Kauno miesto 3-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta - Kaunas; pareiginės algos koeficientas bandomuoju laikotarpiu nuo 5,2 iki 5,5; po bandomojo laikotarpio nuo 6,7 iki 7)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 71511
Skelbimo data: 2021-06-15
Skelbimas galioja iki: 2021-06-29
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pareigos: Kauno miesto 3-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta - Kaunas; pareiginės algos koeficientas bandomuoju laikotarpiu nuo 5,2 iki 5,5; po bandomojo laikotarpio nuo 6,7 iki 7)
Pareiginės algos koeficientas: 5.20
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 920.40
Darbo vieta (miestas): Kaunas
Informacija apie įstaigą: Darbo vieta - Kaunas;
Pareiginės algos koeficientas bandomuoju laikotarpiu nuo 5,2 iki 5,5;
po bandomojo laikotarpio nuo 6,7 iki 7
Pareigybės aprašymas:
KAUNO KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO
KAUNO MIESTO 3-OJO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Kauno klientų aptarnavimo departamento Kauno miesto 3-ojo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) ir ši pareigybė priskirta Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių I grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Kauno klientų aptarnavimo departamento (toliau – Departamentas) Kauno miesto 3-ojo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga bendrauti su aptarnaujamos teritorijos darbdaviais, identifikuoti bei analizuoti jų poreikius, vykdyti laisvų darbo vietų registravimą, prižiūrėti ir koordinuoti tarpininkavimo įdarbinant veiklas, įgyvendinant teisės aktuose nustatytas aktyvios darbo rinkos politikos, užimtumo rėmimo ir kitas užimtumo priemones, remiančias užimtumą bei teisės į darbą įgyvendinimą, atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių principą, užtikrinant nustatytų užduočių ir veiklos rodiklių įgyvendinimą.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
DARBUOTOJO VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo specialiosios veiklos srities – užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimas – funkcijas.

III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį išsilavinimą;
6.2. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, socialinių įmonių veiklą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų rengimą ir dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
6.3. mokėti apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
6.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;
6.5. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.
IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. bendrauja su aptarnaujamos teritorijos darbdaviais, identifikuoja bei analizuoja jų poreikius ir vykdo Užimtumo tarnybos paslaugų darbdaviams rinkodarą;
7.2. administruoja darbdavių duomenų bazę;
7.3. informuoja darbdavius apie užimtumo rėmimo priemones bei jų įgyvendinimo sąlygas ir tvarką, darbo rinkos paslaugas, potencialių darbuotojų paieškos ir laisvų darbo vietų registravimo galimybes Europos darbo mobilumo portale;
7.4. vykdo aptarnaujamoje teritorijoje laisvų darbo vietų paiešką, registruoja jas bei tvirtina viešam paskelbimui Užimtumo tarnybos interneto svetainėje darbdavių internetu įregistruotas laisvas darbo vietas;
7.5. inicijuoja bendradarbiavimo susitarimų su aptarnaujamos teritorijos darbdaviais pasirašymą;
7.6. rengia tikslines programas, siekiant aprūpinti darbdavius tinkamais darbuotojais, įgyvendinant aktyvios darbo rinkos politikos ir kitas užimtumo priemones;
7.7. koordinuoja tarpininkavimo įdarbinant veiklą;
7.8. organizuoja darbuotojų atrankas ir vykdo laisvų darbo vietų užėmimo stebėseną;
7.9. informuoja darbdavį, jei tinkamų kandidatų nėra ir aptaria su juo reikalavimų kandidatams keitimą, jei tai yra reikalinga, arba darbuotojų parengimą;
7.10. konsultuoja darbdavius naudojimosi Užimtumo tarnybos elektroninėmis paslaugomis klausimais;
7.11. priima darbdavių pranešimus, prašymus ir kitus dokumentus bei juos registruoja Užimtumo tarnybos dokumentų valdymo sistemoje, įregistravęs prašymus ir dokumentus dėl užsieniečių įdarbinimo teikia Departamentui;
7.12. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Skyriaus, kitų Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių darbuotojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
7.13. rengia, saugo ir nustatyta teisės aktuose tvarka perduoda į Užimtumo tarnybos archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;
7.14. pagal kompetenciją rengia oficialių dokumentų projektus;
7.15. laiku ir teisingai pildo, redaguoja duomenis jo kompetencijai priskirtais klausimais Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje;
7.16. nustatyta tvarka atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo veiklą;
7.17. pavaduoja kitą Skyriaus specialistą, jam nesant;
7.18. vykdo vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus, Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.

V SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

8. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už:
8.1. savo darbo funkcijų atlikimą laiku ir kokybiškai renkamų, analizuojamų ir pateikiamų duomenų tikslumą;
8.2. Užimtumo tarnybos konfidencialaus pobūdžio informacijos saugojimą;
8.3. darbo, priešgaisrinės saugos ir higienos normų laikymąsi;
8.4. racionalų darbo laiko naudojimą.
9. Darbuotojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Baigdamas savo darbo teisinius santykius Užimtumo tarnyboje, privalo perduoti visus turimus dokumentus bei supažindinti su vykdomais darbais tiesioginį vadovą arba kitą Užimtumo tarnybos direktoriaus paskirtą asmenį.
________________________
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5) 236 0770
El. paštas: info@uzt.lt
Adresas: Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.