Išteklių valdymo skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42350
Skelbimo data: 2019-09-18
Konkursą organizuojanti įstaiga: Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pareigos: Išteklių valdymo skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
IŠTEKLIŲ VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Išteklių valdymo skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas (pareiginės algos koeficientas - 12,5).

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Išteklių valdymo skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga planuoti Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – departamento) finansinę veiklą, užtikrinti finansinių operacijų teisėtumą, analizuoti ir apibendrinti finansinius rodiklius, kontroliuoti ir analizuoti finansavimo vykdymą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – finansų valdymo ir apskaitos.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos krypties išsilavinimą;
4.2. turėti 3 metų darbo patirtį ir 1 metų vadovaujamo darbo patirtį finansų valdymo viešajame sektoriuje;
4.3. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, socialinės apsaugos sistemos veiklą, biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą, strateginio planavimo principus, biudžeto sandaros, biudžeto išlaidų sąmatų sudarymą, biudžetinių lėšų panaudojimo tvarką, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus, savarankiškai planuoti, organizuoti skyriaus ir savo darbą;
4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, dokumentų rengimo taisykles;
4.6. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Power Point, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, kompiuterizuota valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimo sistema „Navision“, Finansų valdymo ir apskaitos programa „eApskaita“;
4.7. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. vadovauja skyriui, paskirsto užduotis, kontroliuoja ir vertina jų atlikimą;
5.2. teikia asignavimų panaudojimo informaciją departamento direktoriui, pagal pareikalavimą rengia ataskaitas auditoriams, asignavimų valdytojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms;
5.3. vykdo išankstinę finansų kontrolę, remiantis pateiktais dokumentais, nustato, ar ūkinė operacija yra teisėta, ar dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti ir ar jai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų;
5.4. rengia departamento valstybės biudžeto išlaidų sąmatos projektus;
5.5. organizuoja departamento ir jo vykdomų programų valstybės biudžeto išlaidų sąmatų vykdymą, tikslinimą, apibendrina pasiūlymus dėl išlaidų perskirstymo;
5.6. kontroliuoja ir koordinuoja sutarties su Nacionaliniu bendrųjų funkcijų centru (toliau – Centras) dėl buhalterinės apskaitos organizavimo vykdymą, organizuoja ir kontroliuoja informacijos ir dokumentų perdavimą Centrui šioje sutartyje nustatyta apimtimi ir terminais, vykdo biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių analizę ir teikia apibendrintą informaciją Departamento direktoriui;
5.7. dalyvauja rengiant departamento metinį veiklos planą;
5.8. rengia skyriaus metinius bei ketvirtinius veiklos planus ir ataskaitas;
5.9. teikia siūlymus departamento direktoriui dėl skyriaus struktūros, darbuotojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo;
5.10. rekomenduoja skyriaus darbuotojus mokymuisi ir kvalifikacijos tobulinimui;
5.11. nurodo departamento darbuotojams dokumentų, reikalingų buhalterinei apskaitai tvarkyti, įforminimo ir pateikimo reikalavimus;
5.12. vizuoja, pasirašo apskaitos dokumentus, sutartis, sąmatas, pažymas, ataskaitas ir kitus dokumentus;
5.13. kontroliuoja, kad biudžeto lėšos, turtas būtų naudojami pagal paskirtį, taupiai ir efektyviai;
5.14. bendradarbiauja su departamento, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, kitų finansų bei mokesčių politiką formuojančių institucijų pareigūnais, su užsienio šalių atitinkamomis institucijomis;
5.15. rengia teisės aktų projektus departamento finansiniais klausimais;
5.16. departamento direktoriaus pavedimu atstovauja pasitarimuose, svarstant departamento kompetencijai priskirtus klausimus kitose institucijose;
5.17. kontroliuoja asignavimų sąmatas ir lėšų likučius Valstybės biudžeto ir apskaitos mokėjimo sistemoje (VBAMS) prieš lėšų pervedimą programų vykdytojams, perskirsčius valstybės biudžeto lėšas ar pavedus departamentui vykdyti naujas funkcijas;
5.18. atlieka inventorizaciją, inventorizacijos įsakyme nustatyta tvarka;
5.19. atsako už skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą, pateikimą;
5.20. atlieka kasmetinį darbuotojų vertinimą;
5.21. rengia ir, suderinus su direktoriumi, teikia Administravimo skyriui darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;
5.22. teikia Administravimo skyriui darbuotojų atostogų grafikų projektus;
5.23. pagal departamento direktoriaus patvirtintą dokumentacijos planą, laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų, vykdo priklausančių finansų valdymo ir apskaitos dokumentų ir bylų tvarkymą, saugojimą;
5.24. pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio departamento vadovybės pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 6812
El. paštas: Eglė Karlonaitė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, egle.karlonaite@vtd.lt