Kanceliarijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 46960
Skelbimo data: 2021-04-23
Konkursą inicijuojanti įstaig: Joniškio rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Kanceliarijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 6.90
Darbo vieta (miestas): Joniškis
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
KANCELIARIJOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. viešieji ryšiai.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. komunikacija, ryšiai su visuomene.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. savivaldybės įvaizdžio formavimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su viešaisiais ryšiais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusios informacijos apdorojimą.
8. Organizuoja susitikimus, konferencijas ir kitus panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusius renginius arba prireikus koordinuoja susitikimų, konferencijų ir kitų panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusių renginių organizavimą ir juose dalyvauja arba prireikus koordinuoja dalyvavimą juose.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais ryšiais susijusiais klausimais.
10. Rengia su viešaisiais ryšiais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusių dokumentų rengimą.
11. Rengia viešųjų ryšių priemones ir įgyvendina arba prireikus koordinuoja viešųjų ryšių priemonių rengimą ir įgyvendinimą.
12. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
13. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
14. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
15. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
16. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
17. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
19. Vykdo visuomenės informavimo funkcijas ir plėtoja ryšius su užsienio partneriais, rengia teikia viešosios informacijos rengėjams informaciją, administruoja ir tvarko savivaldybės paskyras socialiniuose tinkluose, rūpinasi savivaldybės administracijos spaudos prenumerata, prižiūri savivaldybės skelbimų lentą..
20. Stebi ir analizuoja visuomenės informavimo priemonių viešąją informaciją, informuoja savivaldybės vadovus apie visuomenės informavimo priemonėse skelbiamą klaidinančią informaciją arba kritinę medžiagą, susijusią su savivaldybės veikla ar savivaldybės institucijų priimtais sprendimais, rengia ir teikia visuomenės informavimo priemonėms pareiškimus, išaiškinimus, klaidingos informacijos paneigimus..
21. Rengia ir įgyvendina savivaldybės veiklos viešinimo strategiją ir planą, fotografuoja, filmuoja ir sistemina vaizdo medžiagą, parengia trumpus vaizdo ir foto reportažus ir talpina juos savivaldybės interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, kaupia savivaldybės renginių ir įvykių fotoarchyvą..
22. Kuria informacijos apie savivaldybę kaupimo ir sklaidos sistemą, analizuoja, kaip ji funkcionuoja, teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl viešinimo veiklos tobulinimo, savivaldybės įvaizdžio gerinimo..
23. Dalyvauja organizuojant savivaldybę reprezentuojančios informacinės medžiagos, atributikos, dovanų, suvenyrų bei kitų reprezentacinių priemonių sukūrimą ir naudojimą, vaizdinės informacijos rengimo, gamybos bei leidybos darbus, renka, rengia ir teikia savivaldybės interneto svetainėje informaciją visuomenei apie savivaldybės veiklą..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.2. studijų kryptis – komunikacija (arba);
24.3. studijų kryptis – filologija pagal kalbą (Lietuvių) (arba);
24.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
24.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.6. darbo patirties sritis – viešųjų ryšių patirtis;
24.7. darbo patirtis srityje – 1 metai;
25. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
25.1. kalba - anglų;
25.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

26. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
26.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
26.2. organizuotumas - 3 lygis;
26.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
26.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
26.5. komunikacija - 4 lygis.
27. Profesinė kompetencija:
27.1. viešųjų ryšių išmanymas - 3 lygis;
27.2. tarptautinių ryšių išmanymas - 3 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Saulius Tijūšas
Telefonas: 8 5 2196812;8 672 85163
El. paštas: saulius.tijusas@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.