Judumo ekspertas (DU 2350 - 3526 Eur. neatskaičius mokesčių)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 92329
Skelbimo data: 2023-11-17
Skelbimas galioja iki: 2023-12-04 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Savivaldybės įmonė "SUSISIEKIMO PASLAUGOS"
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Judumo ekspertas (DU 2350 - 3526 Eur. neatskaičius mokesčių)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:

Bendroji dalis

  1. Pareigybės pavadinimas: judumo ekspertas (-ė).
  2. Pareigybės kodas: JTV-JSS-1.
  3. Padalinys: Judumo strategijos skyrius (toliau – Skyrius).
  4. Tiesioginis vadovas: judumo transformacijos vadovas (-ė).
  5. Pavaldiniai: nėra.
  6. Ką pavaduoja: judumo ekspertą (-ę), judumo transformacijos vadovą (-ę).
  7. Pagrindinis pareigybės tikslas (paskirtis): įgyvendinti Vilniaus miesto darnaus judumo planą, formuoti Vilniaus miesto darnaus judumo strategiją, užtikrinti vykdomų darnaus judumo projektų kokybę.
  8. Darbą reglamentuoja: Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys Įmonės veiklą, darnų judumą, teritorinį planavimą, transporto ir eismo organizavimą, Įmonės įstatai, Skyriaus nuostatai, šie pareigybės nuostatai, Įmonės vidaus teisės aktai.

REIKALAVIMAI

9. pareigas einančiam darbuotojui keliami reikalavimai:

9.1. aukštasis universitetinis ar jam prilygintas inžinerijos studijų krypčių grupės išsilavinimas (privalumas - miestų inžinerijos, teritorijų planavimo, urbanistikos, statybos inžinerijos, inžinerinės architektūros studijų krypties);

9.2. ne mažesnė nei 2 (dvejų) metų su pareigybės funkcijomis susijusi darbo patirtis;

9.3. Kelių eismo taisyklių, Lietuvos standartų (LST), statybos techninių reglamentų (STR), miesto planavimo tendencijų, susisiekimo infrastruktūros planavimo ir įrengimo gerųjų praktikų išmanymas;

9.4. projektų, rizikų, kokybės valdymo principų išmanymas ir gebėjimas juos taikyti praktiškai;

9.5. būti susipažinusiam su naujovėmis urbanistikos, miesto ir jo susisiekimo planavimo ir plėtros, tvaraus judumo srityse, gebėjimas jas pritaikyti praktiškai;

9.6. gebėjimas valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai priimti sprendimus;

9.7. geri organizaciniai įgūdžiai;

9.8. puikus valstybinės kalbos mokėjimas žodžiu ir raštu;

9.9. sklandus minčių dėstymas raštu ir žodžiu;

9.10. anglų kalbos žinios ne žemesniu nei B2 (pažengusio vartotojo) lygiu žodžiu ir raštu;

9.11. „Microsoft Office“ taikomųjų programų išmanymas;

9.12. privalumas - ArcGIS ar AutoCad išmanymas.

FUNKCIJOS

10. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas:

10.1. kuria atskirų judumo sričių politinius dokumentus, strategijas, programas;

10.2. planuoja judumo sričių politiniuose dokumentuose numatytų plėtros ir optimizavimo veiklų įgyvendinimą ir parengia įgyvendinimo sprendinius;

10.3. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos skyriais, kitomis Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžiomis įmonėmis, paslaugų tiekėjais ir išorės institucijomis darnaus judumo plėtros ir projektų vykdymo klausimais;

10.4. bendradarbiauja su suinteresuotomis šalimis projektų vykdymo klausimais;

10.5. inicijuoja darnaus judumo ir saugaus eismo priemonių įgyvendinimą, koordinuoja detalų planavimą, projektų biudžetą, komunikaciją ir rizikų valdymą, prižiūri kitus vykdymo procesus;

10.6. inicijuoja projektų finansuojamų tarptautinių finansinių ir Europos Sąjungos institucijų lėšomis, rengimą ir įgyvendinimą;

10.7. konsultuoja įmonės darbuotojus su savo veikla susijusiais klausimais;

10.8. dalyvauja išduodant susiekimo infrastruktūros plėtros sąlygas;

10.9. vykdo infrastruktūros projektų projektinių sprendinių vertinimą ir atitikimą kokybiniams reikalavimams;

10.10. derina susisiekimo infrastruktūros plėtros projektus ir teritorijų planavimo dokumentus;

10.11. dalyvauja sudarant savivaldybės judumo biudžetą, teikia pasiūlymus dėl projektų įgyvendinimo, kokybės, prioritetų, inicijuoja projektų įtraukimą į savivaldybės judumo biudžetą, siūlo prioritetinių sąrašų sudarymo kriterijus;

10.12. pagal kompetenciją dalyvauja savivaldybės darbo grupėse ir komisijose užtikrinant numatomų įgyvendinti projektų kokybę ir darnaus judumo koncepcijos atitikimą;

10.13. rengia informaciją atskirų judumo sričių švietimo programoms;

10.14. teikia pasiūlymus savivaldybei inicijuoti teisės aktų pakeitimus, teikia jiems parengti reikalingą informaciją, rengia pasiūlymus ir teikia pastabas dėl rengiamų teisės aktų projektų;

10.15. rengia judumo srities, už kurią judumo ekspertas yra atsakingas, VMS teisės aktų ir įmonės vidaus teisės aktų projektus;

10.16. inicijuoja su darniu judumu susijusius tyrimus ir apklausas (pasitenkinimo, keliavimo įpročių ir pan.), derina apklausų turinį apimtis;

10.17. inicijuoja ir dalyvauja kituose įmonės projektuose, susijusiuose su Judumo strategijos skyriaus veiklos sritimi;

10.18. rengia technines specifikacijas Skyriaus veikloje reikalingoms prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti;

10.19. inicijuoja, organizuoja ir vykdo (mažos vertės) viešuosius pirkimus, susijusius su Skyriaus veikla, Įmonės direktoriui paskyrus dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos veikloje

10.20. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus, susijusius su Skyriaus veikla ir teikia informaciją Klientų aptarnavimo skyriui;

10.21. bendradarbiauja su kitais įmonės padaliniais siekiant bendro Įmonės veiklos ir paslaugų kokybės gerinimo;

10.22. atstovauja Įmonei, bendradarbiauja su kitomis institucijomis, įstaigomis ar įmonėmis savo Skyriaus atsakomybės sričiai priskirtais klausimais, teikia pasiūlymus;

10.23. dalyvauja Įmonės ar kitų institucijų sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje, veiklos aptarimuose, pasitarimuose, posėdžiuose ir kt.

Be šiuose nuostatuose tiesiogiai išvardytų pareigų, darbuotojas vykdo ir kitas tiesioginio vadovo duotoms užduotims įgyvendinti reikalingas funkcijas, susijusias su jo atliekamomis pareigomis.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Nuostatai gali būti keičiami ir/ar papildomi Įmonės direktoriaus įsakymu.
  2. Su šiais nuostatais ir jų pakeitimais darbuotojai supažindinami pasirašytinai arba dokumentų valdymo sistemos priemonėmis Įmonėje nustatyta tvarka.

________________


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 270 9339
El. paštas: office@vilniustransport.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Laisvės pr. 10A
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.