J1 skyrius Vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 95529
Skelbimo data: 2024-04-18
Skelbimas galioja iki: 2024-05-03 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba
Pareigos: J1 skyrius Vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 1,15
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2053,21
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: www.vat.lt
pradėjus dirbti:
Pareiginės algos koeficientas — 1,15-1,35
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) — 2053,21-2410,29 eurų
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus
2024 m. balandžio 9 d. Nr. V-274LIETUVOS RESPUBLIKOS VADOVYBĖS APSAUGOS TARNYBOS
PAJĖGŲ VALDYMO VALDYBOS J1 SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) Pajėgų valdymo valdybos J1 skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra priskiriama biudžetinių įstaigų specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam lygiaverte aukštojo mokslo kvalifikacija arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam lygiaverte aukštojo mokslo kvalifikacija.
4. Būti baigus ne žemesnius nei L2A Lietuvos kariuomenės vadų ir jaunesniųjų štabo karininkų kursus.
5. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą bei Tarnybos veiklą, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu, Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymu, Tarnybos nuostatais, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymu, J1 skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Tarnybos Pajėgų valdymo valdybos veiklą.
6. Žinoti dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
7. Žinoti Lietuvos kariuomenės operacinių įsakymų sprendimo priėmimo ir rengimo tvarką.
8. Mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu (pagal Europass).
9. Būti atsakingam, iniciatyviam, lojaliam, komunikabiliam, turėti lyderystės ir darbo komandoje gebėjimų.
10. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
11. Turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.
12. Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

13. Rengia ir derina Tarnybos integracijos į valstybės ginkluotą gynybą bei pasirengimo vykdyti ginkluotą gynybą užtikrinimui būtinus teisės aktus, operacinius ir reagavimo planus.
14. Pagal kompetenciją atstovauja Tarnybai bendradarbiaujant su Lietuvos kariuomene.
15. Kelia kvalifikaciją, stažuojasi, mokosi mokymo įstaigose, mokymo ir kvalifikacijos kėlimo seminaruose, kursuose, kituose renginiuose.
16. Pagal kompetenciją vykdo Tarnybos darbuotojų mokymus.
17. Teikia pasiūlymus Skyriaus viršininkui dėl Skyriaus darbo tobulinimo bei papildomai taikytinų apsaugos priemonių įdiegimo, naudojimo ir atnaujinimo.
18. Dirba nepamaininį, o esant reikalui – pamaininį darbą.
19. Vykdo kitus su Tarnyba ar Skyriaus funkcijomis susijusius tiesioginio viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus._________________________

Susipažinau

_________________
(Parašas)

_________________
(Vardas ir pavardė)

_________________
(Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 870663111
El. paštas: lrvat@vat.lt
Adresas: Vilnius, T. Ševčenkos g. 13
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.