Jurbarko rūmų raštinės biuro vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43756
Skelbimo data: 2020-02-14
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Marijampolės apylinkės teismas
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Jurbarko rūmų raštinės biuro vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 5.80
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Marijampolės rajono apylinkės teismo
kanclerio 2017 m. lapkričio 8 d.
įsakymu Nr. 1RV-98
(Marijampolės apylinkės teismo
kanclerio 2018 m. gruodžio 13 d.
įsakymo Nr. 1RV-185 redakcija)

TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS JURBARKO RŪMŲ RAŠTINĖS BIURO
VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teismo raštinės skyriaus Jurbarko rūmų raštinės biuro vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Teismo raštinės skyriaus Jurbarko rūmų raštinės biuro (toliau – Raštinės biuro) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir tvarkyti teismo dokumentų valdymą, užtikrinti tinkamą dokumentų registravimą, saugojimą bei skirstymą, sutvarkytų dokumentų ir bylų perdavimą Archyvo skyriui, spręsti kitus klausimus, susijusius su dokumentų tvarkymu Raštinės biure. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta – Marijampolės apylinkės teismas Jurbarko rūmai, adresas: Jurbarkas, Vytauto Didžiojo g. 21.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje –dokumentų valdymo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo reguliavimą, procesinius teismų veiklos klausimus;
4.3. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
4.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. priima ir registruoja teismo rūmuose gaunamus procesinius dokumentus, pašto korespondenciją, elektronines siuntas, faksu pateiktus dokumentus, ir perduoda juos atitinkamiems vykdytojams;
5.2. į elektronines civilines bylas gautus popierinius dokumentus užregistravus suskaitmenizuoja, įkelia į atitinkamos elektroninės civilinės bylos kortelę ir perduoda vykdytojams;
5.3. užtikrina tinkamą teismo dokumentų tvarkymą, kaupimą ir saugojimą, tvarko procesinių dokumentų ir duomenų apskaitą;
5.4. užtikrina Raštinės biure esančių bylų, dokumentų saugumą;
5.5. teikia kitiems teismo rūmų darbuotojams metodinę pagalbą dokumentų rengimo ir valdymo klausimais;
5.6. užtikrina teismo dokumentacijos plano laikymąsi, jo taikymą formuojant bylas, ir organizuojant teismo dokumentų perdavimą saugoti;
5.7. tvarko ikiteisminio tyrimo teisėjo atliekamų veiksmų apskaitą ir ruošia ikiteisminio tyrimo skundus išsiuntimui Integruotoje baudžiamojo proceso sistemoje IBPS į aukštesnės instancijos teismą, vykdo išsiuntimo savalaikę kontrolę;
5.8. vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema LITEKO, pagal teismo patvirtintą tvarką;
5.9. kompetencijos ribose atlieka į Raštinės biurą besikreipiančių asmenų aptarnavimą tiesiogiai ir telefonu;
5.10. teikia pasiūlymus Raštinės biuro vedėjui dėl dokumentų valdymo tobulinimo;
5.11. atlieka Raštinės biuro vedėjo funkcijas jam atostogaujant ar nesant darbe dėl kitų priežasčių;
5.12. vykdo kitus teismo pirmininko, teismo kanclerio ir Raštinės biuro vedėjo su teismo veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Raštinės biuro vedėjui.

______________
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Miglė Noreikaitė
Telefonas: 8 5 2717137
El. paštas: migle.noreikaite@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.