Šeštadienis, lapkričio 28 d.

Investicijų ir statybos skyrius Vyriausiasis architektas (pareiginės algos koeficientas 12,0) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42466
Skelbimo data: 2019-09-25
Konkursą organizuojanti įstaiga: Šilalės rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Investicijų ir statybos skyrius Vyriausiasis architektas (pareiginės algos koeficientas 12,0) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
INVESTICIJŲ IR STATYBOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO ARCHITEKTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiasis architektas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo architekto pareigybė reikalinga organizuoti specialiųjų ir kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimą ir derinimą, specialiųjų bei architektūros reikalavimų, statybą leidžiančių dokumentų išdavimą.


III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – savivaldybės teritorijos ar jos dalių planavimo, statybų projektinės dokumentacijos derinimo – funkcijas.


IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
4.2. turėti galiojantį architekto kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę vykdyti savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas;
4.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį teritorijų planavimo arba projektavimo, arba teritorijų planavimo priežiūros srityse;
4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir apskaitą, teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statybą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą ir gebėti juos taikyti;
4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: ,,ArcView“, ,,AutoCad“, „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, interneto naršyklėmis;
4.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.


IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. dalyvauja rengiant savivaldybės bendrąjį planą, savivaldybės dalies bendrąjį planą ar detaliuosius planus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme nustatyta tvarka;
5.2. vadovaudamasis teritorijų planavimą ir statinių projektavimą reglamentuojančiais teisės aktais, raštu pritaria projektiniams pasiūlymams ir teritorijų vystymo koncepcijoms;
5.3. kai Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme nurodytų objektų planavimo ar projektavimo atvejais rengiami architektūriniai konkursai geriausiai statinio architektūrinei ir urbanistinei idėjai atrinkti, derina konkurso sąlygas, jeigu jos neprieštarauja šio įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytiems konkursų rengimo tikslams ir architektūros kokybės siekiui, atsižvelgdamas į šio įstatymo 11 straipsnyje nurodytus architektūros kokybės kriterijus, ir dalyvauja pasiūlytų idėjų vertinimo komisijoje;
5.4. atlieka kitas Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme ir kituose veiklą, kurią turi teisę vykdyti architektai, reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytas funkcijas architektūros, teritorijų planavimo ir statybos srityse, sprendžia su architektūra susijusius teritorijų funkcinio, erdvinio ir meninio aplinkos formavimo klausimus;
5.5. nustatyta tvarka išduoda sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti, rengia ir pateikia išvadas dėl detaliojo planavimo proceso ir procedūros užtikrindamas tinkamą teritorijų planavimą, atstovauja Savivaldybei ruošiant kitų planavimo subjektų rengiamų dokumentų sąlygas bei jas derinant, teikia tvirtinti dokumentus;
5.6. organizuoja Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymą su visuomene, dalyvauja viešai svarstant kitų planavimo subjektų parengtus teritorijų planavimo dokumentus, informuoja ir konsultuoja pagal kompetenciją priklausančiais klausimais, užtikrindamas teritorijų planavimo dokumentų viešumą;
5.7. organizuoja specialiųjų sąlygų gavimą kitoms organizacijoms, derina sąlygas, statybų projektus;
5.8. tvarko teritorijų planavimo duomenų banką, teritorijų planavimo dokumentų registrą, archyvą, duomenis apie derinamus projektus, išduodamas sąlygas, užtikrindamas tinkamą dokumentų saugojimą;
5.9. derina topografines ir išpildomąsias nuotraukas;
5.10. derina nesudėtingų statinių ir remonto darbų projektus, kuriems nereikia leidimų;
5.11. teikia pasiūlymus dėl sklypų dydžio ir ribų;
5.12. teikia informaciją rengiamiems investiciniams projektams, užtikrindamas numatomų objektų planavimo atitikimą teritorijos bendrųjų planų sprendiniams;
5.13. Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ,,Infostatyba“ nustato, kurioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms statybos leidimus išduodantis Investicijų ir statybos skyriaus darbuotojas turi išsiųsti pranešimus dėl statybos, kapitalinio remonto arba statinių rekonstravimo projektų derinimo;
5.14. konsultuoja interesantus teritorijų planavimo ir statybos klausimais, nagrinėja gyventojų, įstaigų ir organizacijų pareiškimus bei pasiūlymus;
5.15. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus;
5.16. vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus savo kompetencijos ribose tam, kad būtų įgyvendinti skyriaus strateginiai planai.


VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Investicijų ir statybos skyriaus vedėjui.

_________________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: 8 5 2196833
El. paštas: Loreta Baršauskienė, VTD prie VRM Tarnybos sąlygų skyriaus vyr. specialistė@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.