Ketvirtadienis, gegužės 30 d.

Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 58489
Skelbimo data: 2024-02-29
Skelbimas galioja iki: 2024-03-15 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija
Pareigos: Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 0,84
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1499,74
Darbo vieta (miestas):
Informacija apie įstaigą: Darbo vireta: Merkinės mstl., Varėnos r. sav. Informacija apie įstaigą https://dnp.lrv.lt/lt/
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
DZŪKIJOS NACIONALINIO PARKO IR ČEPKELIŲ VALSTYBINIO GAMTINIO REZERVATO DIREKCIJOS
KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Statybų priežiūros veikla, teritorijų planavimas, kraštovaizdžio apsauga ir tvarkymas, prevencinė veikla..

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
6. Atlieka teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklas arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklų atlikimą.
7. Konsultuoja, teikia metodinę pagalbą priskirtos srities klausimais.
8. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
9. Planuoja teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklas arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklų planavimą.
10. Prižiūri su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
11. Rengia ir teikia informaciją su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra susijusiais klausimais.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros rengimą.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
15. Užtikrina statinių projektų atitikimą Dzūkijos etnografinio regiono architektūros ir sodybų tradicijomis pagrįstiems reikalavimams Dzūkijos nacionaliniame parke, jo buferinėje apsaugos zonoje ir Direkcijai priskirtuose valstybiniuose draustiniuose..
16. Nagrinėja, vertina ir pagal poreikį derina nacionaliniame parke bei Direkcijai priskirtose teritorijose rengiamus teritorijų planavimo dokumentus, architektūrinius pasiūlymus, techninius, techninius darbo projektus, išduoda saugomų teritorijų spec. reikalavimus, teikia kompetentingoms institucijoms sąlygas, išvadas dėl šių dokumentų atitikimo teisės aktams, rengia, derina kitus dokumentus...
17. Dalyvauja organizuojant lankytojų centrų, gamtos ir kultūros vertybių ekspozicijų, pažintinių takų, apžvalgos aikštelių, poilsiaviečių įrengimą bei kitų kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo priemonių įgyvendinimą Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje...
18. Pagal kompetenciją atstovauja Direkcijai kitose institucijose ar organizacijose, dalyvauja komisijose, nagrinėjant ir sprendžiant teritorijų planavimo ir statybos klausimus, nustatyta tvarka dalyvauja patikrinimuose, tikrinant statybas, bendradarbiauja su fiziniais ir juridiniais asmenimis...
19. Pagal kompetenciją konsultuoja Didrekcijos vadovybę, specialistus nagrinėjamų teritorijų planavimo, statinių statybos projektų, norminių teisės aktų taikymo klausimais, konsultuoja asmenis dėl statybų saugomose teritorijose...
20. Vykdyo Direkcijai patikėjimo ar kt. teise priklausančių statinių ir jų kontrukcijų priežiūrą pagal galiojančius statybos techninius reglamentus ir kitus teisės aktus bei pildo dėl to reikalingą dokumentaciją...

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. studijų kryptis – architektūra (arba);
arba:
21.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.4. darbo patirties sritis – architektūros srities patirtis;
21.5. darbo patirtis srityje – 1 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
22.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
22.2. organizuotumas - 3 lygis;
22.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
22.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
22.5. komunikacija - 3 lygis.
23. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 3 lygis.
24. Profesinė kompetencija:
24.1. veiklos planavimas - 3 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Administracijos Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Vaidas Miliauskas
Telefonas: +37067855900
El. paštas: vaidas.miliauskas@dzukijosparkas.lt
Adresas: Vilniaus g.3, Merkinės mstl. 65334 Varėnos r. sav.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.