Kauno teritorinio skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 9) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42475
Skelbimo data: 2019-09-26
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Pareigos: Kauno teritorinio skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 9) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo

tarybos pirmininko

2019 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. O1E-144

KAUNO TERITORINIO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kauno teritorinio skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Kauno teritorinio skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Lietuvos energetikos objektų, energetikos (dujų, naftos) įrenginių valstybinę kontrolę, siekiant užtikrinti patikimą, efektyvų ir saugų dujų perdavimą, paskirstymą, laikymą, tiekimą ir vartojimą ir naftos, naftos produktų perdirbimą, tiekimą, laikymą bei kontroliuoti valstybės atsargas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Skyriui priskirtoje teritorijoje.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – Lietuvos Respublikos energetikos objektų ir energetikos (dujų, naftos ir naftos produktų) įrenginių valstybinė kontrolė.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti inžinerijos mokslų studijų krypties grupės aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (energijos inžinerijos bakalauras);

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dujų arba naftos energetikos sektoriuose;

4.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, Tarybos priimtais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dujų ir naftos energetikos sektorius, bei teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, procesinę, civilinę ir administracinę teisę, gebėti juos taikyti praktiškai;

4.4. žinoti naftos ir naftos produktų tiekimą ir laikymą, dujų perdavimą, paskirstymą, laikymą, tiekimą ir vartojimą;

4.5. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.7. būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;

4.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“;

4.9. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. kontroliuoja energetikos objektų, energetikos (dujų, naftos ir naftos produktų) įrenginių techninę saugą, dujų įrenginių įrengimą, eksploatavimą bei duoda nurodymus pašalinti nustatytus trūkumus. Atlieka administracinio nusižengimo tyrimą ir surašo administracinio nusižengimo protokolą;

5.2. dalyvauja tikrinant naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų (statinių) projektus;

5.3. pagal Tarybos kompetenciją tikrina energetikos objektų (statinių) ir kitų statinių su energetikos inžinerinėmis sistemomis ir energetikos įrenginiais (dujų, naftos ir naftos produktų) atitiktį statinio projektui, nustato, ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendimai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir įvertina statinio energetinių įrenginių tinkamumą naudoti. Dalyvauja kitų valstybės institucijų sudarytų statybos užbaigimo komisijų darbe;

5.4. pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims bei sprendžia ginčus dujų sektoriaus ir naftos sektoriaus klausimais;

5.5. tikrina energetikos įmonių valstybės institucijoms teikiamą informaciją, saugo valstybės, tarnybos ir komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužino vykdydamas dujų, naftos ir naftos produktų įrenginių valstybinę kontrolę;

5.6. tiria energetikos objektų ir energetikos (dujų, naftos ir naftos produktų) įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus;

5.7. dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, buityje, susijusius su dujų, naftos ir naftos produktų energijos vartojimu;

5.8. kontroliuoja naftos ir naftos produktų valstybės atsargas;

5.9. ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo; taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi;

5.10. tikrina ūkio subjektų, pateikusius prašymus gauti atestatus, įrengti ir (ar) eksploatuoti energetikos (dujų, išskyrus aukštų parametrų bei naftos ir naftos produktų) įrenginius arba papildyti turimo atestato darbų sąrašą ir rengia nustatytos formos išvadas;

5.11. kontroliuoja, kaip laikomasi energetikos (dujų, naftos ir naftos dujų) įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo atestatuose nustatytos veiklos sąlygų. Esant norminių teisės aktų pažeidimams, teikia siūlymus sustabdyti ar panaikinti atestatų galiojimą ūkio subjektams atliekantiems energetikos įrenginių bandymo, matavimų, paleidimo ir derinimo, remonto, technologinio valdymo ir kitus eksploatavimo darbus, subjektams atliekantiems įrenginių įrengimo darbus;

5.12. teikia išvadas įgaliotoms institucijoms dėl ypatingų statinių (energetikos įrenginių) projektavimo ir montavimo (įrengimo) darbų atestatų išdavimo, pagal Tarybos kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi šiuose atestatuose nustatytų veiklos sąlygų;

5.13. pagal Tarybos kompetenciją kontroliuoja norminiuose teisės aktuose nustatytų statinių saugos ir paskirties reikalavimų laikymąsi įrengiant (statant) ir rekonstruojant energetikos objektus ir energetikos (dujų, naftos ir naftos dujų) įrenginius, įvertina ar jie atitinka projektą bei išduoda techninės būklės patikrinimo pažymas;

5.14. planuoja savo darbą ir atsiskaito už jį Tarybos nustatyta tvarka;

5.15. rengia Skyriaus energetikos objektų ir įrenginių patikrinimo plano projektą ir teikia jį derinti skyriaus vedėjui;

5.16. kaupia, sistemina ir įvertina informaciją ūkio subjektų, kurių priežiūrai taikomos atitikties deklaracijos;

5.17. padeda Skyriaus vedėjui rengti dujų, naftos sektorių ataskaitas ir Skyriaus ataskaitas;

5.18. tikrina, ar daugiabučių namų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos atitinka privalomuosius reikalavimus;

5.19. atlieka vertinimą ir parengia informaciją apie pareiškėjo (leidimo verstis prekybos naftos produktais veikla turėtojo) teisės aktuose nustatytų technologinių ir vadybinių pajėgumų atitikimą;

5.20. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

____________________

Susipažinau

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 6839
El. paštas: Irena Bruzgienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus Atrankos specialistė, irena.bruzgiene@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.