Juridinis skyriaus teisininkas

Skelbimo nr.: 58905
Skelbimo data: 2019-06-13
Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Pareigos: Juridinis skyriaus teisininkas
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. birželio 11 d.
įsakymu Nr. 42-247/19

TEISĖS DEPARTAMENTO JURIDINIO SKYRIAUS TEISININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (TD-JS-11)

I. PAREIGYBĖ

1. Teisės departamento (toliau – departamentas) Juridinio skyriaus (toliau – skyrius) teisininkas (toliau – darbuotojas) yra priskiriamas specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) strateginius tikslus ir interesus, rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus bei teikiant pastabas ir siūlymus dėl pateiktų derinti teisės aktų projektų, užtikrinti teisinį Savivaldybės padalinių aptarnavimą ir interesų apsaugą bei gynimą, teikiant teisines konsultacijas, rengiant teisines išvadas, vertinant Savivaldybės padalinių parengtus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, atstovaujant Savivaldybės interesus teismuose ir kitose valstybės ir savivaldybės institucijose.

4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį bakalauro ir magistro arba jam prilygintą vienpakopį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
5.2. išmanyti skyriui priskirtų funkcijų vykdymą ir vietos savivaldą bei viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, konstitucinę, administracinę ir civilinę teisę, civilinį ir administracinį procesus;
5.3. mokėti analizuoti teisinę informaciją, rengti išvadas, gebėti teikti konsultacijas teisėkūros klausimais;
5.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
5.5. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimu rengia arba dalyvauja rengiant Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų, Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus; Teisės departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimu dėl jų teikia teisines išvadas;
6.2. departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimu derina teikiamus Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų, Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkių ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, vertina jų atitiktį teisės aktų ir juridinės technikos reikalavimams;
6.3. departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja Savivaldybės administracijos padalinių prašymus dėl teisinių klausimų, susijusių su Savivaldybės veikla, rengia atsakymų bei teisinių išvadų projektus, teikia teisinę pagalbą Savivaldybės administracijos padaliniams, nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais, rengia atsakymų projektus ir teikia derinti departamento direktoriui, skyriaus ir vedėjui;
6.5. siekdamas tinkamai atstovauti Savivaldybei teismuose nagrinėjamose bylose, departamento direktoriui, skyriaus vedėjams teikia pasiūlymus dėl procesinių veiksmų, išvadas dėl teismo sprendimų ir nutarčių bei antstolių veiksmų, nustatytais terminais atsiskaito ir teikia informaciją bei pasiūlymus departamento direktoriui, skyriaus vedėjui bei Savivaldybės administracijos daliniams apie teismuose nagrinėjamų priskirtų bylų eigą, atsako už teikiamų išvadų teisingumą ir pagrįstumą;
6.6. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, jo nesant;
6.7. pagal savo kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus.

Susipažinau

____________________________
(parašas)
____________________________
(vardas ir pavardė)
___________________________
(data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Telefonas: 85 2112247
El. paštas: savivaldybe@vilnius.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.