Kauno skyriaus specialistas (koeficientas 5,2; darbo vieta Kaišiadorys)

Skelbimo nr.: 8551
Skelbimo data: 2019-07-11
Konkursą organizuojanti įstaiga: Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Kauno skyriaus specialistas (koeficientas 5,2; darbo vieta Kaišiadorys)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Migracijos departamento prie

Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministerijos

direktoriaus 2019 m. vasario 22 d.

įsakymu Nr. 3K-33

KAUNO SKYRIAUS SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kauno skyriaus (toliau – skyrius) specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus specialisto pareigybė reikalinga vykdyti asmenų priėmimą ir aptarnavimą skyriuje Lietuvos Respublikos pilietybės, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų ir Europos Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės gyventi Lietuvos Respublikoje klausimais.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos sritis – paslaugos ir aptarnavimas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmenų aptarnavimo, Lietuvos Respublikos pilietybės, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų ir užsieniečių teisinės padėties, administracinės atsakomybės taikymo klausimus;

4.3. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;

4.4. mokėti dirbti „Microsoft Windows“ operacinėmis sistemomis ir „Microsoft Office“ raštinės programų paketu;

4.5. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, nustatyta šiai pareigybei Migracijos departamento direktoriaus patvirtintame pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. priima, konsultuoja ir aptarnauja asmenis Lietuvos Respublikos pilietybės, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų ir Europos Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės gyventi Lietuvos Respublikoje klausimais;

5.2. priima sprendimus asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų klausimais;

5.3. priima asmenų skundus, prašymus, pareiškimus ir kitus dokumentus;

5.4. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų skundus, prašymus, pareiškimus, teikia informaciją, rengia atsakymų, raštų projektus;

5.5. pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, skiria nuobaudas;

5.6. pagal nustatytą tvarką vyksta pas asmenis, kurie negali patys atvykti į skyrių pateikti prašymų ar atsiimti išrašytų dokumentų;

5.7. esant būtinumui, priima, konsultuoja ir aptarnauja asmenis užsieniečių teisinės padėties klausimais;

5.8. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus patarėjui, kurio specialioji veiklos sritis – paslaugos ir aptarnavimas.

_____________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Administruoja: Raimonda Usovienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 219 6828, Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius.
Telefonas: (8 5) 219 8401
El. paštas: mdinfo@vrm.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-07-18