Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos pastoviosios dalies koef. nuo 4,9 iki 6,4 )

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 64302
Skelbimo data: 2020-04-24
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos pastoviosios dalies koef. nuo 4,9 iki 6,4 )
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. T1-23

(Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. T1-46 redakcija)

KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Komunikacijos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (specialistų grupės pareigybė).

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta vykdyti Nacionaliniam transplantacijų biurui prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Biuras) priskirtas funkcijas formuojant teigiamą visuomenės požiūrį į žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystę.

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuo specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų krypties su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį ryšių su visuomene, medijų srityje;

4.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos įstatymu, kitais įstatymais bei juos lydinčiais teisės aktais, reglamentuojančiais Nacionalinio transplantacijos biuro prie SAM veiklą;

4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, taip pat gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (Microsoft Office programinis paketas, internetas, elektroninis paštas);

4.5. mokėti naudotis grafikos koregavimo ir kūrimo programomis (,,Adobe Photoshop” ir kt.)

4.6. mokėti pritaikyti grafinėse programose paruoštus dizaino maketus interneto svetainei, naudojant HTML ir CSS.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

5.1. dalyvauja įgyvendinant teigiamo požiūrio į žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystę ir transplantaciją formavime;

5.2. koordinuoja bendravimą su žiniasklaidos priemonių atstovais, užtikrina, kad jiems būtų operatyviai suteikta prašoma informacija apie Nacionalinio transplantacijos biuro prie SAM veiklos aktualijas;

5.3. koordinuoja Nacionalinio transplantacijos biuro prie SAM rengiamų visuomenės bei tikslinių grupių informavimo priemonių planavimą ir jų įgyvendinimą;

5.4. rengia informaciją pagal Skyriaus kompetenciją ir teikia visuomenei bei tikslinėms grupėms;

5.5. planuoja, organizuoja ir koordinuoja vidinę komunikaciją tarp Nacionalinio transplantacijos biuro prie SAM padalinių, pagal kompetenciją ją palaiko ir plėtoja naudodamasis Nacionalinio transplantacijos biuro prie SAM vidinės komunikacijos priemonėmis;

5.6. pagal kompetenciją užtikrina Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo bei Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų, reglamentuojančių valstybės ir savivaldybių institucijų informacijos apie savo veiklą teikimą ir skelbimą, įgyvendinimą;

5.7. užtikrina efektyvų bendradarbiavimą komunikacijos klausimais su Sveikatos apsaugos ministerijos ir kitų valstybės institucijų ryšių su visuomene padaliniais;

5.8. pagal savo kompetenciją užtikrina duomenų suvedimą ir atnaujinimą Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registre;

5.9. užtikrina informacijos apie audinių, ląstelių ir organų donorystę ir transplantaciją rengimą ir talpinimą bei sklaidą socialiniuose tinkluose;

5.10. užtikrina informacijos parengimą ir talpinimą Nacionalinio transplantacijos biuro prie SAM internetinėje svetainėje ntb.lrv.lt bei informacijos atnaujinimą bei atitikimą valstybės institucijų internetinių svetainių reikalavimams;

5.11. Nacionalinio transplantacijos biuro prie SAM direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;

5.12. nuolat tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose;

5.13. pavaduoja Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ar nedarbingumo metu;

5.14. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus veiklos efektyvumo gerinimo;

5.15. laiku ir kokybiškai vykdo ir kitus Biuro direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

5.16. vykdo ir kitus su Biuro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti tikslai.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 370 5 279 60 96
El. paštas: info@transplantacija.lt
Adresas: Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.