Šeštadienis, gegužės 18 d.

Kazitiškio seniūnijos specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 56559
Skelbimo data: 2023-06-28
Skelbimas galioja iki: 2023-07-13
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Kazitiškio seniūnijos specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,302.00
Darbo vieta (miestas): Ignalina
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
KAZITIŠKIO SENIŪNIJOS
SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – XI pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus seniūnui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. administracinių paslaugų teikimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. personalo valdymas;
4.2. dokumentų valdymas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, rengia teisės aktų projektus personalo klausimais;
6.2. Tvarko seniūnijos raštvedybą.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Padeda apdoroti ir apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją.
9. Padeda nagrinėti ir nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus nesudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo, padeda rengti ir rengia sprendimus ir atsakymus.
10. Padeda organizuoti ir organizuoja administracinių paslaugų teikimą.
11. Padeda priimti ir aptarnauti, priima ir aptarnauja asmenis.
12. Padeda rengti ir rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo.
13. Padeda rengti ir teikti, rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu susijusiais nesudėtingais klausimais.
14. Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.
15. Padeda apdoroti ir apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją.
16. Padeda rengti ir rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus.
17. Padeda rengti ir teikti, taip pat rengia ir teikia informaciją nesudėtingais personalo valdymo klausimais.
18. Padeda vykdyti ir vykdo kitas personalo administravimo veiklas.
19. Padeda administruoti ir administruoja dokumentus.
20. Padeda apdoroti ir apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją.
21. Padeda organizuoti ir organizuoja archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą.
22. Padeda prižiūrėti ir prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymą.
23. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
24. Tvarko gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
25. Supažindina darbuotojus ir darbuotojus, dirbančius pagal Užimtumo didinimo programą, su įvadine darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija bei saugos ir sveikatos instrukcija darbo vietoje, pildo darbuotojų saugos ir sveikatos registracijos žurnalą.
26. Atlieka seniūno pareigas seniūno atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių.
27. Pildo seniūnijos darbuotojų ir darbuotojų, dirbančių pagal Užimtumo didinimo programą, darbo laiko apskaitos žiniaraščius „1C organizacija“ programoje.
28. Tvarko seniūnijos dokumentus (registruoja gaunamus ir siunčiamus raštus, kontroliuoja jų vykdymą, tvarko bylas, sudaro dokumentacijos bylų planus, registrų sąrašus, perduoda bylas archyvui ir kt.).
29. Tvarko seniūnijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylas, vykdo seniūnijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kasmetinių atostogų apskaitą.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

30. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
30.1. išsilavinimas – aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

31. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
31.1. komunikacija - 1 lygis;
31.2. analizė ir pagrindimas - 1 lygis;
31.3. patikimumas ir atsakingumas - 1 lygis;
31.4. organizuotumas - 1 lygis;
31.5. vertės visuomenei kūrimas - 1 lygis.
32. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
32.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 1 lygis.
33. Profesinė kompetencija:
33.1. dokumentų valdymas - 1 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Stasė Rimkevičienė
Telefonas: 85 2196819
El. paštas: stase.rimkeviciene@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.