Ketvirtadienis, gruodžio 03 d.

Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus patarėjas (pareiginės algos koeficientas - 10,5) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41546
Skelbimo data: 2019-06-04
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Pareigos: Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus patarėjas (pareiginės algos koeficientas - 10,5) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2019 m. balandžio 16 d.

įsakymu Nr. 1V-364

KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR VIDAUS TYRIMŲ SKYRIAUS

PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Pareigybė reikalinga įgyvendinti korupcijos prevenciją ir kontrolę ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų (išskyrus – Vyriausybės įstaigas) (toliau – ministerijai pavaldžios įstaigos) veikloje; spręsti ministerijos administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį (toliau – ministerijos personalas) tarnybinės ar drausminės atsakomybės klausimus.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas šiose bendrosiose veiklos srityse:

3.1. korupcijos prevencijos ir kontrolės;

3.2. tarnybinių ir drausminių nusižengimų tyrimo;

3.3. viešųjų ir privačių interesų derinimo;

3.4. prevencinės viešųjų pirkimų kontrolės;

3.5. įslaptintos informacijos apsaugos.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS

EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (teisės magistro laipsnį arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą);

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį bei turėti darbo patirties skundų (pranešimų, pareiškimų) nagrinėjimo, tarnybinių nusižengimų tyrimo arba prevencijos srityse;

4.3. išmanyti Lietuvos teisę, teisės doktriną ir teismų praktiką;

4.4. būti gerai susipažinęs su Lietuvos valdžios ir valdymo institucijų bei įstaigų sistema, jų funkcijomis, vidaus reikalų sistema, jos struktūra, uždaviniais bei funkcijomis;

4.5. sugebėti analizuoti teisės aktus, įžvelgti problemas, jas įvertinti, apibendrinti ir savarankiškai priimti sprendimus;

4.6. būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo ir valdymo taisyklėmis, teisės aktų rengimo reikalavimais bei mokėti rengti teisės aktų projektus;

4.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti bendrauti;

4.8. mokėti anglų arba vokiečių, arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europass);

4.9. mokėti dirbti kompiuteriu (Windows, Microsoft Word, Internet Explorer, Outlook Express programomis);

4.10. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą ir priimti sprendimus;

4.11. būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas;

4.12. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma šiai pareigybei nustatyta vidaus reikalų ministro patvirtintame ministerijos administracijos padalinių pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. nuolat antikorupciniu požiūriu stebi ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų veiklą, kaupia sistemina ir analizuoja informaciją apie nustatytus korupcijos atvejus, nustato ministerijos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, organizuoja ir koordinuoja tokių veiklos sričių nustatymą ministerijai pavaldžiose įstaigose;

5.2. atlieka nustatytų ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizę ir vertinimą, rengia ir apibendrina pasiūlymus, dėl analizės metu nustatytų korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos sumažinimo ar panaikinimo;

5.3. rengia ir teikia skyriaus vedėjui motyvuotą išvadą dėl ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė ir pasiūlymus dėl šioje išvadoje pateiktų pasiūlymų įgyvendinimo;

5.4. Specialiųjų tyrimų tarnybai atlikus korupcijos rizikos analizę ir pateikus vidaus reikalų ministrui motyvuotas išvadas, teikia siūlymus dėl būdų ir konkrečių priemonių korupcijos prevencijai užtikrinti;

5.5. rengia ministerijos kovos su korupcija programos, o prireikus ir šakinių kovos su korupcija programų, jų įgyvendinimo priemonių planų bei šių teisės aktų pakeitimo projektus;

5.6. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos kovos su korupcija programos įgyvendinimą, rengia ir teikia skyriaus vedėjui šios programos įgyvendinimo priemonių planų vykdymo ataskaitas;

5.7. koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos (toliau – Programa) priemonių už kurių įgyvendinimą atsakinga ministerija ir ministerijai pavaldžios įstaigos įgyvendinimą ministerijoje ir ministerijai pavaldžiose įstaigose, rengia Specialiųjų tyrimų tarnybai informaciją apie Programos įgyvendinimo eigą, veiksmingumą ir tai pagrindžiančius duomenis, kitą Programos įgyvendinimo rezultatų stebėsenai būtiną informaciją;

5.8. rengia ir teikia informaciją skyriaus vedėjui apie korupcijos situaciją ministerijoje ir ministerijai pavaldžiose įstaigose, teikia siūlymus korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais, kad nustatyti korupcijos atvejai nepasikartotų;

5.9. šalina ministerijoje nustatytus korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimus, o gavus informacijos apie ministerijos personalo galimai padarytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, nedelsdamas apie tai informuoja skyriaus vedėją;

5.10. atlieka informacijos tikrinimus dėl galimų ministerijos personalo korupcinio pobūdžio nusižengimų ir teikia išvadas skyriaus vedėjui;

5.11. pagal kompetenciją renka informaciją apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas ministerijoje ir ministerijai pavaldžiose įstaigose Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka;

5.12. pagal kompetenciją, kartu su ministerijos Administravimo departamento Slaptumo skyriumi atlieka asmenų tikrinimus dėl leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo ar panaikinimo Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais;

5.13. kartu su ministerijos padaliniu, atsakingu už ministerijos veiklos viešinimą, analizuoja ir suderinęs su skyriaus vedėju paviešina kitiems ministerijos valstybės tarnautojams ar darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, ir visuomenės informavimo priemonėse teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuotus korupcijos faktus;

5.14. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme numatytais atvejais atlieka ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų parengtų norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

5.15. atlieka visuomenės ir ministerijos personalo antikorupcinį švietimą, orientuoja ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, kad jie laikytųsi elgesio kodeksuose įtvirtintų reikalavimų, instruktuoja ir konsultuoja juos, kaip elgtis susidūrus su korupcinio pobūdžio nusižengimais, nusikalstamomis veikomis ar interesų konfliktais jų veikloje ir kaip jų išvengti;

5.16. bendradarbiauja ir keičiasi informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti, su ministerijos administracijos padaliniais, ministerijai pavaldžiomis įstaigomis ir kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę;

5.17. vykdo išankstinę ministerijoje organizuojamų viešųjų pirkimų procedūrų stebėseną, prevencinį patikrinimą ir suderinimą, taip pat prevencinę sudarytų pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę;

5.18. kontroliuoja ministerijos valstybės tarnautojų viešųjų ir privačių interesų suderinimą, konsultuoja viešųjų ir privačių interesų derinimo klausimais, teikia rekomendacijas dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų vykdymo;

5.19. rengia vidaus reikalų ministro įsakymų projektus korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais bei organizuoja jų įgyvendinimą;

5.20. atlieka kitą su korupcijos prevencija ir kontrole susijusią veiklą;

5.21. atlieka tarnybinių nusižengimų tyrimus dėl galimų ministerijos valstybės tarnautojų tarnybinių nusižengimų bei kitų vidaus reikalų ministro į pareigas skiriamų asmenų galimų darbo drausmės pažeidimų ir teikia skyriaus vedėjui išvadas dėl tarnybinių ar drausminių nuobaudų skyrimo;

5.22. atlieka tarnybinius patikrinimus dėl galimų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinių nusižengimų;

5.23. analizuoja tiriamų teisės pažeidimų tendencijas ir teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus teisės pažeidimų prevencijos klausimais;

5.24. atstovauja Lietuvos valstybei, kai valstybei atstovauja ministerija, ministerijai ar vidaus reikalų ministrui administracinių ginčų komisijose ir visų instancijų teismuose ir kitose institucijose, kai nagrinėjamos bylos ar sprendžiami klausimai, susiję su išnagrinėtais asmenų skundais bei atliktais korupcinio pobūdžio nusižengimų tyrimais ar tarnybiniais patikrinimais;

5.25. dalyvauja rengiant vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginį veiklos planą, kitus planavimo dokumentus, taip pat teikia siūlymus dėl vidaus reikalų ministro valdymo srityje veikiančių įstaigų strateginių veiklos planų, kitų planavimo dokumentų projektų;

5.26. vidaus reikalų ministro pavedimu atstovauja ministerijai kitose valstybės ar savivaldybių institucijose ir įstaigose, dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje;

5.27. ministro pavedimu nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pasiūlymus;

5.28. vykdo kitus vidaus reikalų ministro ir skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus uždavinių įgyvendinimu.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

___________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 68 08
El. paštas: Vaiva Apanavičiūtė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, vaiva.apanaviciute@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.