Kėdainių skyriaus Vyriausiasis veterinarijos gydytojas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 69921
Skelbimo data: 2021-04-09
Konkursą inicijuojanti įstaig: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Pareigos: Kėdainių skyriaus Vyriausiasis veterinarijos gydytojas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Kėdainiai
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2019 m. liepos 24 d.
įsakymu Nr. B1-526

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

KAUNO DEPARTAMENTO KĖDAINIŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO VETERINARIJOS GYDYTOJO (11)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamento Kėdainių skyriaus (toliau – Kėdainių skyrius) vyriausiasis veterinarijos gydytojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį – I grupė.

2. Pareigybės lygis – A1.

3. Kėdainių skyriaus vyriausiojo veterinarijos gydytojo pareigybė reikalinga įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės politiką maisto saugos ir kokybės priežiūros srityje, maisto tvarkyme, saugoti vartotojų interesus, kad į šalies rinką tiekiamas maistas atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais įteisintus saugos, kokybės, ženklinimo ir kitus reikalavimus.

4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Kėdainių skyriaus vedėjui-valstybiniam veterinarijos inspektoriui (toliau – Kėdainių skyriaus vedėjas).II. SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą veterinarijos krypties išsilavinimą;

5.2. būti susipažinusiam ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kompetencijai priskirtas sritis;

5.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

5.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

5.5. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.III. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS


6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. atlieka gyvūnų patikrinimą prieš skerdimą bei tikrinimą po skerdimo;

6.2. atlieka veterinarinę-sanitarinę priežiūrą gyvūnų skerdimo, jų skerdenų apdorojimo, mėsos tvarkymo, atliekų surinkimo grandinėse;

6.3. skerdenas antspauduoja nustatytos formos antspaudais, užtikrina, kad sveikumo ženklas būtų dedamas tik ant skerdenų, veterinariniu-sanitariniu atžvilgiu pripažintų tinkamomis žmonių

maistui;

6.4. užtikrina, kad maisto tvarkymo subjektas imtųsi visų reikalingų priemonių, siekdamas išvengti mėsos užteršimo konkrečiomis pavojingomis medžiagomis skerdimo metu, įskaitant apsvaiginimą, bei kontroliuoja konkrečių pavojingų medžiagų pašalinimą;

6.5. ima mėginius laboratoriniams tyrimams bei užtikrina, kad jie būtų tinkamai atrinkti, identifikuoti bei nusiųsti kompetentingai laboratorijai;

6.6. esant įtarimams, ima iš gyvūnų organų patologinę medžiagą ir siunčia laboratoriniams tyrimams įtariamai diagnozei patvirtinti arba paneigti;

6.7. visų rūšių gyvuliams, kurie gali sirgti trichinelioze, atlieka trichineliozės tyrimus;

6.8. kontroliuoja ar maisto tvarkymo subjektas laikosi gyvūnų gerovės reikalavimų juos pervežant, laikant ir žudant;

6.9. nustačius gyvūnų užkrečiamąją ligą, skerdyklos atsakingiems asmenims duoda privalomus vykdyti nurodymus, o prireikus sustabdo skerdimą ir nedelsiant informuoja Kėdainių skyriaus vedėją;

6.10. kontroliuoja skerdyklos gamybinių patalpų bei technologinių įrengimų sanitarinę būklę, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo bei kitų normatyvinių teisės aktų reikalavimų vykdymą;

6.11. kontroliuoja dezinfekcijų (skerdyklos patalpų, įrangos, įrankių, transporto apdorojimo biocidinėmis priemonėmis), dezinsekcijų (vabzdžių naikinimo), deratizacijų (graužikų naikinimo) vykdymą;

6.12. vykdo pagalbinių maisto medžiagų, taros ir transporto veterinarinę-sanitarinę kontrolę, tikrina jų kilmės bei kokybės sertifikatus;

6.13. reikalauja iš įmonės vadovų / už gamybinę veiklą atsakingų asmenų bei dirbančiųjų užtikrinti tinkamą teisės aktų nuostatų reikalavimų laikymąsi;

6.14. nustačius veterinarinių-sanitarinių taisyklių pažeidimus, nurodo pašalinti trūkumus;

6.15. pildo Tikrinimo prieš skerdimą ir po skerdimo rezultatų registracijos žurnalą, rengia Gyvūnų prieš skerdimą ir po skerdimo rezultatų ataskaitą;

6.16. pagal kompetenciją savo veikloje įgyvendina kokybės sistemos programas ir darbo instrukcijas, numatytas kokybės vadove;

6.17. pagal kompetenciją pavaduoja kitą Kėdainių skyriaus vyriausiąjį veterinarijos gydytoją, jam nesant;

6.18. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Kėdainių skyriaus vedėjo pavedimus.IV. SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ7. Darbuotojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už savo pareigų tinkamą vykdymą.

_____________________


Susipažinau

__________________________

(Parašas)

__________________________

(Vardas ir pavardė)

__________________________

(Data)
Informacija apie įstaigą: Bazinio darbo užmokesčio dydis nuo 7,2 iki 7,69 Darbo laiko norma:

40 val. per savaitę, taikant suminę darbo laiko apskaitą Kontaktinis asmuo:

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Personalo skyriaus vyriausioji specialistė Sigita Vaitkūnienė, tel. (8 5) 249 1643, el. p. sigita.vaitkuniene@vmvt.lt
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 5) 240 4361
El. paštas: info@vmvt.lt
Adresas: Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius-10
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.