Investicijų skyriaus patarėjas (pareiginės algos koeficientas – 9,5 BD) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42962
Skelbimo data: 2019-11-13
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Pareigos: Investicijų skyriaus patarėjas (pareiginės algos koeficientas – 9,5 BD) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

FINANSŲ IR BIUDŽETO departamento

INVESTICIJŲ skyriaus PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų ir biudžeto departamento Investicijų skyriaus patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Finansų ir biudžeto departamento (toliau – Departamentas) Investicijų skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjo pareigybė reikalinga patarti ir padėti Skyriaus vedėjui planuoti ir organizuoti Skyriaus darbą, formuoti krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) finansinių išteklių, skirtų atsargoms, investicijoms, ginklams ir karinei įrangai, kitam ilgalaikiam turtui, planavimo ir naudojimo bendruosius reikalavimus, koordinuoti KAS finansinių išteklių, skirtų atsargoms, investicijoms, ginklams ir karinei įrangai, kitam ilgalaikiam turtui, naudojimą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos sritis – KAS finansinių išteklių, skirtų atsargoms, investicijoms, ginklams ir karinei įrangai, kitam ilgalaikiam turtui, valdymas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas turi atitikti specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį vadybos, verslo ar ekonomikos krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį finansinių išteklių valdymo srityje;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, krašto apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius KAS veiklą, žinoti ir gebėti taikyti teisės aktus, susijusius su Departamento ir Skyriaus funkcijomis;

4.4. žinoti KAS struktūrą, valdymo ir veiklos principus;

4.5. būti susipažinęs su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;

4.6. būti susipažinęs su Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (toliau – NATO) ir Europos Sąjungos (toliau – ES) terminija, NATO institucijų struktūra, veiklos organizavimo ypatumais;

4.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus;

4.8. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.10. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis:MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;

4.11. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI, ir asmens patikimumo pažymėjimui, suteikiančiam teisę dirbti ar susipažinti su užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymos SLAPTAI atitikmeniu, gauti.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. padeda Skyriaus vedėjui planuoti ir organizuoti Skyriaus darbą, Departamento direktoriaus pavedimu pavaduoja Skyriaus vedėją, kai vedėjo nėra (išvykęs į komandiruotę, atostogauja ir pan.);

5.2. pataria Skyriaus vedėjui, kaip efektyviau organizuoti Skyriaus darbą, vertina ir siūlo galimus sprendimus, kaip užtikrinti Skyriui nustatytų užduočių ir pavedimų vykdymą;

5.3. pagal Skyriaus kompetenciją rengia teisės aktų ir kitų dokumentų, nustatančių KAS finansinių išteklių, skirtų atsargoms, investicijoms, ginklams ir karinei įrangai, kitam ilgalaikiam turtui, planavimo ir naudojimo bendruosius reikalavimus, projektus, dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių KAS investicijų projektų rengimą, projektus;

5.4. pagal kompetenciją vertina ir teikia Skyriaus vedėjui siūlymus ir išvadas dėl Departamentui teikiamų derinti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, KAS institucijų, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos (toliau – KAM) administracijos padalinių teisės aktų projektų, reglamentuojančių finansinių išteklių, skirtų atsargoms, investicijoms, ginklams ir karinei įrangai, kitam ilgalaikiam turtui, planavimą ir naudojimą ir nustatančių finansines procedūras; dalyvauja derinant ir įgyvendinant NATO, ES ir kitų tarptautinių organizacijų ar institucijų dokumentus;

5.5. teikia metodinę pagalbą KAS institucijoms ir jų padaliniams investicijų projektų ir jų finansinio pagrindimo rengimo, finansinių išteklių, skirtų atsargoms, investicijoms, ginklams ir karinei įrangai, kitam ilgalaikiam turtui, planavimo, naudojimo ir paskirstymo keitimo klausimais;

5.6. Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja tarptautinių organizacijų ir institucijų komitetų, darbo grupių veikloje, renginiuose pagal Skyriaus kompetenciją;

5.7. dalyvauja KAS institucijų ir kitų valstybės institucijų ar įstaigų sudarytose darbo grupėse, komisijose pagal Skyriaus kompetenciją;

5.8. dalyvauja kontroliuojant valstybės biudžeto asignavimų, skirtų KAS atsargoms, investicijoms, ginklams ir karinei įrangai, kitam ilgalaikiam turtui, planavimą ir paskirstymą pagal KAS programas ir asignavimų valdytojui pavaldžias biudžetines įstaigas KAS finansinių išteklių valdymo informacinėje sistemoje;

5.9. pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina valstybės biudžeto asignavimų, skirtų NATO saugumo investicijų programos projektams įgyvendinti, planavimą ir koordinuoja jų, taip pat finansinių išteklių, gautų iš kitų finansavimo šaltinių, naudojimą;

5.10. rengia biudžetinių metų valstybės biudžeto asignavimų, skirtų KAS investicijoms ir kitam ilgalaikiam turtui, detaliųjų paskirstymo planų ir jų pakeitimo projektus;

5.11. organizuoja informacijos apie valstybės biudžeto asignavimų, skirtų KAS atsargoms, investicijoms, ginklams ir karinei įrangai, kitam ilgalaikiam turtui, naudojimą rinkimą iš KAS programų koordinatorių, institucijų ir jų padalinių, analizuoja ir teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo keitimo poreikio;

5.12. rengia informaciją KAM Gynybos resursų grupės Biudžeto pogrupiui ir KAM Gynybos resursų tarybai, reikalingą priimant sprendimus dėl valstybės biudžeto asignavimų, skirtų KAS atsargoms, investicijoms, ginklams ir karinei įrangai, kitam ilgalaikiam turtui, naudojimo;

5.13. užtikrina pasiūlymų dėl asignavimų valdytojui pavestos valdymo srities trejų metų investicijų projektų programos pakeitimo parengimą ir jų pateikimą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir Vyriausybei;

5.14. pagal kompetenciją Skyriaus vedėjo pavedimu rengia informaciją apie finansinius išteklius, skirtus KAS atsargoms, investicijoms, ginklams ir karinei įrangai, kitam ilgalaikiam turtui;

5.15. bendradarbiauja su kitomis KAS institucijomis ir jų padaliniais, valstybės ir savivaldybių institucijomis ar įstaigomis, užsienio valstybių gynybos ministerijomis, kitomis užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, Skyriaus vedėjo ir Departamento direktoriaus pavedimu teikia joms informaciją;

5.16. vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Departamento direktoriaus pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 6820
El. paštas: Aistė Viškelytė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus specialistė, aiste.viskelyte@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.