Įstaigos vadovas (Pareiginės algos koeficientas 7,6-11,37)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 62660
Skelbimo data: 2020-01-20
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kauno rajono savivaldybės taryba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Kauno rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Įstaigos vadovas (Pareiginės algos koeficientas 7,6-11,37)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:
Kauno r. Panevėžiuko mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius:
• nustato direktoriaus pavaduotojo ugdymui, ūkiui veiklos sritis, tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, priima į darbą ir atleidžia iš jo Mokyklos darbuotojus, skatina juos, skiria drausmines nuobaudas, nustato darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę;
• priima mokinius ir sudaro mokymo sutartis;
• vadovauja Mokyklos strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Mokyklos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;
• leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
• sudaro komisijas, darbo grupes, metodines grupes;
• valdo, naudoja Mokyklos turtą, lėšas ir jais disponuoja;
• rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų valdymą ir naudojimą;
• rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją;
• inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
• bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą ugdytiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
• atstovauja Mokyklai kitose institucijose;
• Mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Mokykloje, už demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos veiklos rezultatus.

Kauno r. Panevėžiuko mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriui keliami kvalifikaciniai reikalavimai:

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;
3. Turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
4. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 2 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;
5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
7. Mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).
8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
Informacija apie įstaigą: Kauno r. Panevėžiuko mokyklos-daugiafunkcio centras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga. Savininkas - Kauno rajono savivaldybė. Įstaigos buveinė - Kranto g. 2, Panevėžiukas, Babtų seniūnija, Kauno rajonas. Įstaigos tipas - pradinė mokykla. Mokyklos pagrindinė paskirtis - pradinės mokyklos tipo mokykla-daugiafunkcis centras. Mokymo kalba - lietuvių. Mokykloje vykdomos programos: pradinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 37 56 22 32
El. paštas: paneveziukomokykla@gmail.com
Adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Savanorių pr. 371
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.