Kanceliarijos skyriaus vyriausiasis specialistas (korupcijai atsparios aplinkos kūrimo, asmens duomenų apsaugos) (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 54969
Skelbimo data: 2023-02-07
Skelbimas galioja iki: 2023-02-22
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Joniškio rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Kanceliarijos skyriaus vyriausiasis specialistas (korupcijai atsparios aplinkos kūrimo, asmens duomenų apsaugos) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 6.40
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,190.40
Darbo vieta (miestas): Joniškis
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
KANCELIARIJOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus struktūrinio padalinio vadovui, vykdydamas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo subjekto funkcijas – tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas direktoriui (įstaigos vadovui).

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. korupcijos prevencija.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Korupcijai atsparios aplinkos kūrimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų įgyvendinimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
10. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
11. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
12. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
16. Atlieka Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens pavyzdiniame pareigybės aprašyme, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1155 ,,Dėl Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingų subjektų pavyzdinių nuostatų ir pareigybės aprašymo patvirtinimo“, nustatytas funkcijas.
17. Savivaldybės institucijose (savivaldybės atstovaujamojoje ir vykdomojoje institucijose) atlieka duomenų apsaugos pareigūno užduotis, nustatytas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 39 straipsnio 1 dalyje.
18. Informuoja savivaldybės administravimo subjektų, savivaldybės valdomų įmonių duomenų valdytoją arba duomenų tvarkytoją ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir kitas Europos Sąjungos arba valstybės narės apsaugos nuostatas ir juos konsultuoja, teikia metodinę paramą šiais klausimais.
19. Koordinuoja savivaldybės administravimo subjektų, savivaldybės valdomų įmonių su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų įgyvendinimą, stebi, kaip jose laikomasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų, įskaitant privalomų pareigų pavedimą.
20. Administruoja vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatomis.
21. Dalyvauja sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.2. studijų kryptis – teisė.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
23.2. organizuotumas - 3 lygis;
23.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
23.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
23.5. komunikacija - 3 lygis.
24. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. informacijos valdymas - 3 lygis.
25. Profesinė kompetencija:
25.1. dokumentų valdymas - 3 lygis;
25.2. korupcijos prevencija - 3 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Saulius Tijūšas
Telefonas: +37052196812; +37067285163
El. paštas: saulius.tijusas@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.