Įstaigų teisinės priežiūros skyriaus patarėjas (11,5 koef.) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42898
Skelbimo data: 2019-11-11
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Pareigos: Įstaigų teisinės priežiūros skyriaus patarėjas (11,5 koef.) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

TEISĖS DEPARTAMENTO Įstaigų teisinės priežiūros SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės departamento Įstaigų teisinės priežiūros skyriaus patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

paskirtis

2. Teisės departamento Įstaigų teisinės priežiūros skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjo pareigybė reikalinga padėti užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą Krašto apsaugos ministerijoje ir kitose krašto apsaugos sistemos institucijose ir įstaigose, vertinti ir rengti teisės aktų projektus, procesinius dokumentus, taip pat teikti teisines konsultacijas.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji veiklos sritis – teisė.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius samanes duomenų teisinę apsaugą, viešąjį administravimą, tarnybą krašto apsaugos sistemoje, valstybės tarnybą, įslaptintos informacijos apsaugą, krašto apsaugos sistemos institucijų ir įstaigų (toliau – Įstaigos) veiklą, civilinę, darbo ir administracinę teisę;

4.4. žinoti krašto apsaugos sistemos valdymo principus ir prioritetus, kariuomenės struktūrą ir valdymo principus;

4.5. gebėti konsultuoti Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Ministerija) ir Įstaigų personalą ir suteikti reikalingą teisinę informaciją;

4.6. gebėti rengti teisės aktus ir kitus teisinius dokumentus;

4.7. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.8. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas ir pasiūlymus;

4.9. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.11. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

4.12. atitikti teisės aktuose nustatytus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma SLAPTAI, reikalavimus.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. nesant Skyriaus vedėjo, Skyriaus vedėjo ir (arba) Teisės departamento direktoriaus pavedimu, vadovauja Skyriui, skirsto užduotis, kontroliuoja ir vertina užduočių vykdymą, vizuoja Skyriaus specialistų rengiamus raštus, kitus dokumentus ir teikia juos Teisės departamento direktoriui;

5.2. vertina Įstaigų vardu sudaromų sandorių projektus, teikia konsultacijas šių sandorių vykdymo ir kontrolės klausimais;

5.3. vertina Įstaigų sudaromų profesinės karo tarnybos, darbo sutarčių, jų keitimo ar nutraukimo projektus;

5.4. teisės aktų nustatyta tvarka vertina ir teikia išvadas Įstaigų vadovams dėl drausminės, tarnybinės, materialinės atsakomybės taikymo, Įstaigoms padarytos žalos atlyginimo pagrįstumo ir teisėtumo;

5.5. vertina ir teikia išvadas dėl Įstaigų vadovams teikiamų pasirašyti teisės aktų projektų, taip pat dėl kitų valstybės institucijų Ministerijai pateiktų derinti teisės aktų, susijusių su Įstaigų kompetencija, projektų;

5.6. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su Įstaigų kompetencija, projektus;

5.7. teikia Skyriaus vedėjui ir (ar) Teisės departamento direktoriui pasiūlymus dėl įstatymams ar Vyriausybės nutarimams, susijusiems su Įstaigų veikla, įgyvendinti reikalingų teisinių priemonių;

5.8. teikia Skyriaus vedėjui ir (ar) Teisės departamento direktoriui pasiūlymus dėl tikslingumo keisti, pripažinti netekusiais galios teisės aktus, nustatančius Įstaigoms aktualų teisinį reguliavimą;

5.9. Skyriaus vedėjo ir (ar) Teisės departamento direktoriaus pavedimu rengia įstatymų, Vyriausybės nutarimų ar ministro įsakymų, susijusių su Įstaigų kompetencija ir asmens duomenų teisine apsauga, projektus;

5.10. padeda rengti atsakymus į valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų ir piliečių paklausimus (raštus) su Įstaigų veikla susijusiais klausimais;

5.11. konsultuoja Įstaigų vadovus ir personalą įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo klausimais;

5.12. pagal poreikį vykdo teisinį švietimą;

5.13. rengia procesinius dokumentus ir atstovauja Įstaigoms Lietuvos Respublikos teismuose ir kitose teisėsaugos institucijose;

5.14. Ministerijos, Teisės departamento ir Skyriaus vadovybės pavedimu vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio funkcijas.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 6820
El. paštas: Aistė Viškelytė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus specialistė, aiste.viskelyte@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.