Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44073
Skelbimo data: 2020-03-18
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.00
Pareigybės aprašymas:

ĮSIGIJIMŲ VALDYMO IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Agentūra) viešųjų pirkimų procesų vertinimus, valdyti ir analizuoti duomenis apie pirkimus, rinkti informaciją apie vykdomų pirkimų rezultatus ir teikti Skyriaus vedėjui siūlymus dėl rizikos veiksnių valdymo atliekant pirkimus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos sritis – viešųjų pirkimų procesų vertinimas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės arba viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
4.2. išmanyti ir gebėti pritaikyti savo darbe Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų organizavimą krašto apsaugos sistemoje (toliau - KAS);
4.3. žinoti KAS struktūrą;
4.4. turėti analitinių, organizavimo ir komunikavimo gebėjimų;
4.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, gebėti rengti teisės aktus ir kitus dokumentus;
4.6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, krašto apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, įslaptintos informacijos apsaugą, asmens duomenų teisinę apsaugą;
4.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4.8. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Windows“ operacine sistema, „Microsoft Office“ programomis;
4.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, gauti.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. renka, kaupia, analizuoja informaciją apie visus Agentūros vykdomus pirkimus ir sudarytas pirkimų sutartis bei tokių sutarčių vykdymo rezultatus, apibendrintus duomenis teikia Skyriaus vedėjui, Agentūros vadovybei;
5.2. nagrinėja gerąją užsienio šalyse taikomų įsigijimų procesų praktiką ir teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl jos pritaikymo KAS;
5.3. vykdo nuolatinę vidaus kontrolės sistemos stebėseną;
5.4. atlieka veiklų ir procesų vertinimus, ar jie atitinka galiojančius teisės aktus, vidaus tvarkas ir procedūras;
5.5. renka, kaupia, analizuoja informaciją apie visus KAS centralizuotai vykdomus pirkimus ir sudarytas viešųjų pirkimų sutartis, tokių sutarčių vykdymo rezultatus bei ekonominį efektyvumą ir teikia šią informaciją Skyriaus vedėjui ar jo įgaliotiems asmenims;
5.6. atlieka pirkimų rizikos veiksnių nustatymą, analizę ir vertinimą;
5.7. administruoja informacijos apie pirkimų ir sutarčių vykdymą valdymo sistemą;
5.8. teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl teisės aktų, procesų, susijusių su duomenų apie pirkimais rinkimu, kaupimu, valdymu, tobulinimu, rizikų valdymu;
5.9. teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl teisės aktų, susijusių su vidaus kontrole, tobulinimo;
5.10. rengia metodinę medžiagą dėl pirkimų duomenų rinkimo, kaupimo, valdymo, analizės;
5.11. rengia pristatymus, pažymas ar kitą informacinio pobūdžio medžiagą KAS vadovybei pareiginiuose nuostatuose nustatytais kompetencijos klausimais;
5.12. pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Jurgita Radžiūnaitė
Telefonas: 8 5 2196823
El. paštas: jurgita.radziunaite@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.