Kauno teritorinio skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 9) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42473
Skelbimo data: 2019-09-26
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Pareigos: Kauno teritorinio skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 9) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo

tarybos pirmininko

2019 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. O1E-144

KAUNO TERITORINIO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kauno teritorinio skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Kauno teritorinio skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Lietuvos Respublikos energetikos objektų, energetikos (elektros) įrenginių valstybinę kontrolę, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą elektros energetikos sistemos veikimą, elektros energijos gamybą, perdavimą, skirstymą ir tiekimą Skyriui priskirtoje teritorijoje.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – Lietuvos Respublikos energetikos objektų ir elektros įrenginių valstybinė kontrolė.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti inžinerijos mokslų studijų krypties gupės aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (elektros inžinerijos bakalauras);

4.2. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) priimtais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais elektros sektorių, bei teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, procesinę, civilinę ir administracinę teisę, gebėti juos taikyti praktiškai;

4.3. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.5. būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;

4.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“;

4.7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. kontroliuoja energetikos objektų, elektros įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, elektros energijos gamybos, skirstymo, tiekimo bei vartojimo efektyvumą, analizuoja energetikos įmonių veiklą dėl energijos nuostolių mažinimo elektrinėse, tinkluose, duoda nurodymus pašalinti pastebėtus trūkumus;

5.2. atlieka teisės aktuose nustatytų elektros energijos kokybės reikalavimų kontrolę;

5.3. dalyvauja tikrinant naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų (statinių) projektus;

5.4. pagal Tarybos kompetenciją tikrina energetikos objektų (statinių) ir kitų statinių su energetikos inžinerinėmis sistemomis ir energetikos įrenginiais atitiktį statinio projektui, nustato, ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir įvertina statinio elektros įrenginių tinkamumą naudoti; dalyvauja kitų valstybės institucijų sudarytų statybos užbaigimo komisijų darbe;

5.5. elektros energetikos sektoriuje atlieka įmonių energetinės veiklos įvertinimą;

5.6. pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims bei sprendžia ginčus elektros sektoriaus klausimais;

5.7. tikrina energetikos įmonių valstybės institucijoms ir (ar) vartotojams teikiamą informaciją, vertina jos patikimumą, nepažeisdamas komercine (gamybine) ar profesine paslaptimi laikomos informacijos apsaugos reikalavimų;

5.8. tiria elektros įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus;

5.9. dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, buityje, susijusius su elektros energijos vartojimu;

5.10. ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo; taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi;

5.11. kontroliuoja, kaip laikomasi energetikos (elektros) įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo veiklai atestatuose nustatytos veiklos sąlygų;

5.12. esant teisės aktų pažeidimams, teikia siūlymus dėl energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklai atestatų galiojimo sustabdymo ar panaikinimo;

5.13. kontroliuoja gamintojų teikiamos informacijos apie elektros energijos gamybą, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, pagrįstumą;

5.14. pagal Tarybos kompetenciją kontroliuoja teisės aktuose nustatytų statinių saugos ir paskirties reikalavimų laikymąsi įrengiant (statant) ir rekonstruojant energetikos objektus ir įrenginius bei įvertina jų atitiktį projektui;

5.15. kontroliuoja teisės aktuose nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis;

5.16. atlieka administracinio nusižengimo tyrimą ir surašo administracinio nusižengimo protokolą;

5.17. atlieka įmonių, pateikusių prašymą gauti energetikos (elektros) įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo atestatą, energetinės veiklos įvertinimą ir rengia nustatytos formos išvadas dėl elektros įrenginių įrengimo ir (ar) eksploatavimo atestatų išdavimo;

5.18. kontroliuoja gamintojų teikiamos informacijos apie elektros energijos gamybą, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, pagrįstumą;

5.19. dalyvauja rengiant pastabas teisės aktų projektams, susijusiems su elektros energetikos įrenginių projektavimo, įrengimo, gamybos, eksploatavimo techninės saugos, energijos gamybos, tiekimo ir naudojimo klausimais;

5.20. tikrina energetikos įmonių deklaruotus duomenis, pateiktus siekiant gauti elektros energijos, pagamintos didelio efektyvumo kogeneracinio proceso metu, kilmės garantijos pažymėjimus;

5.21. planuoja savo darbą ir atsiskaito už jį Tarybos nustatyta tvarka;

5.22. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

____________________

Susipažinau

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 6839
El. paštas: Irena Bruzgienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus Atrankos specialistė, irena.bruzgiene@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.