Šeštadienis, lapkričio 28 d.

Koordinavimo ir analizės skyriaus specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 61579
Skelbimo data: 2019-11-18
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Pareigos: Koordinavimo ir analizės skyriaus specialistas
Pareiginės algos koeficientas 0.00
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo

tarybos pirmininko

2019 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. O1E-197

KOORDINAVIMO IR ANALIZĖS SKYRIAUS SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Koordinavimo ir analizės skyriaus (toliau – Skyriaus) specialistas yra darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – Skyriaus specialisto pareigybė reikalinga organizuoti atitikties Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 27 straipsnio 6 dalyje nustatytiems efektyvumo reikalavimams patikrinimą, energijos vartojimo efektyvumo didinimą, reikalavimų vykdymą, pasiūlymų pateikimą Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Tarybai) dėl teisės aktų, reglamentuojančių energijos vartojimo efektyvumo didinimą, dalyvauti rengiant ir tobulinant teisės aktus bei kitus dokumentus Skyriaus veiklos klausimais, rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją (medžiagą), reikalingą Skyriaus funkcijoms atlikti, aptarnauti posėdžius, susirinkimus, susitikimus, pasitarimus, darbo grupių veiklą, tvarkyti viešai skelbiamą informaciją įstaigos interneto svetainėje, suvesti duomenis į registrus, dokumentų valdymo ar kitas sistemas ir pagal kompetenciją ją analizuoti,teikti informaciją ir konsultacijas Skyriaus ir Teritorinių skyrių darbuotojams organizuojantiems ir vykdantiems energetikos objektų, energetikos įrenginių valstybinę kontrolę, siekiant užtikrinti patikimą, efektyvią ir saugią energijos gamybą, tiekimą ir vartojimą, neatsižvelgiant į jų nuosavybės valdymo formą.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyrius vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;

5.2. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos veiklą, bei teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, procesinę, civilinę ir administracinę teisę, gebėti juos taikyti praktiškai;

5.3. žinoti efektyvius energijos gamybos ir vartojimo būdus bei technologijas;

5.4. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

5.6. būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, dokumentų saugojimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;

5.7. labai gerai mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

5.8. mokėti užsienio (anglų arba vokiečių) kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

5.9. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šiose pareigose dirbantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. organizuoja atitikties Energetikos įstatymo 27 straipsnio 6 dalyje nustatytiems efektyvumo reikalavimams patikrinimą;

6.2. organizuoja alternatyvių priemonių taikymo procesą:

6.2.1. parengia metodiką ir organizuoja jos suderinimą;

6.2.2. koordinuoja teikiamų atitikties tikrinimo paslaugų kokybės bei atitikties tikrinimo ataskaitų kontrolės nepriklausomą atlikimą;

6.2.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos raštišku prašymu teikia informaciją apie pastatų šildymo sistemų energinio efektyvumo didinimo procesą;

6.2.4. pastatų naudotojams, turintiems įrengtas tikrinamąsias pastatų šildymo sistemas ir (arba) pastatų oro kondicionavimo sistemas, institucijos interneto svetainėje skelbia informaciją apie optimalų sistemų sureguliavimą, taip rengia informacinius pranešimus, kuriuose:

6.2.4.1. pateikia rekomendacijas, kaip naudotojams identifikuoti turimą pastato šildymo sistemą ir (arba) pastato oro kondicionavimo sistemą ir įvertinti vidutinį konkrečios sistemos efektyvumą pagal jos tipą ir amžių;

6.2.4.2. rekomenduoja pastato šildymo sistemų ir (arba) pastato oro kondicionavimo sistemų galios dydžius pagal pastato charakteristikas (būklę, paskirtį, šildomą arba vėsinamą plotą, karšto vandens poreikius, naudojimo būdą ir t. t.);

6.2.4.3. nurodo naudą eksploatuojant įvairaus tipo sistemas ir energijos sutaupymus pakeitus esamą sistemą į efektyvesnę;

6.2.4.4. nurodo naudą, gaunamą vykdant reguliarią sistemos techninę priežiūrą.

6.3. vykdo nuolatinį sistemų naudotojų konsultavimą telefonu ir internetu dėl sistemų efektyvumo įvertinimo ir didinimo;

6.4. rengia viešas kasmetines pastatų šildymo sistemų ir pastatų oro kondicionavimo sistemų energinio efektyvumo energinio efektyvumo didinimo ataskaitas;

6.5. nagrinėja galimus Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo ir jo pagrindu priimtų teisės aktų pažeidimus, atlieka tyrimus ir pažymas kartu su nutarimų projektais teikia Tarybos posėdžiams;

6.6. renka, kaupia, sistemina ir apdoroja informaciją apie Lietuvos Respublikos energetikos objektų, energetikos įrenginių techninės saugos ir eksploatavimo būklę, apie energetikos įrenginių avarijas, sutrikimus, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumą, kaip laikomasi nustatytų elektros energijos kokybės reikalavimų, nustatyta tvarka teikia informaciją Skyriaus darbuotojams. Teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus, susijusius su Skyriaus veiklos klausimais ministerijoms, savivaldybėms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, Tarybos nariams bei Tarybos struktūriniams padaliniams ir visuomenei;

6.7. aptarnauja posėdžius, susirinkimus, susitikimus, pasitarimus, darbo grupių veiklą;

6.8. renka, sistemina, kaupia, apdoroja informaciją apie Tarybos teritorinių skyrių darbo planus ir jų vykdymą;

6.9. dalyvauja Tarybos posėdžiuose bei pasitarimuose, rengia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiams;

6.10. dalyvauja rengiant Skyriaus metinį veiklos planą, renka, sistemina, kaupia, apdoroja informaciją apie Tarybos vykdomą veiklą ir jos rezultatus, kuri reikalinga parengti veiklos plano ir metinės veiklos ataskaitos Skyriaus ir Teritorinių skyrių dalį, dalyvauja rengiant ataskaitą Europos Komisijai, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai;

6.11. pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims;

6.12. kaupia ir sistemina informaciją apie energetikos įrenginių avarijas, sutrikimus;

6.13. prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas;

6.14. vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

_________________________

Susipažinau

________________________

(parašas)

________________________

(vardas ir pavardė)

________________________

(data)

Informacija apie įstaigą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba – nepriklausoma nacionalinė reguliavimo institucija Europos Sąjungos teisės prasme, reguliuojanti energetikos srityje veikiančių ūkio subjektų veiklą ir atliekanti valstybinę energetikos sektoriaus priežiūrą. Tarybos misija – kurti VERT‘ę visuomenei energetikoje. Tarybos strateginis tikslas – užtikrinti vartotojams energetikos paslaugų kokybę ir prieinamumą efektyviai veikiančiose rinkose. Taryba strateginį tikslą įgyvendina vykdydama Energetikos ir geriamojo vandens sektorių kainų reguliavimo bei rinkos priežiūros programą.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 213 51 66
El. paštas: info@vert.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Verkių g. 25C-1
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.