Ketvirtadienis, gegužės 30 d.

Jaunesnysis apskaitos specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 90336
Skelbimo data: 2023-08-18
Skelbimas galioja iki: 2023-09-01
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Biudžetinė įstaiga "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Jaunesnysis apskaitos specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 6.20
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,153.20
Darbo vieta (miestas): Kaunas
Informacija apie įstaigą: Įstaiga siūlo:
bazinį darbo užmokestį (bruto) nuo 1153,20 iki 1450,80 EUR ( koeficientai nuo 6,2 iki 7,8) priklausomai nuo profesinio darbo patirties;
prie darbo užmokesčio gali būti mokama kintamoji atlygio dalis;
lankstų darbo grafiką su galimybe dalį darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu;
asmeninio tobulėjimo galimybes viešojo sektoriaus apskaitos srityje;
draugišką kolektyvą.
Banduomuoju laikotarpiu skiriamas kuratorius (mokytojas).
Pareigybės aprašymas:

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija;

5.2. išmanyti ir gebėti praktiniame darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, finansų kontrolę, mokesčių administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą ir informacijos teikimą;

5.3. mokėti dirbti Finansų valdymo ir apskaitos sistema (toliau - FVAS), „Microsoft Office“ programiniu paketu;

5.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus;

5.5. mokėti rinkti, valdyti, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. atlieka Įstaigos direktoriaus įsakymu priskirtų biudžetinių įstaigų (toliau Užsakovų) buhalterinės apskaitos tvarkymo funkcijas:

6.1.1. užregistruoja pardavimų sąskaitas faktūras ir kontroliuoja jų apmokėjimą;

6.1.2. tvarko pajamų lėšų apskaitą ir sudaro apskaitos registrus;

6.1.3. parengia įmokų už suteiktas paslaugas kvitus ir išsiunčia juos paslaugų gavėjams;

6.1.4. tvarko pinigų banko sąskaitose apskaitą ir sudaro apskaitos registrus;

6.1.5. rengia banko mokėjimo nurodymus ir pateikia atsakingiems asmenims pasirašymui, tikrina banko sąskaitų likučius, registruoja bankų išrašų informaciją apskaitoje;

6.1.6. tvarko ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto buhalterinę apskaitą, sudaro ilgalaikio turto registrus;

6.1.7. tvarko gauto ir perduoto turto apskaitą;

6.1.8. tvarko atsargų apskaitą, balansinėse ir nebalansinėse sąskaitose, sudaro apskaitos registrus;

6.1.9. tvarko mokėtinų bei gautinų mokėjimų apskaitą bei sudaro apskaitos registrus;

6.1.10. tvarko neapibrėžto turto ir įsipareigojimų bei kitų nebalansinių sąskaitų apskaitą;

6.1.11. atlieka Užsakovų finansų kontrolės funkcijas savo kompetencijos ribose;

6.2. prieš išeidamas atostogų perduoda informaciją apie visus nebuvimo laikotarpiu žinomus ir tikėtinus darbus grupės vadovui ir jį pavaduojančiam asmeniui;

6.3. pavaduoja kitą jaunesnįjį apskaitos specialistą, atliekantį analogiškas (panašias) funkcijas, jam laikinai negalint eiti pareigų;

6.4. saugoja ir neatskleidžia asmens duomenų ir kitą konfidencialią informaciją;

6.5. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus teisės aktais nustatytas funkcijas, Įstaigos direktoriaus, Įstaigos vyriausiojo buhalterio ir Įstaigos Grupės vadovo pavestas užduotis savo kompetencijos klausimais.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: +37068565431
El. paštas: info@kba.lt
Adresas: Kauno m. sav. Kauno m. T. Masiulio g. 10
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.