Ketvirtadienis, rugsėjo 23 d.

Kauno klientų aptarnavimo departamento Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 46642
Skelbimo data: 2021-03-17
Konkursą inicijuojanti įstaig: Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Kauno klientų aptarnavimo departamento Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Darbo vieta (miestas): Kaunas
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
KAUNO KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. viešųjų paslaugų teikimo administravimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. EURES paslaugų teikimo koordinavimas departamento aptarnaujamoje teritorijoje.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Užimtumo rėmimo ir kitų priemonių taikymas departamento aptarnaujamoje teritorijoje.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.
9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
10. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.
13. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
14. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
15. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
16. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
17. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
18. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
19. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
21. Konsultuoja darbo ieškančius asmenis apie įsidarbinimo galimybes, gyvenimo ir darbo sąlygas ES, EEE šalyse, kitais su darbuotojų mobilumu susijusiais klausimais, padeda darbdaviams surasti ir įdarbinti asmenis ES, EEE šalyse.
22. Sprendžia, koordinuoja ir vykdo stebėseną ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos patvirtintų tipinių formų dokumentų, susijusių su nedarbo draudimo išmokų eksportu darbuotojams migrantams, priėmimą, rengimą bei išdavimą.
23. Teikia informaciją apie tarptautines darbo muges ir darbo mobilumo programas, organizuoja informacinius renginius ir darbuotojų atrankas Lietuvoje, dalyvauja ES, EEE šalių tarptautiniuose renginiuose, prisideda prie nelegalaus darbo užsienyje prevencijos.
24. Ieško, užmezga ir palaiko ryšius bei aktyviai bendradarbiauja su visais EURES partneriais regione bei kitose ES, EEE šalyse; dalyvauja mokymuose bei seminaruose nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu.
25. Renka, kaupia, apdoroja statistinius duomenis ir kitą informaciją, atlieka informacijos sklaidą apie laisvas darbo vietas EURES tinklo duomenų bazėje, užtikrina EURES informacinio tinklo ir jo duomenų prieinamumą asmenims.
26. Pavaduoja kitą departamento specialistą, jam nesant darbe.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

27. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
27.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
27.2. studijų kryptis – vadyba (arba);
27.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
27.4. studijų kryptis – verslas (arba);
27.5. studijų kryptis – socialinis darbas (arba);
arba:
27.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
27.7. darbo patirties sritis – užimtumo rėmimo politikos srities patirtis;
27.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
28. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
28.1. kalba - anglų arba vokiečių;
28.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

29. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
29.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
29.2. organizuotumas - 3 lygis;
29.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
29.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
29.5. komunikacija - 3 lygis.
30. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
30.1. įžvalgumas - 3 lygis;
30.2. informacijos valdymas - 3 lygis;
30.3. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 3 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Regina Filipovič-Jurgaitienė
Telefonas: 8 5 219 6821
El. paštas: regina.filipovic-jurgaitiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.