Trečiadienis, rugpjūčio 17 d.

Įstaigos vadovas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 81577
Skelbimo data: 2022-08-04
Skelbimas galioja iki: 2022-08-19
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Vilniaus miesto sporto mokykla "Sostinės tauras"
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Įstaigos vadovas
Pareiginės algos koeficientas: 16.60
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 3,004.60
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Galimi motyvaciniai priedai, atlyginimo koeficientas peržiūrimas kasmet.
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Vilniaus miesto
savivaldybės mero
2022 m. liepos 12 d.
potvarkiu Nr. 22-159/22


VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO SPORTO MOKYKLOS ,,SOSTINĖS TAURAS“ DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

1. Šis pareigybės aprašymas nustato viešosios įstaigos Vilniaus miesto sporto mokyklos ,,Sostinės tauras“ (toliau – Įstaiga) direktoriaus (toliau – Direktorius) pareigybės charakteristiką, reikalavimus asmeniui, einančiam šias pareigas, ir direktoriaus pareigybei priskirtas funkcijas.
2. Pareigybės paskirtis – planuoti, organizuoti ir kontroliuoti Įstaigos darbą atsižvelgiant į Įstaigai priskirtus uždavinius ir vykdomas funkcijas siekiant įgyvendinti Įstaigai iškeltus tikslus.
3. Direktorius savo darbe privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais Įstaigos veiklą, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio sporto sritį, Sporto ir sveikatingumo skyriaus vedėjo įsakymais, Įstaigos įstatais ir šiuo pareigybės aprašymu.
4. Direktorių konkurso būdu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, taip pat vykdo kitas funkcijas, susijusias su direktoriaus darbo santykiais Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, Savivaldybės meras.
5. Direktoriaus pareigybė priskiriama darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kategorijai.
6. Direktorių, jo nesant, pavaduoja direktoriaus pavaduotojas.
7. Direktorius yra tiesiogiai pavaldus merui.
8. Šis pareigybės aprašymas pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams arba kitiems norminiams teisės aktams ir esant būtinybei keičiamas Įstaigos savininko teises įgyvendinančiosios institucijos arba Direktoriaus iniciatyva.


II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ASMENIUI, EINANČIAM
DIREKTORIAUS PAREIGAS


9. Įstaigos Direktorius turi atitikti šiuos reikalavimus:
9.1. turi atitikti vieną iš šių reikalavimų:
9.1.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos, vadybos ar teisės krypties išsilavinimą (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
9.1.2. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją ir 2 metų analitinio darbo patirtį;
9.1.3. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, iš jų ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį sporto veiklos organizavimo arba viešojo administravimo srityje;
9.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Įstaigai priskirtų funkcijų vykdymą;
9.3. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
9.4. turėti teisės, finansų valdymo, viešųjų pirkimų, sporto organizacijos veiklos administravimo ir kitų žinių, reikalingų sėkmingai vadovauti Įstaigai;
9.5. mokėti nustatyti prioritetus, planuoti ir organizuoti darbą trumpam ar ilgesniam laikotarpiui, užtikrinti efektyvų laiko ir išteklių panaudojimą;
9.6. gebėti nustatyti rizikingas Įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
9.7. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
9.8. gebėti dirbti komandoje, konstruktyviai spręsti iškilusias problemas;
9.9. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti Įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę, atsižvelgiant į Įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos darbą;
9.10. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
9.11. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;
9.12. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.


III. DIREKTORIAUS FUNKCIJOS

10. Direktorius, siekdamas įgyvendinti Įstaigai keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
10.1. pritarus Įstaigos tarybai ir Savivaldybės vykdomajai institucijai ar jos įgaliotam asmeniui, tvirtina Įstaigos strateginį planą, ugdymo planą ir vadovauja jų vykdymui;
10.2. vadovauja Įstaigos metinio veiklos plano, vidaus ir darbo tvarkos taisyklių ir kitų tvarkų, susietų su įstaigos veikla, rengimui; pritarus Įstaigos valdybai tvirtina šiuos dokumentus;
10.3. tvirtina Įstaigos vidaus struktūrą, suderinus su Įstaigos valdyba;
10.4. nustato direktoriaus pavaduotojo ugdymui, Įstaigos struktūrinių padalinių veiklos sritis, suderinus su Įstaigos valdyba;
10.5. teisės aktų nustatyta tvarka ir suderinus su Įstaigos valdyba priima į darbą ir atleidžia iš jo Įstaigos darbuotojus, tvirtina jų pareigybių aprašymus, nustato darbo apmokėjimo tvarką, skatina juos, taiko atsakomybę už darbo pareigų pažeidimus;
10.6. teisės aktų nustatyta tvarka priima ugdytinius, sudaro ugdymo sutartis ir kontroliuoja jų vykdymą;
10.7. tvirtina ugdymo organizavimo tvarkas, suderinus su Įstaigos valdyba;
10.8. tvirtina Įstaigos darbo tvarkos taisykles, suderinus su Įstaigos valdyba;
10.9. leidžia įsakymus Įstaigos veiklos klausimais ir kontroliuoja jų vykdymą;
10.10. sudaro komisijas, darbo grupes;
10.11. kartu su Įstaigos taryba sprendžia Įstaigos svarbius palankios ugdymui aplinkos kūrimo klausimus;
10.12. sudaro Įstaigos vardu sutartis Įstaigos funkcijoms vykdyti;
10.13. organizuoja buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, užtikrindamas racionalų ir taupų Įstaigos lėšų (įskaitant lėšas, skirtas Įstaigos darbuotojų darbo užmokesčiui) bei turto naudojimą, veiksmingą Įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą teisės aktų nustatyta tvarka;
10.14. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja Įstaigos dokumentų saugojimą ir valdymą;
10.15. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Įstaigos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;
10.16. užtikrina, kad Įstaigai nuosavybės teise priklausantis ar kitokiu pagrindu valdomas turtas būtų nuomojamas vadovaujantis galiojančiais Savivaldybės teisės aktais;
10.17. inicijuoja Įstaigos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
10.18. bendradarbiauja su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir Įstaigai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
10.19. atstovauja Įstaigai kitose institucijose;
10.20. analizuoja Įstaigos veiklos ir valdymo išteklių būklę ir atsako už Įstaigos veiklos rezultatus;
10.21. užtikrina, kad prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai būtų atliekami vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais;
10.22. užtikrina, kad priimant sprendimus, pasirašant dokumentus būtų išvengta interesų konflikto;
10.23. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti, kelti kvalifikaciją;
10.24. inicijuoja Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimą; sudaro sąlygas institucijoms vykdyti Įstaigos veiklos stebėseną, tyrimus, veiklos išorinį vertinimą ir teisės aktų nustatyta teikia joms su Įstaigos veikla susijusią informaciją;
10.25. inicijuoja projektų, programų papildomoms lėšoms gauti, rengimą;
10.26. teikia visuomenei informaciją apie įstaigos veiklą, skelbia viešuosius pranešimus ir viešina kitą su įstaigos veikla susijusią informaciją, laikantis teisės aktų reikalavimų;
10.27. praneša Įstaigos savininko teises įgyvendinančiai institucijai apie įvykius, galinčius turėti poveikį įstaigos veiklos tęstinumui, veiklos pobūdžiui ir apimtims;
10.28. atsako už duomenų, nurodytų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.66 straipsnyje, pateikimą Juridinių asmenų registrui;
10.29. sudaro sandorius Įstaigos vardu; sandoriams, viršijantiems 5 tūkst. Eur, direktorius turi gauti Įstaigos valdybos pritarimą;
10.30. atidaro ir uždaro sąskaitas banke, pasirašo bankinius bei finansinius dokumentus, pavedimus.
10.31. atsako už metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos parengimą ir pateikimą kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) Juridinių asmenų registrui ir Įstaigos savininko teises įgyvendinančiai institucijai, taip pat už šių ataskaitų ir išvados paskelbimą įstaigos interneto svetainėje;
10.32. 2 kartus per metus, iki balandžio 1 d. ir iki spalio 1 d., teikia Įstaigos valdybai ataskaitą apie Įstaigos veiklos ir valdymo išteklių būklę;
10.33. kiekvienais metais iki balandžio 1 d. teikia visuotiniam dalininkų susirinkimui ir Įstaigos valdybai svarstyti Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinį ir savo metų veiklos ataskaitą.
10.34. atsako už sąlygų tretiesiems asmenims susipažinti su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu, veiklos ataskaita ir auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) Įstaigos buveinėje sudarymą;
10.35. šaukia ir organizuoja visuotinius dalininkų susirinkimus bei įgyvendina visuotinio dalininkų susirinkimo priimtus sprendimus;
10.36. vykdo Įstaigos dalininkų bei jų įnašų registravimą ir tinkamą apskaitą, įskaitant dalininko įnašų vertę patvirtinančio dokumento išdavimą ir (ar) pakeitimą;
10.37. užtikrina pagal Įstaigos įstatus sudaromų Įstaigos organų nutarimų atitiktį Įstaigos veiklą nustatantiems teisės aktams ir kitiems Įstaigos dokumentams;
10.38. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti vykdyti direktoriaus pavaduotojams;
10.39. vykdo kitas Įstaigos įstatuose ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.
_________________________________

Susipažinau ir sutinku

______________________
(parašas)

_________________________
(vardas, pavardė)

_________________________
(data)
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Vilnius, Žygio g. 46
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.