Joniškio regioninio padalinio vadovė (-as)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 88413
Skelbimo data: 2023-05-29
Skelbimas galioja iki: 2023-06-12
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Joniškio regioninio padalinio vadovė (-as)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Joniškis
Informacija apie įstaigą: DARBO UŽMOKESTIS (bruto): nuo 3260 EUR iki 4238 EUR Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo Jūsų turimos kompetencijos ir profesinės patirties.
Pareigybės aprašymas:

Esame didžiausias, regioniškiausias miškininkystės srities darbdavys, aktyviai prisidedantis prie Lietuvos miškingumo didinimo, biologinės įvairovės ir miško ekosistemų išsaugojimo. Vertiname kiekvieną VMU bendruomenės narį ir jo indėlį į #DarbąKurįMylime.

KVIEČIAME PRISIJUNGTI PRIE KOMANDOS:

JONIŠKIO REGIONINO PADALINIO VADOVĘ (-Ą)

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį miškininkystės krypties arba ekologijos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį miškininkystės srityje;

Arba

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį miškininkystės krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį miškininkystės srityje;
 2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovavimo patirtį įmonei ar įmonės struktūriniam padaliniui;
 3. atitikti teisės aktais numatytus nepriekaištingos reputacijos reikalavimus;
 4. išmanyti teisės aktų rengimo reikalavimus;
 5. mokėti valstybinę lietuvių kalbą žodžiu ir raštu.

KITI BŪTINI REIKALAVIMAI:

 1. darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, pažymėjimas;
 2. B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

DARBO FUNKCIJOS:

1.užtikrina darbdavio valdomų ir regioninio padalinio administruojamų valstybinių miškų tinkamą ir efektyvų valdymą, atkūrimą, priežiūrą, apsaugą ir miško išteklių naudojimą, vadovaujantis tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principais;

2.organizuoja darbdavio valdomuose ir regioninio padalinio administruojamuose valstybiniuose miškuose kompleksinę miškų ūkio veiklą, apimančią šių miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą, racionalų miškų išteklių naudojimą ir prekybą mediena bei kitais miško ištekliais, vadovaujantis miškotvarkos projektu, bei kitą darbdavio įstatuose numatytą veiklą, nustatytų privalomųjų miško atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir gamtotvarkos priemonių įgyvendinimą;

3.organizuoja darbdavio patikėjimo teise valdomo valstybės turto apsaugą bei užtikrina teisėtą ir efektyvų jo naudojimą;

4.organizuoja bendros valstybinės priešgaisrinės ir sanitarinės miško apsaugos sistemos priemonių įgyvendinimą;

5.organizuoja ir (ar) įgyvendina miško kelių priežiūrą ir taisymą (remontą) visų nuosavybės formų miškuose;

6.organizuoja miškų atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir miško išteklių naudojimo pažangių technologijų įgyvendinimą;

7.užtikrina nustatytų veiklos standartų reikalavimų laikymąsi ir efektyvios vidaus kontrolės tinkamą funkcionavimą regioniniame padalinyje;

8.pagal patvirtintas užduotis užtikrina miško sodmenų išauginimą regioninio padalinio medelyne (-uose) ir regioniniam padaliniui priskirtų profesionalios medžioklės plotų tvarkymą ir naudojimą;

9.užtikrina žaliavinės medienos ir (ar) miško kirtimo liekanų bei biokuro pirkimo – pardavimo sutarčių vykdymą;

10.kontroliuoja taikomų baudų už sutarčių sąlygų nesilaikymą savalaikį ir teisingą skaičiavimą ir pateikimą;

11.kontroliuoja teismo nutarčių ar sprendimų vykdymą;

12.užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Aplinkos ministerijos bei darbdavio įsakymų ir nurodymų savalaikį ir tinkamą vykdymą;

13.pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja Darbdaviui valstybės, savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat santykiuose su juridiniais ir fiziniais asmenimis;

14. įgyvendina darbdavio teises ir pareigas vadovaujamo RP darbuotojų atžvilgiu įmonės vidaus teisės aktuose nustatytais atvejais ir apimtimi;

15.suderinus su direktoriaus pavaduotojais ar funkciniais vadovais pagal kuruojamą sritį ir Personalo skyriaus vadovu poreikį užimti laisvą pareigybę, inicijuoja atranką / konkursą į laisvas pareigybes;

16. nustatyta tvarka leidžia įsakymus personalo klausimais ir potvarkius veiklos klausimais;

17.suderinus su direktoriaus pavaduotojais ar funkciniais vadovais pagal kuruojamą sritį ir Personalo skyriaus vadovu, teisės aktų nustatyta tvarka sudaro, nutraukia, keičia regioninio padalinio darbuotojų darbo sutartis;

18.suderinus su direktoriaus pavaduotojais ar funkciniais vadovais pagal kuruojamą sritį ir Personalo skyriaus vadovu, nustato regioninio padalinio darbo laiko režimą;

19.tvarko darbo laiko apskaitą;

20.organizuoja apmokėjimą už darbą pagal galiojančias darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisykles;

21.teisės aktų nustatyta tvarka teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai privalomus pranešimus;

22.teisės aktų nustatyta tvarka suteikia atostogas;

23.suderinus su direktoriaus pavaduotojais ar funkciniais vadovais pagal kuruojamą sritį ir Personalo skyriaus vadovu, sprendžia komandiruočių klausimus, kai darbuotojas komandiruojamas į užsienį ar kvalifikacijos tobulinimo tikslais;

24.vykdo kolektyvinės sutarties nuostatas;

25.tvirtina arba derina savo veiklos srities dokumentus;

26.pagal kompetenciją dalyvauja inventorizacijose, vykdomos veiklos patikrinimuose;

27.pagal kompetenciją dalyvauja regioniniame padalinyje organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus;

28.konsultuoja, teikia metodinę pagalbą kitiems darbuotojams su darbo funkcijomis ir jų vykdymu susijusiais klausimais;

29.pagal pareigybės kompetenciją dalyvauja kitose komisijose, patikrinimuose pagal atskirus įmonės generalinio direktoriaus įsakymus;

30.pagal veiklos sritį dalyvauja nagrinėjant kitų juridinių asmenų ar piliečių prašymus, pareiškimus, skundus; dalyvauja ruošiant ar ruošia atsakymus, kitus dokumentus;

31.dalyvauja visuomenės informavimo ir švietimo miškų klausimais veiklose;

32.planuoja ir organizuoja pavaldžių darbuotojų darbą, užtikrina pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą, paskirsto pavaldiems darbuotojams pavedimus, kontroliuoja jų vykdymą ir įvykdymo terminus;

33.organizuoja, vykdo savo bei pavaldžių darbuotojų aprūpinimą darbo priemonėmis ir, esant poreikiui, inicijuoja prekių ir paslaugų pirkimą;

34.teikia atsakingiems asmenims su pavaldžių darbuotojų darbo laiko apskaita susijusią informaciją ir duomenis;

35.nustatyta tvarka vertina tiesiogiai pavaldžių darbuotojų veiklą, teikia siūlymus dėl jų kvalifikacijos tobulinimo, skatinimo ar atsakomybės priemonių taikymo, siekiant užtikrinti tinkamą jų veiklos kokybę ir motyvaciją, teikia siūlymus darbdaviui dėl darbo organizavimo gerinimo;

36.vykdo darbdavio įgalioto asmens darbuotojų saugai ir sveikatai regioniniame padalinyje funkcijas ar įgaliojimus, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir pareigas, rūpinasi savo ir kitų darbuotojų sauga ir sveikata;

37. sudaro sąlygas veikti įmonės darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojams bei vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų užtikrinimą;

38.pagal kompetenciją padeda užtikrinti korupcijos prevenciją įmonėje, savo darbo srityje nustato, valdo ir nuolat vertina korupcijos pasireiškimo ir veiklos rizikas, jų pokyčius ir joms valdyti taikomų veiksmų bei priemonių veiksmingumą, organizuoja šių rizikų valdymą ir vykdo rizikos šeimininko pareigas, siūlo, identifikuoja, diegia, organizuoja ir kontroliuoja ir (ar) įgyvendina priemones nustatytos rizikos mažinimui (šalinimui) bei atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas šioje srityje;

39.pagal kompetenciją diegia ir įgyvendina vidaus kontrolės priemones savo darbo srityje bei prižiūri pavaldžių darbuotojų vidaus kontrolės priemonių įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl vidaus kontrolės tobulinimo ir priemonių nustatymo, teikia informaciją apie vidaus kontrolės įgyvendinimą ir rizikos valdymą, vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo trūkumus ir rizikos veiksnius;

40.vadovaudamasis įstatymais, poįstatyminiais ar įmonės vidaus teisės aktais arba gavęs aukštesnių pagal pavaldumą darbuotojų pavedimą, rengia ir teikia ataskaitas ir / ar kitą informaciją apie savo, pavaldžių darbuotojų ar įmonės veiklą;

41.vykdo kitus darbdavio, tiesioginio vadovo, su tiesioginio vadovo žinia aukštesnių pagal pavaldumą darbuotojų nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su vykdomomis funkcijomis.

MES SIŪLOME:

 1. papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą;
 2. skiepus nuo gripo ir erkinio encefalito;
 3. įdomų, dinamišką, pilną iššūkių darbą;
 4. galimybę realizuoti savo idėjas, kuriant ir inicijuojant pokyčius;
 5. kolegų palaikymą bei pagalbą;
 6. 5 papildomas atostogų dienas.

DARBO UŽMOKESTIS (bruto): nuo 3260 EUR iki 4238 EUR Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo Jūsų turimos kompetencijos ir profesinės patirties.

DARBO VIETA: JONIŠKIO REGIONINIS PADALINYS - Urėdijos g. 1, Beržininkų k., Kepalių sen., LT- 84193 Joniškio r. sav.

TELEFONAS PASITEIRAUTI: +370 695 10160

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Buveinės adresas: Savanorių pr. 176 LT-03154 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.