Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Alytaus paramos administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1)

Skelbimo nr.: 8568
Skelbimo data: 2019-07-11
Konkursą organizuojanti įstaiga: Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Pareigos: Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Alytaus paramos administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1)
Pareigybės aprašymas:

Aktuali redakcija nuo 2019 m. sausio 1 d.

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2018 m. rugsėjo 26 d.

įsakymu Nr. PS1-1135

(Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d.

įsakymo Nr. PS1-1396 redakcija)

KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ DEPARTAMENTO

ALYTAUS PARAMOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento (toliau – Departamentas) Alytaus paramos administravimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta Lietuvos Respublikos (toliau – LR) ir Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei priemonėms įgyvendinti Alytaus apskrityje ir atsiskaityti už šių priemonių vykdymą.

III. SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – paramų administravimą.

IV. SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

4.2.turėti darbo patirties dokumentų valdyme;

4.3. gerai išmanyti LR Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro įsakymus, LR ir ES teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir ES lėšų tvarkymą;

4.4. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;

4.5. mokėti dirbti kompiuteriu ,,MS Office” programiniu paketu;

4.6. gerai išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.

V. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. pagal savo kompetenciją teikia informaciją apie Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) administruojamų paramos priemonių reikalavimus suinteresuotiems asmenims;

5.2. surenka, registruoja bei suveda į informacines sistemas paraiškų paramai gauti (toliau – paraiškos) bei kitų dokumentų duomenis, inicijuoja trūkstamų duomenų ir dokumentų surinkimą, kaupia ir sistemina metodinę informaciją, reikalingą pateiktų paraiškų vertinimui, tvarko skyriaus dokumentaciją;

5.3. atlieka paramos priemonių paraiškų ir pagal kompetenciją priskirtų priemonių mokėjimo prašymų, įskaitant mokėjimo prašymų pagal nacionalinės paramos priemones ir kasmetinių prašymų, surinkimą, registravimą, dokumentų patikrą bei kvalifikuotą vertinimą pagal teisės aktuose, reglamentuojančiuose paramos teikimo tvarką, nustatytus vertinimo kriterijus; kaupia ir sistemina metodinę informaciją, reikalingą pateiktų paraiškų vertinimui, tvarko skyriaus dokumentaciją;

5.4. kontroliuoja ir prižiūri patvirtinto projekto įgyvendinimo terminus ir paramos sutartyje numatytas sąlygas, siekiant užtikrinti, jog pagal programas finansuojami sandoriai būtų realiai ir teisingai vykdomi iki projekto įgyvendinimo pabaigos;

5.5. vertina, ar pareiškėjai pirkimus, išskyrus pirkimus, kurie NMA direktoriaus įsakymu priskirti vertinti kitiems struktūriniams padaliniams, vykdo vadovaudamiesi, teisės aktų, reglamentuojančių pirkimus, nuostatomis, ir nustato, ar pirkimo dokumentuose numatytos investicijos sutampa su paraiškoje ir (ar) paramos sutartyje nurodytomis investicijomis;

5.6. užtikrina kvalifikuotą patvirtintų projektų įgyvendinimo priežiūrą;

5.7. pagal savo kompetenciją vykdo asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu įgyvendinimą, registruoja žodinius skundus vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis ir kitais LR teisės aktais, reglamentuojančiais asmenų aptarnavimą NMA;

5.8. pagal Skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamo lygio pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose.

5.9. pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitais NMA struktūriniais padaliniais ir teikia jiems informaciją;

5.10. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant NMA ir kitų institucijų teisės aktų projektus;

5.11. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;

5.12. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja NMA ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;

5.13.palaiko bendradarbiavimą su viešaisiais juridiniais asmenimis (vietos veiklos grupėmis, Lietuvos kaimo tinklu ir kt.) bei juos konsultuoja paramos teikimo klausimais;

5.14.pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti NMA strateginiai tikslai.

VI. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Susipažinau

______________________

(parašas)

______________________

(vardas ir pavardė)

______________________

(data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Vilija Tunkūnienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus personalo atrankos specialistė, vilija.tunkuniene@policija.lt, tel. (8 5) 271 7958, Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius.
Telefonas: (8 5) 247 6533
El. paštas: sonata.trepeikaite@nma.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-07-18