Įstaigos vadovas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 67111
Skelbimo data: 2020-10-15
Konkursą inicijuojanti įstaig: Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras
Konkursą organizuojanti įstaiga: Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras
Pareigos: Įstaigos vadovas
Pareiginės algos koeficientas: 6.28
Darbo vieta (miestas): Širvintos
Pareigybės aprašymas:
ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

1. Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro (toliau – Kultūros centras) direktoriaus pavaduotojas (toliau – direktoriaus pavaduotojas) yra III grupės pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – Kultūros centro direktoriaus pavaduotojo pareigybė reikalinga organizuoti, koordinuoti Kultūros centro aptarnaujamos teritorijos kultūrinius ir vadybinius procesus, padėti Kultūros centro direktoriui užtikrinti Kultūros centro nuostatuose numatytų funkcijų vykdymą, žmogiškųjų išteklių valdymą, siekiant įgyvendinti įstaigos tikslus ir uždavinius, nesant Kultūros centro direktoriaus atlikti jo funkcijas.
4. Pareigybės pavaldumas – Kultūros centro pavaduotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Kultūros centro direktoriui.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Asmuo, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį meno, humanitarinių ar socialinių mokslų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą;
5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį kultūros srityje;
5.3. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba;
5.4. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
5.5. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
5.6. gebėti dirbti komandoje;
5.7. mokėti kurti, vertinti, analizuoti kultūrinės veiklos programas, projektus;
5.8. būti susipažinusiam su Kultūros centrų įstatymu, kultūros centrų akreditavimo tvarkos nuostatais, Lietuvos Respublikos autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu bei su kitais darbui reikalingais teisės aktais ir sugebėti juos pritaikyti praktikoje;
5.9. žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus ir etikos normas;
5.10. mokėti atsakingai, savarankiškai, kūrybiškai organizuoti savo darbą, priimti sprendimus, efektyviai bendrauti su partneriais ir kolegomis, būti taktišku, sąžiningu, komunikabiliu, pareigingu.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. užtikrina Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus ir Kultūros centro direktoriaus įsakymų įgyvendinimą, direktoriaus pavaduotojo kompetencijos ribose kontroliuoja šių teisės aktų vykdymą;
6.2. organizuoja ir koordinuoja Kultūros centro kultūrinę veiklą bei užtikrina kultūrinės veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;
6.3. analizuoja Kultūros centro kultūrinę veiklą, apibendrina medžiagą, teikia Kultūros centro direktoriui išvadas ir siūlymus Kultūros centro kultūrinės veiklos gerinimo klausimais;
6.4. padeda Kultūros centro direktoriui planuoti strateginės kultūrinės veiklos kryptis, strateginius veiklos planus, rengia metų statistines ataskaitas ir apibendrina veiklos rezultatus;
6.5. bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, kitomis kultūros, švietimo, sporto veiklą kuruojančiomis institucijomis, kūrybinėmis organizacijomis, atlikėjais, tautodailininkais, menininkais įvairiais kultūrinės veiklos organizavimo klausimais;
6.6. atsižvelgiant į vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų poreikius inicijuoja, organizuoja, koordinuoja ir aptarnauja Kultūros centro viešuosius renginius (miesto šventės, festivaliai, koncertai, valstybinių švenčių minėjimai, atmintinų dienų minėjimai ir kt.), rengia scenarijus ir jų programas, atsako už šių renginių kokybę ir meninį lygį;
6.7. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Kultūros centro darbuotojų bei meno mėgėjų kolektyvų veiklą, darbą, savalaikį ir kokybišką užduočių vykdymą ir jų įgyvendinimą, rengia jų darbo planus ir ataskaitas, rūpinasi darbuotojų darbiniais poreikiais;
6.8. informuoja direktorių apie darbo proceso pasikeitimus, pavojus, kenksmingus ir kitus rizikos faktorius darbo vietose;
6.9. rūpinasi mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
6.10. rūpinasi inicijuojamų, organizuojamų kultūrinių renginių viešinimu, jų reklama, sklaida, bendradarbiauja su spauda, televizija, radiju rengiant straipsnius, reklamuojant Kultūros centro kultūrinius renginius, projektus;
6.11. administruoja, rengia ir teikia informaciją apie Kultūros centro veiklą Kultūros centro internetinei svetainei;
6.12. organizuoja Kultūros centro rėmėjų paiešką, palaiko su jais ryšį;
6.13. maketuoja Kultūros centro renginių reklaminę medžiagą, koordinuoja, derina ir vykdo reklaminės medžiagos gamybą ir sklaidą;
6.14. derina sąlygas, rengia ir sudaro sutartis perkant kultūrines paslaugas;
6.15. rengia projektų finansavimo paraiškas įvairiems kultūrinę veiklą finansuojamiems fondams ir gavus finansavimą vykdo bei koordinuoja projektus, teikia jų ataskaitas;
6.16. kelia kvalifikaciją, domisi darbo naujovėmis, kaupia metodinę, darbinę medžiagą, kultūrinių renginių aprašymus;
6.17. pavaduoja Kultūros centro direktorių jo atostogų, komandiruočių, nedarbingumo laikotarpiu;
6.18. pagal atskirus direktoriaus įgaliojimus atstovauja Kultūros centrui, pasirašo sutartis ir kitus dokumentus valstybinėse, nevalstybinėse ir tarptautinėse organizacijose;
6.19. dalyvauja darbo grupėse, sprendžiant aktualius kultūros centro veiklos klausimus;
6.20. dalyvauja ir teikia siūlymus pasitarimuose dėl kultūrinių renginių planavimo;
6.21. laikosi darbo saugos, priešgaisrinės saugos reikalavimų;
6.22. bent vieną kartą per parą tikrinasi savo elektroninį paštą;
6.23. vykdo kitus vienkartinius Kultūros centro direktoriaus įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su Kultūros centro vykdoma veikla.

IV. ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:
7.1. už tinkamą savo pareigų, numatytų šiame pareigybės aprašyme, vykdymą;
7.2. už teikiamos informacijos teisingumą;
7.3. už tinkamą jam patikėtų materialinių vertybių naudojimą ir apsaugą;
7.4. už kultūrinių projektų rengimą ir įgyvendinimą, finansavimo paraiškų parengimo kokybę;
7.5. už tikslingą darbo laiko panaudojimą;
7.6. už vidaus darbo tvarkos taisyklių, priešgaisrinės ir darbo saugos laikymąsi;
7.7. už žalą, padarytą Kultūros centrui dėl savo kaltės ar neatsargumo.
Informacija apie įstaigą: Įstaigos svetainė ir daugiau informacijos - sirvintukc.lt
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 869805861
El. paštas:
Adresas: Širvintų r. sav. Širvintų m. I. Šeiniaus g. 4
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.