Jurbarko rūmų raštinės biuro teismo posėdžių sekretorius (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43664
Skelbimo data: 2020-02-06
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Marijampolės apylinkės teismas
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Jurbarko rūmų raštinės biuro teismo posėdžių sekretorius (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 5.20
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Marijampolės rajono apylinkės teismo
kanclerio 2017 m. lapkričio 8 d.
įsakymu Nr. 1RV-97
(Marijampolės apylinkės teismo
kanclerio 2018 m. gruodžio 13 d.
įsakymo Nr. 1RV-185 redakcija)

TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS JURBARKO RŪMŲ RAŠTINĖS BIURO
POSĖDŽIŲ SEKRETORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teismo raštinės skyriaus Jurbarko rūmų raštinės biuro posėdžių sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Teismo raštinės skyriaus Jurbarko rūmų raštinės biuro posėdžių sekretoriaus pareigybė reikalinga tinkamai organizuoti teismo posėdžius, fiksuoti teismo posėdžių proceso eigą įstatymų nustatyta tvarka, fiksuoti teismo bylų proceso eigą teismų informacinėje sistemoje LITEKO (toliau - LITEKO), tvarkyti bylas teismo posėdžiui pasibaigus. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta – Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmai, adresas: Jurbarkas, Vytauto Didžiojo g. 21.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – teismo procesinių dokumentų valdymo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, teismų veiklą, teismo posėdžio protokolo turinį, jo surašymo tvarką;
4.3. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
4.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo, įforminimo ir apskaitos taisykles;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
4.6. gebėti naudotis garso ir vaizdo įrašymo priemonėmis.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. tvarko bylas: pildo bylos viršelį ir antraštinį lapą, pašto išlaidų pažymą, chronologine tvarka įsiuva į bylą teismo šaukimus, pranešimus, atsiliepimus, kitus procesinius dokumentus, numeruoja bylos lapus, sudaro bylos vidaus apyrašą;
5.2. išrašo ir išsiunčia teismo šaukimus, pranešimus, atsiliepimus, kitus procesinius dokumentus dalyvaujantiems byloje asmenims;
5.3. tikrina teismo šaukimų ir procesinių dokumentų proceso dalyviams įteikimą, informuoja teisėją apie grąžintus ir proceso dalyviams neįteiktus šaukimus ir procesinius dokumentus;
5.4. sudaro bylų, paskirtų nagrinėti teismo posėdyje, sąrašus ir kiekvieną dieną 8.00-8.15 val. informaciją iškabina teismo posėdžių skelbimo lentoje;
5.5. prieš teismo posėdį patikrina šauktųjų asmenų atvykimą, jų tapatybę, įgaliojimus, pasirūpina, kad prieš posėdį ir po jo pertraukos teismo nurodytu laiku visi proceso dalyviai teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas, apie baigtą pasiruošimą informuoja teisėją;
5.6. prieš teismo posėdį patikrina, ar teismo posėdžių salėje garso įrašymo įrenginys yra tvarkingas, prasidėjus posėdžiui įrenginį įjungia ir posėdžio metu kontroliuoti jo darbą. Pastebėjus gedimus, nedelsiant informuoja teisėją;
5.7. numatyta tvarka fiksuoja teismo posėdžio eigą bylose, teismo posėdžio protokolus įstatymo numatytais terminais pateikia teisėjui pasirašyti;
5.8. laiku ir tinkamai surašo informacines pažymas apie teismo posėdį (civilinėse ir administracinių nusižengimų bylose), posėdžių protokolus (baudžiamosiose bylose) ir įstatymo numatytais terminais pateikia juos pasirašyti teisėjui;
5.9. teismo posėdžio garso įrašą įkelia į LITEKO elektroninę bylos kortelę teismo posėdžių garso įrašymo, saugojimo taisyklių nustatyta tvarka;
5.10. gavus atskirąjį skundą ar skundą dėl kardomosios priemonės proceso eigoje esančioje byloje, skundo kopijas išsiunčia šalims, suformuoja bylą išsiuntimui į aukštesnės instancijos teismą su prisegtais LITEKO sistemoje procesiniais dokumentais bei reikiamomis atžymomis elektroninės bylos kortelėje;
5.11. šalims ir tretiesiems asmenims, nedalyvavusiems teismo procesinio dokumento (sprendimo, nuosprendžio, nutarties, nutarimo) paskelbime, tvirtina neįsiteisėjusio procesinio sprendimo kopijos (nuorašo) tikrumą ir išsiunčia teismo priimtų procesinių dokumentų kopijas (nuorašus);
5.12. tinkamai sutvarko ir parengia siuntimui bylas ekspertizei;
5.13. pateikia teismo darbuotojui, atsakingam už pašto siuntų tvarkymą, tvarkingai paruoštas pašto siuntas išsiuntimui;
5.14. vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su teismų informacine sistema LITEKO, pagal patvirtintą tvarką;
5.15. sukurdamas atitinkamą poveiksmį, įkelia posėdžio (apklausos) protokolą į Integruotą baudžiamojo proceso sistemą IBPS, jį patvirtindamas;
5.16. kompetencijos ribose teikia informaciją atvykusiems piliečiams (apie posėdžio laiką, vietą ir pan.,) ir telefonu;
5.17. posėdžių metu organizuoja ir vykdo šalių pateiktą vaizdo peržiūrą ar garso perklausą;
5.18. užtikrina tinkamą Asmenų aptarnavimo teismuose standartų įgyvendinimą (laikymąsi);
5.19. laikosi asmens duomenų saugos reikalavimų;
5.20. pavaduoja kitą teismo posėdžių sekretorių jam nesant dėl ligos, komandiruočių, atostogų ir kitais atvejais;
5.21. teikia teismo posėdžių sekretoriams metodinę ir praktinę pagalbą, konsultacijas, susijusias su teismo posėdžių sekretoriaus darbu, apmoko naujai priimtus dirbti posėdžių sekretorius, užtikrinant tinkamą jų paruošimą darbui, teikia tikslią ir operatyvią informaciją;
5.22. vykdo kitus teismo pirmininko, teismo kanclerio ir Teismo raštinės skyriaus Jurbarko rūmų raštinės biuro vedėjo su teismo veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Teismo raštinės skyriaus Jurbarko rūmų raštinės biuro vedėjui.

_______________
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Miglė Noreikaitė
Telefonas: 8 5 2717137
El. paštas: migle.noreikaite@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.