Kanceliarijos skyriaus vyriausias specialistas (savivaldybės kalbos tvarkytojas) (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 55072
Skelbimo data: 2023-02-17
Skelbimas galioja iki: 2023-03-03
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Joniškio rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Kanceliarijos skyriaus vyriausias specialistas (savivaldybės kalbos tvarkytojas) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,302.00
Darbo vieta (miestas): Joniškis
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
KANCELIARIJOS SKYRIAUS
VYRIAUSIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Priežiūra ir kontrolė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
6. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
9. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
10. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
11. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
15. Įgyvendina Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatyme nustatytus reikalavimus kreiptis į Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos nustatymo komisiją dėl patvirtintų dokumentų blankų vertinimo..
16. Teikia Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybai prie Finansų ministerijos paraišką įregistruoti saugųjį dokumentą ar saugųjį dokumento blanką į Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registrą ir parengti saugiojo dokumento ar saugiojo dokumento blanko eskizą ir grafinį projektą..
17. Dalyvauja posėdžiuose ir pasitarimuose, kuriuose svarstomi su valstybine kalba susiję klausimai; taip pat gali dalyvauti savivaldybės tarybos ir jos komitetų posėdžiuose ir žodžiu ar raštu pareikšti posėdžio dalyviams pastabas dėl valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo..
18. Redaguoja ir vizuoja savivaldybės institucijų teisės aktų, sutarčių, raštų projektus, prireikus redaguoja pasitarimų, posėdžių protokolų projektus, viešinimui parengtą informaciją, kitus dokumentus..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2. studijų kryptis – filologija pagal kalbą (Lietuvių) (arba);
arba:
19.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.4. darbo patirties sritis – lietuvių kalbos tvarkybos srityje;
19.5. darbo patirtis srityje – 1 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

20. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
20.1. komunikacija - 3 lygis;
20.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
20.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
20.4. organizuotumas - 3 lygis;
20.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.
21. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
21.1. informacijos valdymas - 3 lygis.
22. Profesinė kompetencija:
22.1. veiklos planavimas - 3 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Karolina Aleknaitė
Telefonas: +37052718922; +37068497883
El. paštas: karolina.aleknaite@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.