Kėdainių skyriaus Vyriausiasis veterinarijos gydytojas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 87875
Skelbimo data: 2023-05-17
Skelbimas galioja iki: 2023-05-31
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Pareigos: Kėdainių skyriaus Vyriausiasis veterinarijos gydytojas
Pareiginės algos koeficientas: 8.40
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,562.40
Darbo vieta (miestas): Kėdainiai
Informacija apie įstaigą: Pareiginės algos koeficientas (bazinis dydis -186 €) - nuo 8,4 iki 8,89
sudaroma neterminuota darbo sutartis,
darbo laiko norma - 40 val. per savaitę, taikant suminę darbo laiko apskaitą

Kontaktinis asmuo: VMVT Personalo skyriaus vyriausioji specialistė Sigita Vaitkūnienė,
tel. Nr. (8 5) 236 0105, e. pašto adresas sigita.vaitkuniene@vmvt.lt
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus

2019 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. B1-526

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus

2023 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. B1-98 redakcija)

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

KAUNO DEPARTAMENTO KĖDAINIŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO VETERINARIJOS GYDYTOJO (8)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) Kauno departamento Kėdainių skyriaus (toliau – Kėdainių skyrius) vyriausiasis veterinarijos gydytojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį – I grupė.

2. Pareigybės lygis – A1.

3. Kėdainių skyriaus vyriausiojo veterinarijos gydytojo pareigybė reikalinga atliekant nuolatinį tikrinimą skerdžiamų gyvūnų ir ar maisto tvarkymo subjektai laikosi saugaus gyvūninių produktų tvarkymo taisyklių.

4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Kėdainių skyriaus vedėjui-valstybiniam veterinarijos inspektoriui (toliau – Kėdainių skyriaus vedėjas).

II. SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą veterinarijos krypties išsilavinimą;

5.2. būti susipažinusiam ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kompetencijai priskirtas sritis;

5.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

5.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

5.5. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.

III. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. kiekvieną dieną prieš darbo pradžią ir darbo metu atlieka stebėseną ar maisto tvarkymo subjektas užtikrina pagal įmonėje numatytas Rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų (RVASVT) sistemos procedūras:

6.1.1. gyvūnų gerovę;

6.1.2. ikioperacinę, operacinę ir pooperacinę higieną;

6.1.3. asmens higieną;

6.1.4. mokymus higienos ir darbo procedūrų klausimais;

6.1.5. vandens kokybę;

6.1.6. temperatūrą;

6.1.7. dezinfekciją (skerdyklos patalpų, įrangos, įrankių, transporto apdorojimą biocidinėmis priemonėmis), dezinsekciją (vabzdžių naikinimą), deratizaciją (graužikų naikinimą);

6.1.8. skerdenų ir vidaus organų tapatumą;

6.2. atlieka gyvūnų tikrinimą prieš skerdimą bei skerdenos ir kitų skerdimo produktų tikrinimą po skerdimo;

6.3. įvertina, ar maisto tvarkymo subjektas užtikrina tinkamus veterinarius-sanitarinius reikalavimus gyvūnų skerdimo, jų skerdenų apdorojimo, mėsos tvarkymo, šalutinių gyvūninių produktų ir kitų medžiagų surinkimo, tvarkymo, šalinimo grandinėse ir apie rezultatus informuoja VMVT Kauno departamentą, VMVT Kauno departamento Kėdainių skyrių;

6.4. skerdenas antspauduoja nustatytos formos antspaudais, užtikrina, kad sveikumo ženklas būtų dedamas tik ant skerdenų, pripažintų tinkamomis žmonių maistui;

6.5. atlieka stebėseną ar maisto tvarkymo subjektas imasi visų reikalingų priemonių, siekdamas išvengti mėsos užteršimo nustatytomis pavojingomis medžiagomis skerdimo metu, įskaitant apsvaiginimą ir nustatytų pavojingų medžiagų pašalinimą;

6.6. ima mėginius laboratoriniams tyrimams, tinkamai juos atrenka, identifikuoja ir nusiunčia kompetentingai laboratorijai;

6.7. esant įtarimams, ima iš gyvūnų organų patologinę medžiagą ir siunčia laboratoriniams tyrimams įtariamai diagnozei patvirtinti arba paneigti;

6.8. visų rūšių gyvūnams, kurie gali sirgti trichinelioze, atlieka trichinelių aptikimo mėsoje tyrimus;

6.9. nustačius gyvūnų užkrečiamąją ligą nedelsiant informuoja tiesioginį vadovą ir/ar kitą įgaliotą asmenį;

6.10. vertina higienos praktikos ir/ar RVASVT principais paremtas procedūras;

6.11. ima mėginius ir analizuoja gyvūniniuose produktuose esančių veterinarinių vaistų ir teršalų likučių atitiktį reikalavimams;

6.12. nustačius gamybos higienos, maisto saugos, gyvūnų gerovės reikalavimų trūkumus, informuoja VMVT Kauno departamentą, VMVT Kauno departamento Kėdainių skyrių apie privalomus veiksmus trūkumams pašalinti;

6.13. pildo Gyvūnų tikrinimo prieš skerdimą ir po skerdimo rezultatų registracijos žurnalą, rengia Gyvūnų tikrinimo prieš skerdimą ir po skerdimo rezultatų ataskaitą;

6.14. pagal kompetenciją savo veikloje įgyvendina kokybės sistemos programas ir darbo instrukcijas, numatytas kokybės vadove;

6.15. pagal kompetenciją pavaduoja kitą VMVT Kauno departamento Kėdainių skyriaus vyriausiąjį veterinarijos gydytoją, jam nesant;

6.16. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio VMVT Kauno departamento Kėdainių skyriaus vedėjo pavedimus.

IV. SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Darbuotojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už savo pareigų tinkamą vykdymą.

_____________________

Susipažinau

__________________________

(Parašas)

__________________________

(Vardas ir pavardė)

__________________________

(Data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 5) 240 4361
El. paštas: info@vmvt.lt
Adresas: Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius-10
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.