Ketvirtasis pirkimų organizavimo skyrius Vyriausiasis specialistas (PA koeficientas 7,25) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42752
Skelbimo data: 2019-10-29
Konkursą organizuojanti įstaiga: Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos
Pareigos: Ketvirtasis pirkimų organizavimo skyrius Vyriausiasis specialistas (PA koeficientas 7,25) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

KETVIRTOJO PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ketvirtojo pirkimų organizavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Agentūra) prekių, paslaugų ir darbų centralizuotus pirkimus, koordinuoti Agentūrai priskirtus kitų krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) perkančiųjų organizacijų prekių, paslaugų ir darbų pirkimus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos srities – viešųjų pirkimų organizavimas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės/verslo/vadybos/viešojo administravimo/ekonomikos krypties išsilavinimą;
4.2. išmanyti ir gebėti pritaikyti savo darbe Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų organizavimą KAS;
4.3. žinoti KAS struktūrą;
4.4. turėti analitinių, organizavimo ir komunikavimo gebėjimų;
4.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, gebėti rengti teisės aktus ir kitus dokumentus;
4.6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, krašto apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, įslaptintos informacijos apsaugą;
4.7. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Windows“ operacine sistema, „Microsoft Office“ programomis;
4.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, gauti.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. vertina Skyriaus kompetencijai priskirtų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų ypatumus, nustato konkrečiam pirkimui taikytinus teisės aktus, rengia pirkimų įgyvendinimo planus;
5.2. rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus kompetencijai priskirtų pirkimų organizavimu, projektus;
5.3. organizuoja viešojo pirkimo komisijų veiklą ir prekių, paslaugų ir darbų pirkimo procedūras teisės aktų nustatyta tvarka. Už korupcinio pobūdžio veikas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
5.4. prireikus atlieka pirkimų planuose numatytų prekių ar paslaugų rinkos tyrimus ir renka informaciją, kurios reikia pirkimų procedūroms planuoti ir pirkimo dokumentams rengti;
5.5. teikia pagal kompetenciją viešųjų pirkimų priežiūrą vykdančioms valstybės institucijoms informaciją apie atliktus/atliekamus priskirtus prekių, paslaugų ir darbų pirkimus, kurią privaloma teikti pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus, taip pat informaciją pagal atskirus paklausimus;
5.6. teikia Agentūros Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyriui teisės aktuose nustatytus duomenis apie Skyriaus kompetencijai priskirtų pirkimų organizavimo eigą ir rezultatus;
5.7. konsultuoja KAS perkančiąsias organizacijas praktiniais viešųjų pirkimų klausimais;
5.8. koordinuoja priskirtus prekių, paslaugų ir darbų pirkimus iš centrinės perkančiosios organizacijos ar per ją;
5.9. koordinuoja priskirtus pirkimus iš kitų šalių valstybės ar savivaldybės valdymo institucijų;
5.10. pagal kompetenciją atlieka kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 6830
El. paštas: Gražina Čekolytė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyriausioji specialistė, Grazina.Cekolyte@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.