Klientų aptarnavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (koeficientas 7,41, darbo vieta Jurbarke) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42379
Skelbimo data: 2019-09-19
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyrius
Pareigos: Klientų aptarnavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (koeficientas 7,41, darbo vieta Jurbarke) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyriaus direktoriaus

2018 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 6V – 185

(2019 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 6V – 123 redakcija)

KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyriaus Klientų aptarnavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti Skyriaus vedėjui užtikrinti kokybišką ir efektyvų į nutolusį klientų aptarnavimo priimamąjį (toliau – Priimamasis) besikreipiančių klientų aptarnavimą, konsultavimą ir informacijos apie teikiamas paslaugas sklaidą.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – klientų aptarnavimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, taip pat Lietuvos Respublikos valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybinį socialinį draudimą, reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybinį socialinį draudimą, asmenų aptarnavimą, asmens duomenų apsaugą, draudėjų apskaitą, privalomąjį sveikatos draudimą, ligos ir motinystės socialinį draudimą, nedarbo socialinio draudimo išmokų, pensijų ir kompensacijų skyrimą ir mokėjimą, valstybinio savanoriško socialinio draudimo sutarčių sudarymą, ilgalaikio darbo išmokų, garantinio ir vaikų išlaikymo fondą, taip pat tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinio draudimo ir kitų išmokų srityje tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai.

4.3. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

4.4. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Koordinuoja į Priimamąjį atvykusių klientų sklandų aptarnavimą ir informavimą, taikant „vieno langelio“ principą bei Skyriaus vedėjui pavedus atlieka klientų aptarnavimo standartų laikymosi kontrolę Priimamajame, analizuoja į Priimamąjį atvykusių klientų srautus, jų tendencijas bei klientų atsiliepimus ir teikia informaciją Skyriaus vedėjui.

5.2. Rengia Priimamojo specialistų darbo grafikų projektus ir teikia Skyriaus vedėjui bei atlieka nustatyta tvarka patvirtinto specialistų darbo grafiko laikymosi stebėseną.

5.3. Aptarnauja klientus taikydamas „vieno langelio“ principą pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) patvirtintus kliento aptarnavimo standartus bei gerosios praktikos pavyzdžius.

5.4 .Priima ir nustatyta tvarka registruoja prašymus bei kitus dokumentus dėl teikiamų valstybinio socialinio draudimo, garantinio fondo, ilgalaikio darbo išmokų fondo, vaikų išlaikymo fondo paslaugų ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo klausimais.

5.5. Pildo ir išduoda Europos Tarybos reglamentuose nustatytais atvejais šių reglamentų taikymui reikalingus dokumentus, susijusius su nedarbo socialinio draudimo stažo įrodymu ir išmokų skyrimu bei priima klientų prašymus šiais klausimais.

5.6 .Priima ir nustatyta tvarka registruoja prašymus bei kitus dokumentus pagal 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje ir 2007 m. lapkričio 23 d. Hagos konvenciją.

5.7 .Teikia klientams bendro (ar) asmeninio pobūdžio informaciją, konsultacijas Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų teikiamų paslaugų, privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo, garantinio fondo, ilgalaikio darbo išmokų fondo, vaikų išlaikymo fondo klausimais.

5.8. Koordinuoja Priimamajame gautų prašymų ir kitų dokumentų priėmimą ir registravimą bei perdavimą kitiems Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus (toliau – Teritorinis skyrius) padaliniams.

5.9. Koordinuoja prašymų pažymoms išduoti priėmimą ir registravimą bei nustatytų formų pažymų rengimą ir išdavimą.

5.10. Koordinuoja pensijos gavėjo pažymėjimų užsakymą, saugojimą išdavimą bei jų apskaitos vykdymą Priimamajame.

5.11. Koordinuoja Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygelių išdavimą Priimamajame.

5.12. Koordinuoja kliento identifikavimo kodų (KID) išdavimą.

5.13. Koordinuoja pranešimų apie suteiktą asmens socialinio draudimo numerį parengimą ir išdavimą.

5.14. Rengia valstybinio savanoriško socialinio draudimo ligos ir motinystės pašalpos sutarčių projektus ir teikia įgaliotam asmeniui pasirašyti, suformuoja apsidraudusio asmens bylą.

5.15. Teisės aktų nustatyta tvarka rengia sprendimų dėl įmokų, baudų ir delspinigių išieškojimo laiko atidėjimo savarankiškai dirbantiems asmenims bei savarankiškai privalomojo sveikatos draudimo įmokas mokantiems asmenims iki 1500 eurų projektus ir teikia įgaliotam asmeniui pasirašyti.

5.16. Koordinuoja klientų balso pavyzdžių surinkimą.

5.17. Koordinuoja fizinių ir juridinių asmenų kontaktinių duomenų tvarkymą informacinėje sistemoje.

5.18. Koordinuoja Priimamajame gautų prašymų ar kitų dokumentų persiuntimą pagal kompetenciją nagrinėti kitoms įstaigomis.

5.19.Teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl poreikio informuoti klientus apie teisės aktų, susijusių su Skyriui nustatytų funkcijų vykdymu, pokyčius ar būtinybės naują teisės aktą įtraukti į Apdraustųjų, išmokų gavėjų ir draudėjų informavimo interaktyvių elektroninių paslaugų sistemos (toliau - ADIS) stebimų teisės aktų sąrašą pagal Skyriaus kompetenciją.

5.20. Teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl ADIS veiklos taisyklių papildymo, keitimo ir jų taikymo pagal Skyriaus kompetenciją.

5.21. Koordinuoja konsultacijų ir pagalbos teikimą naudojantis elektroninėmis paslaugomis.

5.22. Koordinuoja iš atsakingo Fondo valdybos padalinio gautos informacinės medžiagos klientams, viešosios informacijos rengėjams, valstybės institucijoms, visuomeninėms organizacijoms ir kitoms suinteresuotoms šalims platinimą bei aktualiais Teritoriniame skyriuje veiklos klausimais papildymą bei teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl informacinės medžiagos leidybos poreikio.

5.23. Skyriaus vedėjui pavedus koordinuoja klientų apklausų vykdymą, naujų paslaugų ar jų teikimo būdų poreikio tyrimus, teikia pasiūlymus dėl naujų paslaugų sukūrimo bei esamų paslaugų tobulinimo.

5.24. Vykdo vietinės spaudos publikacijų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigomis stebėseną ir informaciją apie esamas publikacijas nustatytais terminais teikia Skyriaus vedėjui.

5.25. Nedelsiant informuoja atsakingą Fondo valdybos skyrių bei Skyriaus vedėją apie gautus žiniasklaidos priemonių paklausimus.

5.26. Koordinuoja dokumentų, reikalingų dėl teikiamų valstybinio socialinio draudimo paslaugų, kopijų tvirtinimą, tvirtina jas.

5.27. Nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus, rengia atsakymų projektus.

5.28. Konsultuoja Skyriaus ir kitus Teritorinio skyriaus darbuotojus pagal pareigybės kompetenciją.

5.29. Skyriaus vedėjui pavedus vykdo Priimamojo specialistų vidinius mokymus.

5.30. Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.

5.31. Esant reikalui informuoja atsakingus asmenis apie būtinus ir neatidėliotinus atlikti ūkio srities darbus.

5.32. Atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas jo nesant darbe, Fondo valdybos direktoriaus nustatyta tvarka.

5.33. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Susipažinau

____________________________

(Parašas)

____________________________

(Vardas ir pavardė)

____________________________

(Data)

___________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 271 7366
El. paštas: Danutė Ramanauskienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus specialistė, danute.ramanauskiene@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.