Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Skyriaus vadovas savo veikloje vadovaujasi tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Nacionalinės bibliotekos nuostatais, Nacionalinės bibliotekos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, Nacionalinės bibliotekos kolektyvine sutartimi, Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus įsakymais ir šiuo pareigybės aprašymu.
5. Skyriaus vadovą jam nesant darbe (atostogos, liga, komandiruotė ir kt.) pavaduoja vyriausiasis kultūros projektų vadovas-skyriaus vadovo pavaduotojas.
6. Skyriaus vadovo pareigybės grupė – struktūrinio padalinio vadovas.
7. Skyriaus vadovo pareigybės lygis – A2.

II. PASKIRTIS

8. Skyriaus vadovo pareigybė yra reikalinga užtikrinti tinkamą Skyriaus darbo organizavimą, funkcijų paskirstymą Skyriaus darbuotojams, siekiant tinkamai ir kokybiškai įgyvendinti Skyriaus funkcijas ir Skyriaus nuostatuose nustatytas veiklas.

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

9. Asmuo, pretenduojantis užimti Skyriaus vadovo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
9.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesiniu bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių mokslų ar humanitarinių mokslų srityse;
9.2. turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų darbo patirtį vaikų literatūros srityje, arba darbo patirtį bibliotekoje, būti įgijęs kūrybinės veiklos planavimo ir organizavimo įgūdžių bei turėti ne mažesnę, kaip 1 (vienerių) metų vadovaujamo darbo patirtį;
9.3. puikiai mokėti valstybinę kalbą;
9.4. mokėti dvi užsienio kalbas (anglų, rusų, vokiečių, prancūzų ir kt.) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
9.5. turėti gerus komunikacijos įgūdžius, bendradarbiavimo, darbo komandoje įgūdžius, stiprų atsakomybės jausmą;
9.6. sklandžiai, logiškai dėstyti mintis žodžiu, greitai orientuotis sudėtingose situacijose; išmanyti naujausias technologijas ir gebėti jas taikyti;
9.7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
9.8. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo bei Skyriaus darbą;
9.9. gebėti sisteminti ir formuoti informaciją, pateikti ją vartotojams, projektuoti informacinius ir komunikacinius procesus, atlikti informacijos analizę, reprezentuoti organizaciją savo kompetencijų ir atsakomybės ribose;
9.10. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, Lietuvos respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais bibliotekų darbą reglamentuojančiais teisės aktais.

IV. FUNKCIJOS

10. Skyriaus vadovas atlieka šias funkcijas:
10.1. vadovauja Skyriaus darbams, koordinuoja Departamento vykdomą vaikų ir jaunimo kultūrinę edukaciją;
10.2. inicijuoja ir vadovauja Skyriaus projektams, bendradarbiauja rengiant ir įgyvendinant bendrus Departamento tarp institucinius, tarptautinius projektus;
10.3. bendradarbiauja rengiant Skyriaus edukacinius užsiėmimus ir kitus Departamento renginius;
10.4. nuolat domisi vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos naujovėmis bei pasiekimais šalyje ir pasaulyje, pritaiko gerąją patirtį Skyriaus veiklose, pagal kompetenciją teikia metodinius siūlymus vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos naujovių taikymo klausimais;
10.5. nuolat domisi vaikų ir jaunimo literatūros aktualijomis, pagal galimybes dalyvauja susijusiuose seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose;
10.6. pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia metodinę paramą Lietuvos bibliotekų darbuotojams, pedagogams bei visiems skaitymo vadovams vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos, renginių organizavimo klausimais;
10.7. kuria ir palaiko ryšius su šalies bibliotekomis, mokyklomis, ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo švietimo ir kitomis įstaigomis, besirūpinančiomis vaikų ir jaunimo kultūrine edukacija, pagal kompetenciją bendradarbiauja su vaikų ugdymo ir mokymo įstaigomis, siekiant geresnių raštingumo, skaitymo, mokymo problemų sprendimo, informacijos ir komunikacijos technologijų naudojimo įgūdžių;
10.8. bendradarbiauja rengiant spaudos pranešimus naujienų agentūroms, informacines publikacijas Nacionalinės bibliotekos svetainei;
10.9. dalyvauja organizuojant Nacionalinės bibliotekos, Departamento ir partnerių mokslinius bei praktinius seminarus specialistams, vietines ir tarptautines konferencijas, akcijas, knygų pristatymus ir kitus renginius;
10.10. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių Nacionalinės bibliotekos veiklos, strategijos ir kt. klausimais darbe;
10.11. rengia pasitarimus vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos klausimais;
10.12. rengia Skyriaus veiklą reglamentuojančius dokumentus;
10.13. rengia ir teikia Departamento direktoriui Skyriaus darbo ataskaitas ir darbo planus;
10.14. koordinuoja Skyriaus darbą su kitais skyriais;
10.15. užtikrina Skyriaus darbuotojams saugias darbo sąlygas;
10.16. atlieka kitas Departamento direktoriaus pavestas užduotis, tiesiogiai susijusias su Skyriaus nuostatuose ir šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis.

V. PAREIGOS

11. Skyriaus vadovas privalo:
11.1. tinkamai ir laiku vykdyti šiame pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas bei pavedamas teisėtas užduotis;
11.2. tobulinti savo kvalifikaciją ir profesinę kompetenciją;
11.3. laikytis Nacionalinėje bibliotekoje nustatytos vidaus darbo tvarkos;
11.4. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Nacionalinės bibliotekos struktūriniais padaliniais;
11.5. informuoti Departamento direktorių apie iškylančias problemas vykdant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir teikti pasiūlymus toms problemoms spręsti.

VI. TEISĖS

12. Skyriaus vadovas turi teisę:
12.1. gauti iš kitų Nacionalinės bibliotekos struktūrinių padalinių darbuotojų informaciją, reikalingą savo funkcijoms vykdyti;
12.2. teikti tiesioginiam vadovui pasiūlymus dėl struktūrinio padalinio veiklos tobulinimo ir darbo efektyvumo;
12.3. vykti į komandiruotes bei stažuotes;
12.4. tobulinti profesines, bendrakultūrines, bendrąsias kompetencijas seminaruose, mokymuose ar kursuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose kultūros renginiuose;
12.5. pagal poreikį dalyvauti nacionalinės bibliotekos posėdžiuose ir reikšti nuomonę;
12.6. naudotis visomis kitomis teisėmis, kurias suteikia LR įstatymai ir kiti teisės aktai.

VII. ATSAKOMYBĖ IR SKATINIMAS

13. Skyriaus vadovas atsako:
13.1. už tinkamą ir kokybišką funkcijų ir pareigų, numatytų šiame pareigybės aprašyme, vykdymą;
13.2. už patikėtos konfidencialios informacijos, gautų asmens duomenų išsaugojimą ir slaptumą;
13.3. už saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimų laikymąsi;
13.4. už darbo drausmės, vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimų laikymąsi;
13.5. už tinkamą Nacionalinės bibliotekos antspaudų, materialinių vertybių naudojimą ir išsaugojimą.
14. Už funkcijų ir pareigų, numatytų šiame pareigybės aprašyme, nevykdymą ar netinkamą vykdymą Skyriaus vadovas atsako Nacionalinės bibliotekos vidaus darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
15. Už tinkamą ir kokybišką funkcijų, numatytų šiame pareigybės aprašyme, vykdymą, iniciatyvą, svarbių ir skubių užduočių įvykdymą Skyriaus vadovas gali būti paskatintas Nacionalinės bibliotekos nustatyta tvarka.

VIII. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

16. Skyriaus vadovas tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 51
Telefonas: 8 5 249 70 23
El. paštas: biblio@lnb.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.