Juridinio skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 6,4 bazinio dydžio) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42343
Skelbimo data: 2019-09-18
Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Juridinio skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 6,4 bazinio dydžio) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. balandžio 19 d. įsakymu

Nr. B-ĮV-413

JURIDINIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Juridinio skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Savivaldybės administracijos priimamų sprendimų teisėtumą visose Savivaldybės veiklos srityse, atstovauti Savivaldybei bei Savivaldybės administracijai teismuose.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis – teisė.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį teisės studijų krypties išsilavinimą.

4.2. Turėti 1 metų teisinio darbo patirtį.

4.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, administracinius, civilinius, darbo santykius, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą fiziniams asmenims.

4.4. Mokėti kaupti, valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją.

4.5. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus.

4.6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Siekiant įgyvendinti nustatytus teisės aktų reikalavimus, rengia pagal savo kompetenciją Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, derina savivaldybės administracijos struktūrinių bei struktūrinių teritorinių padalinių darbuotojų parengtus dokumentus (įsakymus, potvarkius, sprendimus, sutartis ir kt.).

4.2. Atstovauja Savivaldybei Savivaldybės mero įgaliojimu ir Savivaldybės administracijai Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimu visų instancijų teismuose, rengia procesinius dokumentus teismams.

4.3. Nuolat veda, pildo ir saugo pradėtas ir užbaigtas teismines bylas, veda jų apskaitą, analizuoja ir apibendrina išnagrinėtų teisminių bylų rezultatus, parengtą medžiagą pateikia Skyriaus vedėjui.

4.5. Siekiant tinkamai spręsti teisines problemas Savivaldybėje, konsultuoja Savivaldybės administracijos darbuotojus teisiniais klausimais.

4.5. Registruoja Savivaldybės, Savivaldybės administracijos vardu sudaromas sutartis (išskyrus viešųjų pirkimų, autorines, darbo ir turto valdymo).

4.6. Dalyvauja viešųjų pirkimų, aukcionų, privatizavimo ir kt. komisijų, kurių nariu paskirtas, darbe.

4.7. Rengia Skyriaus dokumentacijos plano projektą, derina su Skyriaus vedėju, pagal patvirtintą dokumentacijos planą rengia, tvarko ir apskaito Skyriaus dokumentus.

4.8. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

4.9. Be atskiro įgaliojimo vykdo vedėjo pareigines funkcijas, vedėjui negalint eiti pareigų iki 5 darbo dienų (komandiruotės, atostogų laikotarpiu).

4.10. Siekiant užtikrinti priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą, vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

___________________________________

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 68 26
El. paštas: Inga Bukaveckienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus specialistė, inga.rameikaite-bukaveckiene@vtd.lt