Kontrolės departamento III juridinių asmenų patikrinimų skyriaus specialistas (pareiginės algos koeficientas 6,0) (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43071
Skelbimo data: 2019-12-06
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Kontrolės departamento III juridinių asmenų patikrinimų skyriaus specialistas (pareiginės algos koeficientas 6,0) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas 0.00
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Kauno apskrities valstybinės

mokesčių inspekcijos viršininko

2019 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. VP-40

KONTROLĖS DEPARTAMENTO

III JURIDINIŲ ASMENŲ PATIKRINIMŲ SKYRIAUS

SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kontrolės departamento III juridinių asmenų patikrinimų skyriaus specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau — Inspekcija) Kontrolės departamento III juridinių asmenų patikrinimų skyriui (toliau — Skyrius) priskirtas funkcijas, susijusias su mokesčių ir kitų įmokų į valstybės (savivaldybės) biudžetą apskaičiavimo, deklaravimo, sumokėjimo kontrole bei konkrečias pavestas užduotis.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje —mokesčių administravime.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį ekonomikos, verslo, vadybos ar viešojo administravimo kryptiesišsilavinimą;

4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokesčių ir kitų įmokų apskaičiavimą, deklaravimą, sumokėjimą į valstybės (savivaldybės) biudžetą, administravimą bei kontrolę, žinoti Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius tarptautinį keitimąsi mokestine informacija;

4.3. gebėti savarankiškai efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.6. išmanyti dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. atlieka mokesčių ir kitų įmokų į valstybės (savivaldybės) biudžetą apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo mokestinius patikrinimus ir tyrimus;

5.2. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis, jų pavedimu ir (ar) prašymu atlieka mokestinius patikrinimus, tyrimus ir bendrus mokestinius patikrinimus;

5.3. rengia išvadas dėl mokesčio ir (arba) baudos už administracinį teisės pažeidimą permokos (skirtumo) grąžinimo;

5.4. nustačius administracinius nusižengimus, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir administracinius nurodymus, nutarimus dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas;

5.5. nagrinėja mokesčių mokėtojų prašymus, skundus, rengia atsakymus;

5.6. užtikrina, kad visi veiksmai, atlikti vykdant pavestas funkcijas, atitiktų teisės aktų reikalavimus;

5.7. dalyvauja geriausios mokestinių patikrinimų (tyrimų) patirties skleidimo darbe, siekiant darbo rezultatų nuolatinio gerinimo;

5.8. užtikrina informacijos apie mokesčių mokėtojus slaptumą ir laikosi duomenų apsaugos taisyklių, siekiant išsaugoti informacijos mokesčių mokėtojų atžvilgiu konfidencialumą;

5.9. vykdo ir kitus pavedimus, siekiant Inspekcijos tikslų įgyvendinimo.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

______________________________________________

Susipažinau:

______________________________

(Parašas)

______________________________

(Vardas ir pavardė)

______________________________

(Data)

Informacija apie įstaigą
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Eglė Karlonaitė
Telefonas: 8 5 2196812
El. paštas: egle.karlonaite@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.