Klaipėdos klientų aptarnavimo departamentas vyriausiasis specialistas (pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 5,2, terminuota darbo sutartis)

Skelbimo nr.: 61065
Skelbimo data: 2019-10-16
Konkursą organizuojanti įstaiga: Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pareigos: Klaipėdos klientų aptarnavimo departamentas vyriausiasis specialistas (pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 5,2, terminuota darbo sutartis)
Pareigybės aprašymas:

KLAIPĖDOS KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento vyriausiojo specialisto pareigybė yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) ir ši pareigybė priskirta Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių I grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Klaipėdosklientų aptarnavimo departamento (toliau – Departamentas) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti Departamentui pavaldžių klientų aptarnavimo skyrių (toliau – Skyriai) veiklą, susijusią su darbo rinkos paslaugų teikimu darbdaviams, socialinės partnerystės plėtojimu, padėties darbo rinkoje vertinimu ir jos pokyčių prognozavimu.

4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.

II SKYRIUS

DARBUOTOJO VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo specialiosios veiklos srities – užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimas – funkcijas.

III SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį užimtumo politikos įgyvendinimo srityje;

6.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, socialinių įmonių veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą bei gebėti juos taikyti praktiškai;

6.4. būti susipažinusiam su gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimo darbo rinkoje sritį reglamentuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais;

6.5. išmanyti valstybės užimtumo rėmimo sistemą, jos tikslus ir uždavinius, būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos darbo rinkos ir užimtumo politika; išmanyti Europos Sąjungos programų, fondų teikiamų galimybių panaudojimą, teisės aktų rengimo tvarką, pokyčių valdymą, strateginį planavimą, sugebėti analizuoti ekonominius ir socialinius pokyčius šalyje, prognozuoti jų įtaką darbo rinkai;

6.6. mokėti apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;

6.7. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;

6.8. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

7.1. koordinuoja darbo rinkos paslaugų darbdaviams teikimą Departamento Skyriuose:

7.1.1. laisvų darbo vietų paiešką, jų registravimą bei užpildymą;

7.1.2. darbdavių informavimą apie Departamento aptarnaujamoje teritorijoje darbo ieškančius asmenis;

7.1.3. tinkamą kandidatų atranką į darbdavių skelbiamas laisvas darbo vietas;

7.1.4. paslaugų teikimą strateginiams darbdaviams;

7.2. koordinuoja informacijos apie Departamento aptarnaujamos teritorijos darbdavius kaupimą;

7.3. vykdo darbo rinkos paslaugų darbdaviams teikimo stebėseną, kokybės ir efektyvumo vertinimą;

7.4. koordinuoja ir organizuoja renginius, seminarus darbdaviams apie Užimtumo tarnybos teikiamas paslaugas ir vykdomas priemones;

7.5. koordinuoja bendradarbiavimą su privačiomis įdarbinimo agentūromis, darbdavių asociacijomis ir kitomis darbdavius atstovaujančiomis organizacijomis;

7.6. koordinuoja ir kontroliuoja prevencinių priemonių ir kitų priemonių įgyvendinimą grupės darbuotojų atleidimo atveju, vykdo jų įgyvendinimo stebėseną;

7.7. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Departamento ir kitų Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių darbuotojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;

7.8. rengia, saugo ir nustatyta teisės aktuose tvarka perduoda į archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;

7.9. nustatyta tvarka atsiskaito Departamento direktoriui už savo veiklą;

7.10. pavaduoja kitą Departamento specialistą, jam nesant darbe;

7.11. vykdo vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavedimus, susijusius su Departamento funkcijomis.

V SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

8. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už:

8.1. savo darbo funkcijų atlikimą laiku ir kokybiškai renkamų, analizuojamų ir pateikiamų duomenų tikslumą;

8.2. Užimtumo tarnybos konfidencialaus pobūdžio informacijos saugojimą;

8.3. darbo, priešgaisrinės saugos ir higienos normų laikymąsi;

8.4. racionalų darbo laiko naudojimą.

9. Darbuotojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Baigdamas savo darbo teisinius santykius Užimtumo tarnyboje, privalo perduoti visus turimus dokumentus bei supažindinti su vykdomais darbais tiesioginį vadovą arba kitą Užimtumo tarnybos direktoriaus paskirtą asmenį.

_______________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131 Vilnius
Telefonas: (8-5) 236 0770
El. paštas: info@ldb.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.