Kauno ir Marijampolės apskričių Vyresnysis patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 45262
Skelbimo data: 2020-09-15
Konkursą inicijuojanti įstaig: Vyriausybės atstovų įstaiga
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Kauno ir Marijampolės apskričių Vyresnysis patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 9.00
Darbo vieta (miestas): Marijampolė
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
PATVIRTINTA
Vyriausybės atstovų įstaigos
2020 m. rugsėjo 11 d.
įsakymas Nr. V-45
 

VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS
KAUNO IR MARIJAMPOLĖS APSKRIČIŲ
VYRESNIOJO PATARĖJO (NUOTOLINĖ DARBO VIETA MARIJAMPOLĖJE)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyresnysis patarėjas (VI lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Vyriausybės atstovui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. teisė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. savivaldybių administracinė priežiūra.
5. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
5.1. savivaldybių administracinė priežiūra.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

6. Koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą arba prireikus prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą.
7. Koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą arba prireikus atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.
8. Koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais.
9. Koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.
10. Koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą arba prireikus vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus, koordinuoja teisinių išvadų rengimą arba prireikus rengia teisines išvadas.
11. Koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir koordinuoja susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia susijusius dokumentus.
12. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.
13. Koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais teisiniais klausimais nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais teisiniais klausimais, koordinuoja atsakymų rengimą arba prireikus rengia atsakymus.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
15. Vyriausybės atstovui pavedus, dalyvauja prižiūrimų savivaldybių tarybų posėdžiuose, ir esant pagrindui, praneša savivaldybės tarybos nariams, kad jų svarstomi klausimai neatitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų..
16. Atlieka analitinius tyrimus ir teikia Vyriausybės atstovui pasiūlymus savivaldybių administracinės priežiūros vykdymo, atstovavimo teismuose, teisinio reglamentavimo tobulinimo klausimais..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.2. studijų kryptis – teisė (arba).

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

18. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
18.1. komunikacija - 4 lygis;
18.2. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
18.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
18.4. organizuotumas - 4 lygis;
18.5. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.
19. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
19.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 5 lygis.
20. Profesinė kompetencija:
20.1. teisės išmanymas - 5 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Miglė Gylienė
Telefonas: 8 5 271 7561
El. paštas: migle.gyliene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.