Antradienis, rugpjūčio 16 d.

Kretingos skyrius Vyriausiasis veterinarijos gydytojas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 80512
Skelbimo data: 2022-06-20
Skelbimas galioja iki: 2022-07-05
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Pareigos: Kretingos skyrius Vyriausiasis veterinarijos gydytojas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Kretinga
Informacija apie įstaigą: Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 7,8 iki 8,29.
Darbo laiko norma: 40 val. per savaitę, taikoma suminė darbo laiko apskaita.
Darbo sutartis: terminuota iki sugrįš negalintis eiti pareigų darbuotojas

Kontaktinis asmuo: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Personalo skyriaus vyriausioji specialistė Sigita Vaitkūnienė, tel. (8 5) 2360105 el. p. sigita.vaitkuniene@vmvt.lt
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus

2019 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. B1-534

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus

2022 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. B1-454 redakcija)

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

KLAIPĖDOS DEPARTAMENTO KRETINGOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO VETERINARIJOS GYDYTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (1)

I. SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos departamento Kretingos skyriaus (toliau – Kretingos skyrius) vyriausiasis veterinarijos gydytojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį – I grupė.

2. Pareigybės lygis – A1.

3. Kretingos skyriaus vyriausiojo veterinarijos gydytojo pareigybė reikalinga atliekant nuolatinį tikrinimą skerdžiamų gyvūnų ir ar maisto tvarkymo subjektai laikosi saugaus gyvūninių produktų tvarkymo taisyklių.

4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Klaipėdos departamento Kretingos skyriaus vedėjui-valstybiniam veterinarijos inspektoriui (toliau – Kretingos skyriaus vedėjas).

II. SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį veterinarijos krypties išsilavinimą;

5.2. būti susipažinusiam ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kompetencijai priskirtas sritis;

5.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

5.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

5.5. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.

III. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. kiekvieną dieną prieš darbo pradžią ir darbo metu atlieka stebėseną ar maisto tvarkymo subjektas užtikrina pagal įmonėje numatytas Rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų (RVASVT) sistemos procedūras:

6.1.1. gyvūnų gerovę;

6.1.2. ikioperacinę, operacinę ir pooperacinę higieną;

6.1.3. asmens higieną;

6.1.4. mokymus higienos ir darbo procedūrų klausimais;

6.1.5. vandens kokybę;

6.1.6. temperatūrą;

6.1.7. dezinfekciją (skerdyklos patalpų, įrangos, įrankių, transporto apdorojimą biocidinėmis priemonėmis), dezinsekciją (vabzdžių naikinimą), deratizaciją (graužikų naikinimą);

6.1.8. skerdenų ir vidaus organų tapatumą;

6.2. atlieka gyvūnų tikrinimą prieš skerdimą bei skerdenos ir kitų skerdimo produktų tikrinimą po skerdimo;

6.3. įvertina, ar maisto tvarkymo subjektas užtikrina tinkamus veterinarinius-sanitarinius reikalavimus gyvūnų skerdimo, jų skerdenų apdorojimo, mėsos tvarkymo, šalutinių gyvūninių produktų ir kitų medžiagų surinkimo, tvarkymo, šalinimo grandinėse ir apie rezultatus informuoja VMVT Klaipėdos departamentą, VMVT Klaipėdos departamento Kretingos skyrių;

6.4. skerdenas antspauduoja nustatytos formos antspaudais, užtikrina, kad sveikumo ženklas būtų dedamas tik ant skerdenų, pripažintų tinkamomis žmonių maistui;

6.5. atlieka stebėseną ar maisto tvarkymo subjektas imasi visų reikalingų priemonių, siekdamas išvengti mėsos užteršimo nustatytomis pavojingomis medžiagomis skerdimo metu, įskaitant apsvaiginimą ir nustatytų pavojingų medžiagų pašalinimą;

6.6. ima mėginius laboratoriniams tyrimams, tinkamai juos atrenka, identifikuoja ir nusiunčia kompetentingai laboratorijai;

6.7. esant įtarimams, ima iš gyvūnų organų patologinę medžiagą ir siunčia laboratoriniams tyrimams įtariamai diagnozei patvirtinti arba paneigti;

6.8. visų rūšių gyvūnams, kurie gali sirgti trichinelioze, atlieka trichinelių aptikimo mėsoje tyrimus;

6.9. nustačius gyvūnų užkrečiamąją ligą nedelsiant informuoja tiesioginį vadovą ir/ar kitą įgaliotą asmenį;

6.10. vertina higienos praktikos ir/ar RVASVT principais paremtas procedūras;

6.11. ima mėginius ir analizuoja gyvūniniuose produktuose esančių veterinarinių vaistų ir teršalų likučių atitiktį reikalavimams;

6.12. nustačius gamybos higienos, maisto saugos, gyvūnų gerovės reikalavimų trūkumus, informuoja VMVT Klaipėdos departamentą, VMVT Klaipėdos departamento Kretingos skyrių apie privalomus veiksmus trūkumams pašalinti;

6.13. pildo Gyvūnų tikrinimo prieš skerdimą ir po skerdimo rezultatų registracijos žurnalą, rengia Gyvūnų tikrinimo prieš skerdimą ir po skerdimo rezultatų ataskaitą;

6.14. pagal kompetenciją savo veikloje įgyvendina kokybės sistemos programas ir darbo instrukcijas, numatytas kokybės vadove;

6.15. pagal kompetenciją pavaduoja kitą VMVT Klaipėdos departamento Kretingos skyriaus vyriausiąjį veterinarijos gydytoją, jam nesant;

6.16. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio VMVT Klaipėdos departamento Kretingos skyriaus vedėjo pavedimus.

IV. SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Darbuotojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už savo pareigų tinkamą vykdymą.

____________________

Susipažinau

__________________________

(Parašas)

__________________________

(Vardas ir pavardė)

__________________________

(Data)

Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 5) 240 4361
El. paštas: info@vmvt.lt
Adresas: Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius-10
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.