Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas pareiginės algos koeficientas - 7,0 (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42373
Skelbimo data: 2019-09-19
Konkursą organizuojanti įstaiga: Marijampolės savivaldybės administracija
Pareigos: Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas pareiginės algos koeficientas - 7,0 (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga formuoti savivaldybės teigiamą įvaizdį, užtikrinti savivaldybės veiklos viešumą, tikslingą komunikaciją su gyventojais ir žiniasklaida.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Vyriausiasis specialistas vykdo funkcijas bendroje veiklos - viešųjų ryšių - srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį komunikacijos, viešųjų ryšių arba komunikacijos ir informacijos krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės informavimo, komunikacijos, viešųjų ryšių ar žiniasklaidos srityje;

4.3. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.4. būti susipažinusiam su valstybės tarnybą, vietos savivaldą, visuomenės informavimą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais ir sugebėti jais vadovautis, mokėti taikyti praktikoje;

4.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti bei apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

4.6. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, kalbos kultūrą, teisės aktų rengimo rekomendacijas;

4.7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, „Internet Explorer“, „Microsoft Outlook“ arba „Microsoft Outlook Express“ programomis.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. rengia ir teikia pranešimus žiniasklaidai apie savivaldybės sprendimus, planus, renginius, kitą aktualią bendruomenei informaciją;

5.2. įgyvendina savivaldybės vidaus ir išorės komunikacijos projektus;

5.3. rengia ir užtikrina administracijos sutarčių su visuomenės informavimo priemonėmis projektų vykdymą;

5.4. atlieka žiniasklaidos priemonių, informuojančių apie savivaldybės vadovų ir administracijos veiklą, stebėseną ir analizę;

5.5. rengia ir vykdo atsakymų į kritiką žiniasklaidoje pateikimą, dezinformacijos paneigimą;

5.6. rengia Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimų ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus visuomenės informavimo klausimais;

5.7. teikia numatomų formuoti dokumentų bylų sąrašą, sistemina dokumentus ir perduoda bylas įforminti ir saugoti;

5.8. dalyvauja Savivaldybės rengiamų programų, renginių, inicijuojamų akcijų darbo grupių veikloje, prisideda įgyvendinant savivaldybės ir respublikinius renginius;

5.9. dalyvauja rengiant reprezentacinius leidinius apie savivaldybę ar atskiras veiklos sritis, reprezentacinės garso ir vaizdo medžiagos, suvenyrų gamybą;

5.10. rengia Savivaldybės merui, mero pavaduotojams, Savivaldybės administracijos direktoriui kalbas, sveikinimus ir pranešimus;

5.11. saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;

5.12. Savivaldybės merui arba Savivaldybės administracijos direktoriui įgaliojus atstovauja Savivaldybei šalies ar užsienio valstybių institucijose ar įstaigose;

5.13. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus arba Skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis skyriaus kompetencijos klausimais, užtikrinant savivaldybei keliamų tikslų įgyvendinimą.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Komunikacijos skyriaus vedėjui.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 271 71 37
El. paštas: Miglė Noreikaitė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus atrankos specialistė, migle.noreikaite@vtd.lt