Kėdainių socialinės globos namai Buhalterinės apskaitos padalinys Viešųjų pirkimų organizatorius

Skelbimo nr.: 60472
Skelbimo data: 2019-09-11
Konkursą organizuojanti įstaiga: Kėdainių socialinės globos namai
Pareigos: Kėdainių socialinės globos namai Buhalterinės apskaitos padalinys Viešųjų pirkimų organizatorius
Pareigybės aprašymas:

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Viešųjų pirkimų organizatoriaus, darbuotojo dirbančio pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), pareigybė yra priskiriama specialistų pareigybių grupei.
    1. 2. Pareigybės lygis – A2.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus globos namų Buhalterinės apskaitos padalinio vadovui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;

5.3. būti nepriekaištingos reputacijos (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 str.)

5.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, žinoti ir išmanyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo taisykles, asmens duomenų apsaugą;

5.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti praktiškai;

5.6. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

5.7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6.1. organizuoja ir atlieka globos namų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras;

6.2. rengia globos namų viešųjų pirkimų dokumentus (skelbimus, kvietimus, pirkimo sąlygas) ir kitus dokumentus bei jų paaiškinimus;

6.3. kartu su globos namų darbuotojais, inicijuojančiais prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, derina technines specifikacijas, pirkimo sutarčių projektus;

6.4. priima, registruoja globos namų viešųjų pirkimų iniciatorių parengtas paraiškas prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti;

6.5. registruoja visus per kalendorinius metus atliktus mažos vertės pirkimus mažos vertės pirkimų registracijos žurnale, tvarko vykdomų pirkimų dokumentų registrą;

6.6. registruoja iš Centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją (CPO) per kalendorinius metus atliktus pirkimus registracijos žurnale, tvarko Centro vykdomų pirkimų iš arba per CPO dokumentus;

6.7. rengia ir direktoriui teikia tvirtinti einamųjų biudžetinių metų pirkimų planą;

6.8. skaičiuoja globos namų vykdomų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų vertes teisės aktų nustatyta tvarka;

6.9. registruoja vykdomų viešųjų pirkimų dokumentus, užtikrina jų saugumą ir tinkamą naudojimą;

6.10. organizuoja tiekėjų pretenzijų nagrinėjimą, teikia dokumentus ir informaciją, reikalingą tiekėjų pretenzijoms objektyviai ir skaidriai nagrinėti;

6.11. rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai (prireikus ir kitoms institucijoms) teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais prekių, paslaugų ir darbų pirkimų ataskaitas, ataskaitas apie sudarytas ir įvykdytas sutartis, metines viešųjų pirkimų ir kitas ataskaitas;

6.12. pagal kompetenciją konsultuoja globos namų darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;

6.13. pagal kompetenciją nagrinėja tiekėjų prašymus, atsako raštu ir/ar žodžiu į tiekėjų, įstaigų klausimus, užtikrina atsakymų parengimą nustatytais terminais;

6.14. siekiant užtikrinti globos namų vidaus dokumentų susijusių su pirkimais atitikimą teisės aktų reikalavimams, atlieka nuolatinę teisės aktų reglamentuojančių pirkimus stebėseną ir teikia pasiūlymus dėl tvarkų, taisyklių, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu globos namuose, keitimo, pildymo, tobulinimo ir rengia bei derina jų projektus;

6.15. rengia ir pagal poreikį atnaujina globos namų supaprastintas viešųjų pirkimų taisykles, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų, susijusių su viešaisiais pirkimais, teisės aktų ir jų projektų;

6.16. dalyvauja Viešojo pirkimo komisijos ar kitų viešųjų pirkimų procedūroms organizuoti ir atlikti sudarytų komisijų darbe;

6.17. atsako į interesantų klausimus;

6.18. reikalauja, kad darbuotojai laiku vykdytų įsipareigojimus;

6.19. dalyvauja globos namų direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų darbe;

6.20. laikosi informacijos konfidencialumo principo;

6.21. tobulina kvalifikaciją, dalyvauja mokymuose ir seminaruose;

6.22. dalyvauja globos namuose organizuojamuose renginiuose;

6.23. tausoja globos namų nuosavybę, laikosi nustatytos turto bei dokumentų saugojimo tvarkos;

6.24. pagal kompetenciją vykdo kitus globos namų direktoriaus, Buhalterinės apskaitos padalinio vadovo pavedimus.

Susipažinau

________________________

(parašas)

________________________

(vardas, pavardė)

___ _________________________

(data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Kėdainių r. sav. Šlapaberžės k. Stoties g. 2
Telefonas: 8 347 20885
El. paštas: buhalterija@ksgn.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.