Komunikacijos skyriaus Ryšių su žiniasklaida specialistas (7,04-11,55)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 65322
Skelbimo data: 2020-06-26
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Pareigos: Komunikacijos skyriaus Ryšių su žiniasklaida specialistas (7,04-11,55)
Pareiginės algos koeficientas: 7.04
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m. gegužės d. įsakymu
Nr. 1B-


KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS RYŠIŲ SU ŽINIASKLAIDA SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Komunikacijos skyriaus ryšių su žiniasklaida specialistas yra specialistas.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Komunikacijos skyriaus Ryšių su žiniasklaida specialisto pareigybė reikalinga teikti teisingą, tikslią ir nešališką informaciją apie muitinės veiklą visuomenei ir žiniasklaidai, organizuoti ir vykdyti muitinės viešųjų ryšių sistemos įgyvendinimą, kuriant ir palaikant teigiamą muitinės įvaizdį, visuomenės pasitikėjimą muitine, užtikrinant efektyvią Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau − Muitinės departamentas), teritorinių ir specialiųjų muitinės įstaigų vidinę ir išorinę komunikaciją.
4. Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas, tiesiogiai pavaldus Komunikacijos skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Muitinės, Visuomenės informavimo, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės informavimo tvarką ir informacijos sklaidos ypatybes, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai;
5.2. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį socialinių mokslų studijų krypčių grupei priskirtą išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.3. turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties visuomenės informavimo, komunikacijos, viešųjų ryšių ar žiniasklaidos srityje;
5.4. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, savarankiškai planuoti savo veiklą, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, muitinės ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
5.6. gebėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti, rengti dokumentus, pažymas, pranešimus spaudai;
5.7. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
5.8. mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. rengia pranešimus muitinės internetiniame ir vidiniame (intraneto) tinklalapyje apie muitinės vykdomą veiklą;
6.2. savo iniciatyva siūlo pranešimų muitinės internetiniame tinklalapyje temas, teikia siūlymus dėl reikiamų efektyvių viešosios informacijos kanalų ir priemonių parinkimo;
6.3. rengia su muitinės informacijos leidyba susijusius dokumentus, organizuoja jų platinimą;
6.4. rengia su muitinės interneto svetainės plėtra susijusius dokumentus arba prireikus dalyvauja su muitinės interneto ir vidinės (intraneto) svetainės plėtra susijusių dokumentų rengime;
6.5. stebi, analizuoja ir operatyviai informuoja tiesioginį vadovą apie žiniasklaidoje pasirodžiusią su muitinės veikla susijusią neteisingą ar kritinę informaciją;
6.6. muitinės interneto svetainėje rengia visuomenės, žiniasklaidos, valstybės įstaigų, visuomenės organizacijų ir kitų institucijų ir įstaigų, asmenų nuomonės apklausas;
6.7. prižiūri muitinės interneto tinklalapio naujienų modulį, rengia, teikia ir prižiūri jame esančios informacijos aktualumą;
6.8. tvarko Komunikacijos skyriaus suformuotas dokumentų bylas, užtikrina jų sisteminimą ir saugojimą pagal patvirtintą dokumentacijos planą;
6.9. vykdo supaprastintus viešuosius pirkimus, atlieka apklausas, rengia kitus su šiais pirkimais susijusius dokumentus;
6.10. pildo skyriuje ir Muitinės departamento filiale – Muitinės muziejuje dirbančių asmenų darbo laiko žiniaraštį;
6.11. vykdo kitus su muitinės funkcijomis susijusius Muitinės departamento generalinio direktoriaus, Komunikacijos skyrių kuruojančio generalinio direktoriaus pavaduotojo ir Komunikacijos skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.
__________________


Susipažinau

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 5) 266 6111
El. paštas: muitine@lrmuitine.lt
Adresas: A. Jakšto g. 1, LT-01105 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.