Klientų aptarnavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (PA koeficientas 6,40) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41572
Skelbimo data: 2019-06-05
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius
Pareigos: Klientų aptarnavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (PA koeficientas 6,40) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus direktoriaus
2018 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. VE-135KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klientų aptarnavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

II. PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga konsultuoti apdraustuosius, išmokų gavėjus ir draudėjus bei kitus klientus valstybinio socialinio draudimo, privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo, ilgalaikio darbo išmokų fondo, garantinio fondo, vaikų išlaikymo fondo klausimais, valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo sutarčių sudarymo klausimais, priimti ir registruoti prašymus ir kitus dokumentus, rengti ir išduoti nustatytų formų pažymas, pranešimus, išduoti pensijos gavėjo pažymėjimus.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – klientų aptarnavimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, taip pat Lietuvos Respublikos valstybės tarnybą, viešąjį administravimo, valstybinį socialinį draudimą, reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybinį socialinį draudimą, asmenų aptarnavimą, asmens duomenų apsaugą, draudėjų apskaitą, privalomojo sveikatos draudimą, ligos ir motinystės socialinį draudimą, nedarbo socialinio draudimo išmokų, pensijų ir kompensacijų skyrimą ir mokėjimą, valstybinio savanoriško socialinio draudimo sutarčių sudarymą, ilgalaikio darbo išmokų fondo, garantinio fondo ir vaikų išlaikymo fondą, taip pat tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinio draudimo ir kitų išmokų srityje tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai.
4.3. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
4.4. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Aptarnauja ir informuoja klientus taikydamas „vieno langelio“ principą pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) patvirtintus kliento aptarnavimo standartus bei gerosios praktikos pavyzdžius.
5.2. Teikia klientams bendro ir (ar) asmeninio pobūdžio informaciją, konsultacijas Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų teikiamų paslaugų, privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo, ilgalaikio darbo išmokų fondo, garantinio fondo, vaikų išlaikymo fondo klausimais.
5.3. Priima, tikrina ir registruoja prašymus ir kitus dokumentus dėl teikiamų Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų paslaugų, privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo, ilgalaikio darbo išmokų fondo, garantinio fondo, vaikų išlaikymo fondo klausimais.
5.4. Pildo ir išduoda Europos Tarybos reglamentuose nustatytais atvejais šių reglamentų taikymui reikalingus dokumentus, susijusius su nedarbo socialinio draudimo stažo įrodymu ir išmokų skyrimu bei priima klientų prašymus šiais klausimais ir teikia konsultacijas.
5.5. Priima ir nustatyta tvarka registruoja prašymus bei kitus dokumentus pagal 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje ir 2007 m. lapkričio 23 d. Hagos konvenciją ir teikia konsultacijas šiais klausimais.
5.6. Priima, registruoja prašymus pažymoms išduoti, rengia ir išduoda nustatytų formų pažymas.
5.7. Išduoda bei apskaito pensijos gavėjo pažymėjimus.
5.8. Išduoda Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygeles.
5.9. Informuoja klientus apie iniciatyvinio informavimo galimybes bei tuo tikslu informacinėje sistemoje tvarko fizinių ir juridinių asmenų kontaktinius duomenis.
5.10. Informuoja klientus apie galimybę asmeninę informaciją gauti telefonu bei išduoda kliento identifikavimo kodą, surenka klientų balso pavyzdžius, surenka sutikimus dėl kliento identifikavimo telefonu.
5.11. Parengia ir išduoda pranešimus apie suteiktą asmens socialinio draudimo numerį.
5.12. Rengia valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo ligos ir motinystės išmokoms sutarčių projektus ir teikia juo įgaliotam asmeniui pasirašyti, suformuoja apsidraudusio asmens bylą.
5.13. Teisės aktų nustatyta tvarka rengia sprendimų dėl įmokų, baudų ir delspinigių išieškojimo laiko atidėjimo savarankiškai dirbantiems asmenims ir savarankiškai privalomojo sveikatos draudimo įmokas mokantiems asmenims iki 1500 eurų projektus, ir teikia juos įgaliotam asmeniui pasirašyti.
5.14. Rengia ir tvirtina dokumentų, teikiamų Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai, kopijas.
5.15. Rengia lydraščius dėl Skyriuje gautų prašymų ar kitų dokumentų persiuntimo pagal kompetenciją nagrinėti kitoms įstaigomis.
5.16. Teikia konsultacijas ir pagalbą naudojantis elektroninėmis paslaugomis.
5.17. Platina iš atsakingo Fondo valdybos skyriaus gautą informacinę medžiagą klientams, viešosios informacijos rengėjams, valstybės institucijoms, visuomeninėms organizacijoms ir kitoms suinteresuotoms šalims bei papildo aktualiais Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriuje (toliau – Marijampolės skyrius) veiklos klausimais bei teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl informacinės medžiagos leidybos poreikio.
5.18. Nedelsiant informuoja atsakingą Fondo valdybos skyrių bei Skyriaus vedėją apie gautus žiniasklaidos priemonių paklausimus.
5.19. Teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl informacinių įsipareigojimų verslui ir piliečiams supaprastinimo arba panaikinimo.
5.20. Rengia pasiūlymus ir kitą informaciją dėl klientų aptarnavimo ir informavimo Skyriuje gerinimo.
5.21. Dalyvauja organizuojant renginius susijusius su informacijos sklaida apie valstybinį socialinį draudimą, Skyrių bei Valstybinio socialinio draudimo fondą.
5.22. Nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus rengia atsakymų projektus, konsultuoja Skyriaus ir kitus Marijampolės skyriaus darbuotojus pagal pareigybės kompetenciją.
5.23. Teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo, poreikio informuoti klientus apie teisės aktų, susijusių su Skyriui nustatytų funkcijų vykdymų, pokyčius ar būtinybės naują teisės aktą įtraukti į Apdraustųjų, išmokų gavėjų ir draudėjų informavimo interaktyvių elektroninių paslaugų sistemos (toliau – ADIS) stebimų teisės aktų sąrašą bei dėl ADIS veiklos taisyklių papildymo, keitimo ir jų taikymo pagal pareigybės kompetenciją.
5.24. Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
5.25. Dalyvauja mokymuose bei gautas žinias perduoda Skyriaus specialistams.
5.26. Analizuoja teisės aktų pakeitimus ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus specialistų mokymosi poreikio.
5.27. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
5.28. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
___________________________________

Susipažinau ir sutinku:
____________________________
(Parašas)
____________________________
(Vardas ir pavardė)
____________________________
(Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Šventaragio g.2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 68 28
El. paštas: Raimonda Usovienė, VTD prie VRM RISS vyr. specialistė, raimonda.usoviene@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.