Ketvirtadienis, rugsėjo 23 d.

Kauno jaunimo užimtumo skyriaus Vyriausiasis specialistas (terminuota darbo sutartis - iki grįš negalintis eiti pareigų darbuotojas; pareiginės algos koeficientas nuo 6,7)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 69332
Skelbimo data: 2021-03-09
Konkursą inicijuojanti įstaig: Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pareigos: Kauno jaunimo užimtumo skyriaus Vyriausiasis specialistas (terminuota darbo sutartis - iki grįš negalintis eiti pareigų darbuotojas; pareiginės algos koeficientas nuo 6,7)
Pareiginės algos koeficientas: 6.70
Darbo vieta (miestas): Kaunas
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2018 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-190


KAUNO KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO KAUNO JAUNIMO UŽIMTUMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Kauno klientų aptarnavimo departamento Kauno jaunimu užimtumo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) ir ši pareigybė priskirta Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių I grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Kauno klientų aptarnavimo departamento (toliau – Departamentas) Kauno jaunimo užimtumo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga aptarnauti jaunus, iki 29 m. amžiaus, darbo ieškančius asmenis, siekiant padėti jiems greičiau patekti ar grįžti į darbo rinką, teikti informavimo ir konsultavimo paslaugas, informuoti apie Užimtumo tarnybos įgyvendinamas teisės aktuose nustatytas užimtumo rėmimo ir kitas priemones, remiančias užimtumą bei teisės į darbą įgyvendinimą, atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių principą, užtikrinant nustatytų užduočių ir veiklos rodiklių įgyvendinimą.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
DARBUOTOJO VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo specialiosios veiklos srities – užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimas – funkcijas.

III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį išsilavinimą;
6.2. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
6.3. mokėti apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
6.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;
6.5. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. asmeniškai atsako už jam priskirtų funkcijų ir pavestų užduočių tinkamą vykdymą laiku, paslaugų klientams teikimą vadovaujantis bendradarbiavimo, kokybės ir individualizavimo, kompleksiškumo, lygių galimybių ir nediskriminavimo, prieinamumo, savarankiškumo skatinimo principais;
7.2. teikia informavimo apie užimtumo rėmimo priemones ir darbo rinkos paslaugas bei profesinio informavimo paslaugas jauniems asmenims individualiai, grupėms, tiesiogiai ar nuotoliniu būdu;
7.3. jauniems asmenims sudaro sąlygas savarankiškai darbo paieškai, naudojantis internetu bei informacija, esančia skyriaus atviro informavimo vietose;
7.4. teikia bendrojo, profesinio konsultavimo paslaugas jauniems asmenims individualiai, grupėmis, tiesiogiai ar nuotoliniu būdu, organizuoja psichologinio konsultavimo paslaugų teikimą;
7.5. teikia informavimo paslaugas darbdaviams apie įregistruotus sezoninio darbo ieškančius moksleivius (nuo 14 metų) ir studentus (iki 29 metų), jų kvalifikaciją ir kompetencijas;
7.6. padeda jauniems asmenims parengti ir paskelbti gyvenimo aprašymus pagal vieningą gyvenimo aprašymo formą (Europass CV) ir kitus darbo paieškai reikalingus dokumentus, pasirengti darbo pokalbiui;
7.7. moko jaunus asmenis savarankiškos darbo paieškos būdų informacinėmis ir bendravimo technologijomis;
7.8. renka informaciją bei informuoja jaunus asmenis apie laisvas darbo vietas, kandidatams keliamus reikalavimus, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos darbo rinką reglamentuojančius teisės aktus, profesinės karjeros, savanorystės ir kitokios įsitraukimo į visuomeninę veiklą bei mobilumo programų galimybes, gamybines ir mokomąsias praktikas, stažuotes bei jas organizuojančias institucijas, socialinę ir psichologinę pagalbą teikiančias institucijas, Užimtumo tarnybos elektronines paslaugas, EURES, jaunimo organizacijas ir jų veiklą;
7.9. organizuoja užsiėmimus, mokymus, atvirų durų dienas, informacines akcijas ir kitus renginius tikslinėms jaunų asmenų grupėms, jaunų asmenų tėvams, vykdo renginių stebėseną;
7.10. vykdo darbo ieškančių jaunų asmenų paieškas ir atrankas pagal darbdavių pageidavimus;
7.11. organizuoja susitikimus, diskusijas su darbdaviais, jaunimo nevyriausybinėmis organizacijomis, mokymo įstaigomis, socialiniais partneriais;
7.12. taiko savęs pažinimo, profesinio tinkamumo nustatymo ir kitus testus, klausimynus, anketas, psichologinio aktyvinimo, socialinės reabilitacijos ir kitas priemones;
7.13. dalyvauja įgyvendinant projektus, skirtus jaunimo užimtumo didinimui ir socialinei integracijai;
7.14. prisideda prie sklandaus jaunų asmenų perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką, skatina jaunų asmenų savarankiškumą ir įgalinimą kompetencijai ir sėkmei darbo rinkoje;
7.15. rengia pranešimus, kitus dokumentus savo kompetencijos klausimais;
7.16. rengia ir aktualizuoja medžiagą mokymams ir kitiems renginiams, dalomąją medžiagą, lankstinukus;
7.17. vykdo užsiėmimų, mokymų ir kitų renginių dalyvių grįžtamojo ryšio ir kitas apklausas;
7.18. dalyvauja rengiant informaciją, skelbiamą jaunimo informacinėje svetainėje www.ldb.lt/jaunimui, socialiniame tinkle www.facebook.com/jaunimui, palaikant kitas Užimtumo tarnybos iniciatyvas teikti informaciją jaunimui;
7.19. teikia pirminę informaciją apie Užimtumo tarnybos paslaugas, laisvas darbo vietas arba padeda klientui rasti reikiamą informaciją pačiam apie:
7.20.1. situaciją darbo rinkoje ir įsidarbinimo galimybes bei darbo paieškos metodus;
7.20.2. bedarbių ir kitų Užimtumo tarnyboje registruotų asmenų teises, pareigas ir atsakomybę.
7.21. norinčius registruotis darbo ieškančius asmenis, turinčius reikalingus dokumentus, nusiunčia pas specialistą, vykdantį įdarbinimo konsultanto funkcijas;
7.22. vykdo darbo ieškančių asmenų pranešimų, prašymų, skundų ir kitų dokumentų priėmimą, jų registravimą Užimtumo tarnybos dokumentų valdymo sistemoje bei jų nagrinėjimą ir atsakymų į juos rengimą pagal savo kompetenciją;
7.23. vykdo Skyriaus dokumentų registravimą ir tvarkymą;
7.24. rengia, saugo ir nustatyta teisės aktuose tvarka perduoda į archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;
7.25. skenuoja, kopijuoja dokumentus, tvirtina dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus;
7.26. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl:
7.26.1. naujų paslaugų jaunimui poreikio ir priemonių veiklos kokybei gerinti, efektyvumui didinti numatymo ir taikymo;
7.26.2. paslaugų jauniems asmenims teikimo formų ir metodų tobulinimo;
7.27. bendradarbiauja su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis jaunimo organizacijomis, darbdaviais, vietos savivaldos organais, verslo organizacijomis, mokymo įstaigomis, bendruomenėmis, socialiniais partneriais, kitomis jaunimo užimtumo problemas sprendžiančiomis organizacijomis, rengiant bendras programas ir priemones jaunimo užimtumo galimybėms didinti, organizacijomis, atliekančiomis darbo rinkos, profesinio mokymo paklausos ir kitus tyrimus, kitais Užimtumo tarnybos struktūriniais padaliniais;
7.28. nustatyta tvarka atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo veiklą;
7.29. pavaduoja kitą Skyriaus specialistą, jam nesant darbe;
7.30. vykdo vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus, Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.

V SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

8. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už:
8.1. savo darbo funkcijų atlikimą laiku ir kokybiškai renkamų, analizuojamų ir pateikiamų duomenų tikslumą;
8.2. Užimtumo tarnybos konfidencialaus pobūdžio informacijos saugojimą;
8.3. darbo, priešgaisrinės saugos ir higienos normų laikymąsi;
8.4. racionalų darbo laiko naudojimą.
9. Darbuotojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Baigdamas savo darbo teisinius santykius Užimtumo tarnyboje, privalo perduoti visus turimus dokumentus bei supažindinti su vykdomais darbais tiesioginį vadovą arba kitą Užimtumo tarnybos direktoriaus paskirtą asmenį.
___________________________
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5) 236 0770
El. paštas: info@uzt.lt
Adresas: Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.